Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Taksäkerhetsprodukter

Granskad:

Under åren 2020–2023 har Boverket genomfört marknadskontroll av taktillträdesprodukter, säkerhetshakar och takstegar som omfattas av de harmoniserade standarderna SS-EN 516:2006, SS-EN 517:2006 eller SS-EN 12951:2004. Syftet med marknadskontrollen var att säkerställa att de taksäkerhetsprodukter som tillhandahålls i Sverige uppfyller gällande krav.

Genomförande

Kontrollen har omfattat dokumentationskontroll och provning av ett urval av takstegar och takbryggor tillgängliga på den svenska marknaden.

Resultat

Dokumentationen innehöll vissa brister men dessa åtgärdades efter kommunikation med berörda ekonomiska aktörer. Endast i ett fall var de formella bristerna så allvarliga att Boverket fattade beslut om tillbakadragande av produkten från den svenska marknaden.

Vid provning noterades ett antal avvikelser i produkternas prestanda. Dessa berodde dock i stor utsträckning på otillräckliga monteringsanvisningar, något som åtgärdades till följd av kontrollen.

I de fall där berörd tillverkare fanns i ett annat land anslutet till den inre marknaden skickades ärendet vidare till behörig myndighet i det landet för vidare handläggning.

Boverket bedömer att marknadskontrollen har bidragit till en högre grad av regelefterlevnad. Även om kontrollen endast har avsett ett urval produkter, förväntas de berörda aktörerna vidta nödvändiga korrigeringar i fråga om samtliga produkter i sitt sortiment.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen