Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
300
ISBN (tryck):
978-91-7563-612-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-613-9
Rapport:
2018:36

Regeringen gav under 2017 Boverket i uppdrag att kartlägga omfattningen av fel, brister och skador i byggsektorn. Uppdraget redovisas i denna rapport.

I Sverige behöver vi bygga och renovera ett mycket stort antal bostäder och lokaler fram till 2025. I Boverkets senaste prognos över bostadsbyggandet uppskattas det att 90 000 bostäder kan behöva byggas varje år fram till 2020, och sedan minska till cirka 50 000 per år fram till 2025. Det finns också behov av att bygga nya lokaler och renovera de bostäder och lokaler som finns. Målet är att det ska vara långsiktigt hållbara byggnader med god inomhusmiljö.

Flera statliga utredningar och genomförda forskningsprojekt har under de senaste tjugo åren funnit att det finns betydande fel, brister och skador i byggsektorn. Tillgången till nationell statistik är begränsad. Därför har Boverkets kartläggning utgjorts av samtal och djupintervjuer med branschens aktörer som har verifierats genom en enkätundersökning. Vår kartläggning är ett försök att ge en bild och en saklig beskrivning av de fel, brister och skador som finns inom byggsektorn.

I uppdraget ingår även att försöka göra en bedömning av de fastighets- och samhällsekonomiska konsekvenserna. De kostnadsuppskattningar som vi gör bygger på tidigare studier samt till viss del på svar från enkätundersökningen. Det finns med all säkerhet ett stort mörkertal i denna undersökning, liksom i andra undersökningar. Därför har vi varit försiktiga i vår bedömning av de sammanlagda kostnaderna för fel, brister och skador.

Boverket har använt en kombination av olika metoder för att genomföra kartläggningen:

  • cirka 35 samtal och 17 djupintervjuer med aktörer i byggsektorn
  • en enkätundersökning med 822 svar
  • insamling av tillgänglig statistik.

Vi har också gått igenom andra undersökningar av fel, brister och skador samt litteratur på området.

Tillbaka till toppen