På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 32 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Statens stöd för kommunala bostadsåtaganden 1998-2005 Statens stöd för kommunala bostadsåtaganden 1998-2005

  Slutrapport med redovisning av inriktning och effekter av den verksamhet som först Bostadsdelegationen och sedan Statens bostadsnämnd har bedrivit inom ramen för det uppdrag som statsmakterna lämnaden år 1998. Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

 • En hel stad En hel stad

  Rapporten redovisar exempel från sju kommuner som arbetar med integrationsfrågor som rör boendet.

 • Obrutna fjäll Obrutna fjäll

  Rapporten är svaret på ett regeringsuppdrag att se över den närmaste gränsdragningen för "Europas sista vildmarker". Den ger en ingående beskrivning av gränsens ursprung från den fysiska riksplaneringen på 1970-talet fram till 4 kapitlet 5 paragrafen i miljöbalken.

 • Är regionförstoring hållbar? Är regionförstoring hållbar?

  Här har vi samlat tre delstudier som tar upp barnens perspektiv på att föräldrarna arbetspendlar, ekonomiska effekter för familjen och miljöeffekter i samhället. Allt större funktionsregioner får ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella konsekvenser för såväl familjen som för samhället.

 • Vad innebär det bostadspolitiska målet? Vad innebär det bostadspolitiska målet?

  Rapporten analyserar och beskriver människors förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar.

 • Uppföljning av Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2003:19 HIN 1 Uppföljning av Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2003:19 HIN 1

  Utvärdering som visar att lagstiftningen och föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder underlättar och påskyndar arbetet med anpassning av miljön för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

 • Miljökvalitetsnormer i fysisk planering Miljökvalitetsnormer i fysisk planering

  Rapporten ger exempel på olika detaljplaneärenden från Stockholms- och Göteborgsregionen där länsstyrelserna har påpekat att planeringen kan medföra att normerna för kvävedioxid och partiklar överskrids eller är på väg att överskridas.

 • Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer

  Vilka förutsättningar finns för att nå en långsiktigt hållbar utveckling i folkmemmets flerbostadshusområden, rekordårens storskaliga flerbostadshusområden och de stora småhusområdena.

 • Bostadspolitiken 2005 Bostadspolitiken 2005

  Sveriges årsrapport till det Nordiska mötet i Hveragerði 4-5 oktober 2005 Rapporterna ger en överblick över vad som skett på det bostadspolitiska området under de senaste åren. Rapporten baseras framförallt på uppgifter från Finansdepartementet, Statistiska centralbyrån och Boverket.

 • Kv. Adlersten Karlskrona Kv. Adlersten Karlskrona

  Rapporten beskriver hur Karlskronahem valt att dela upp upphandlingen av ett större bostadsprojekt i centrala Karlskrona på totalt elva totalentreprenader. Resultatet visade att kostnaderna minskade med omkring 20 procent.

Sidansvarig: Publikationsservice