På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 690 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Godstransporter i fysisk planering

Godstransporter i fysisk planering

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hur godstransporter tas om hand i den fysiska planeringen. I uppdraget har även ingått att utveckla en vägledning inklusive lärande exempel avseende godstransporter i fysisk planering.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Regionernas roll i gestaltad livsmiljö

Regionernas roll i gestaltad livsmiljö

Regionernas uppdrag handlar till stor del om att skapa förutsättningar för god livskvalitet och kvalitativa och hållbara livsmiljöer för sina medborgare. Arkitektur, form, design, kultur, konst och kulturarv kan i dessa frågor utgöra kraftfulla verktyg. Boverket har i en kartläggning lagt fokus på kopplingen mellan regional utveckling och gestaltad livsmiljö. Syftet är att inspirera regioner till att ta inspiration och kraft i den nya politiken för gestaltad livsmiljö.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2018

Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2018

Ett allmännyttigt bostadsbolag ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelsen som i sin tur lämnar en redovisning till Boverket. Rapporten innehåller en sammanställning och redogörelse för de allmännyttiga kommunala bostadsbolagens värdeöverföringar för räkenskapsåret 2018.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Team Europa 2019

Team Europa 2019

I denna rapport beskriver Boverket aktuella EU-initiativ som berör myndighetens verksamhetsfält.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverkets budgetunderlag 2021-2023

Boverkets budgetunderlag 2021-2023

Budgetunderlag är ett dokument med myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det innehåller förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit. Budgetunderlaget lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år.

Uppföljning av bidraget för grönare städer

Uppföljning av bidraget för grönare städer

Bidraget för grönare städer syftar till att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser och samtidigt bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Bidraget var sökbart vid två tillfällen under 2018. Boverket har nu följt upp hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Sambanden mellan byggd miljö, teknikutveckling och hållbarhet

Sambanden mellan byggd miljö, teknikutveckling och hållbarhet

Teknikutvecklingen har genom historien utgjort en stark drivkraft för samhällets utveckling och kommer att påverka utformning och användning av markområden, den byggda miljön och dess rumsliga strukturer även i framtiden. Denna rapport ska ses som en introduktion i ämnet för att ge kunskapsstöd och belysa olika perspektiv.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen

Enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen

Boverket levererade en tidplan i augusti 2018 som tydliggör de prioriteringar och de förväntade resultat som då ansågs lämpliga och realistiska både inom ramen för uppdraget och på längre sikt. Det är denna tidplan som följts och som vi rapporterar mot i denna delrapport.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice