Uppdrag att utreda definitioner på byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, vind, suterrängvåning och källare

Uppdrag att utreda definitioner på byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, vind, suterrängvåning och källare
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
171
ISBN (tryck):
978-91-7563-101-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-102-8
Rapport:
2014:4
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Att i förväg reglera byggrätter, det vill säga hur mycket man får bygga, har gjorts i över hundra år i Sverige. Nästan lika länge har begreppen som används för regleringen diskuterats. Frågan hur högt ett hus ska anses vara har hela tiden varit central i de diskussionerna. Det har i lagstiftning, vägledning och rättspraxis genom åren funnits en lång rad olika sätt att tillämpa planbestämmelser om höjdreglering på.

Boverket har i uppdraget ingående utrett begreppen och även ifrågasatt de allmänna råd som verket tidigare tagit fram och de domstolsyttranden som verket har gjort.

Sidansvarig: Publikationsservice