Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 32 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Når vi de handikappolitiska målen? Når vi de handikappolitiska målen?

  Boverket har genomfört en omvärldsanalys för att belysa olika faktorer som kan påverka möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen. Rapporten är till stor del en nulägesbeskrivning av delar av särskilt angelägna områden.

 • Obrutna fjäll Obrutna fjäll

  Rapporten är svaret på ett regeringsuppdrag att se över den närmaste gränsdragningen för "Europas sista vildmarker". Den ger en ingående beskrivning av gränsens ursprung från den fysiska riksplaneringen på 1970-talet fram till 4 kapitlet 5 paragrafen i miljöbalken.

 • Personsäkerhet i tunnlar Personsäkerhet i tunnlar

  Slutrapport om hur man kan öka säkerhetsnivåer och vilken lagstiftning som ska tillämpas i tunnelprojekt.

 • Piska och morot Piska och morot

  Boverkets utredning om styrmedel för energieffektivisering i byggnader Rapporten utreder styrmedel för energieffektivisering i byggnader. Förslag framgår för att minska miljöbelastningen från energianvändningen i byggnader. Bland annat föreslås att kommande bostadshus förses med system för individuell mätning av värme och varmvatten.

 • Regionala utvecklingsprogram, RUP Regionala utvecklingsprogram, RUP

  Både myndigheter och regering måste engagera sig mer aktivt i det regionala utvecklingsarbetet om Sverige ska kunna utveckla en sammanhållen politik för regional utveckling. Rapporten är utgiven av NUTEK

 • Statens stöd för kommunala bostadsåtaganden 1998-2005 Statens stöd för kommunala bostadsåtaganden 1998-2005

  Slutrapport med redovisning av inriktning och effekter av den verksamhet som först Bostadsdelegationen och sedan Statens bostadsnämnd har bedrivit inom ramen för det uppdrag som statsmakterna lämnaden år 1998. Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

 • Taxor, avgifter och markkostnader i samband med bostadsbyggande Taxor, avgifter och markkostnader i samband med bostadsbyggande

  Rapporten informerar om en undersökning av mekanismerna bakom kommunernas taxor och avgifter samt hur dessa kostnader påverkar boendekostnaderna.

 • Tillgängliga platser Tillgängliga platser

  Rapporten innehåller en konsekvensanalys som Boverket tog fram inför beslutet om de nya reglerna angående våra föreskrifter om användbarhet och tillgänglighet på allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader, ALM.

 • Uppföljning av Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2003:19 HIN 1 Uppföljning av Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2003:19 HIN 1

  Utvärdering som visar att lagstiftningen och föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder underlättar och påskyndar arbetet med anpassning av miljön för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

 • Vad innebär det bostadspolitiska målet? Vad innebär det bostadspolitiska målet?

  Rapporten analyserar och beskriver människors förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar.

Sidansvarig: Publikationsservice