Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 54 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006

  Här hittar du Boverkets årsredovisning för 2006. Den består av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys, anslagsredovisning, noter samt andra väsentliga uppgifter.

 • Lokaler att växa i Lokaler att växa i

  Rapporten sammanställer ungdomars behov och önskemål kring mötesplatser, med fokus på storstäderna. Den innehåller också erfarenheter från föreningar, som på ett framgångsrikt sätt arbetar med ungdomar.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2005 Bostadsanpassningsbidragen 2005

  Rapporten är en sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2005. Kostnaderna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2006.

 • Årsredovisning 2005 Årsredovisning 2005

  Boverkets styrelse har vid möte den 20 februari 2006 beslutat fastställa Boverkets årsredovisning bestående av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys, anslagsredovisning, noter samt väsentliga uppgifter för 2005.

 • Uppföljning av Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2003:19 HIN 1 Uppföljning av Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2003:19 HIN 1

  Utvärdering som visar att lagstiftningen och föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder underlättar och påskyndar arbetet med anpassning av miljön för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2000 Bostadsanpassningsbidragen 2000

  Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget har utfallit under år 2000.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2001 Bostadsanpassningsbidragen 2001

  Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget har utfallit under år 2001.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2002 Bostadsanpassningsbidragen 2002

  Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget har utfallit under år 2002. Uppgifterna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2002.

 • Når vi de handikappolitiska målen? Når vi de handikappolitiska målen?

  Boverket har genomfört en omvärldsanalys för att belysa olika faktorer som kan påverka möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen. Rapporten är till stor del en nulägesbeskrivning av delar av särskilt angelägna områden.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2004 Bostadsanpassningsbidragen 2004

  Sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2004. Uppgifterna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2005.

Sidansvarig: Publikationsservice