Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner Boverkets publikationer.

Det finns 855 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Utgiftsprognos 3 – 2023

Enligt regleringsbrevet för år 2023 ska Boverket redovisa prognoser för 2023–2026 vid fyra prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen.

Uppföljning allmännyttan 2020–2021

Boverket har i uppdrag att följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden. Uppföljningen visar bland annat att de privata hyresvärdarna har gått om de allmännyttiga bolagen när det gäller antalet lägenheter i flerbostadshus.

Boendesegregationens utveckling och mekanismer

I rapporten beskriver Boverket boendesegregationens utveckling sedan 2012. Segregationen är som mest framträdande i de många bostadsområden som byggdes under det så kallade miljonprogrammet, som kom till åren 1965–1974. Ett flertal av dessa områden karaktäriseras i dag av stora socioekonomiska utmaningar. Rapporten förklarar denna utveckling genom att miljonprogrammets bakgrundshistoria lyfts fram och analyseras.

Byggprognos juni 2023

Fallande köpkraft hos hushållen, tredubblade bostadsräntor, kraftigt ökade byggkostnader och en kärvande finansiering leder till att bostadsbyggandet nu minskar mycket snabbt. Det konstaterar Boverket i sin byggprognos.

Uppdrag att förbättra kunskapsnivån om hantering av asbest i byggnader

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga kunskapsbrister om förekomst och hantering av asbest i byggnader. I uppdraget ingick även att föreslå hur information och kunskap om hur asbest ska hanteras vid byggnadsarbeten kan förbättras för olika målgrupper, för att förebygga ohälsa till följd av exponering för asbest. Denna rapport är Boverkets redovisning av uppdraget.

Kommunala erfarenheter av finansiering av klimatanpassningsåtgärder för den byggda miljön

Den fördjupade förstudien bygger på intervjuer med kommunala tjänstepersoner från Vellinge i söder till Umeå i norr och ger en inblick i hur några av Sveriges kommuner arbetar med finansiering av klimatanpassningsåtgärder. Utöver finansieringsfrågan så ger även förstudien en inblick i hur tjänstepersonerna ser på klimatrisker, behovsbilden och vilka erfarenheter som de vill dela med sig av till andra kommuner.

Utgiftsprognos 2 – 2023

Enligt regleringsbrevet för år 2023 ska Boverket redovisa prognoser för 2023–2026 vid fyra prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen.

Tillbaka till toppen