Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

God bebyggd miljö – fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet

Utgivningsår:
2022
Antal sidor:
88
ISBN (tryck):
-
ISBN (PDF):
978-91-89581-11-1
Rapport:
2022:13

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är ett komplext mål som omfattar många olika aspekter av den byggda miljön, från samhällsplanering, bebyggelsestruktur, infrastruktur till kulturvärden, grönstruktur, hälsa utom och inomhus, resursanvändning och avfallshantering. Tillståndet är beroende av de tidigare och pågående satsningarna samt av hur trenderna i omvärlden utvecklas framöver.

Rapporten innehåller beskrivning av förutsättningar för målet, bedömning av om målet nås till 2030 och hur utvecklingen ser ut framöver.

Boverket har genom Förordning (2022:208) med instruktion för Boverket i uppgift att samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, ett av 16 miljökvalitetsmål som antagits av riksdagen. Boverket ska i arbetet rapportera till Naturvårdsverket, och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Denna rapport är en målvis analys av förutsättningarna för God bebyggd miljö.

Rapporten är framtagen av Boverket och är ett underlag till Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen, som överlämnas till regeringen i januari 2023.

Tillbaka till toppen