Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rivningslov

Granskad:

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det aldrig rivningslov.

Rivningslov

Vid vissa åtgärder måste du göra en anmälan istället för att ansöka om rivningslov. Om du är osäker på om den åtgärd du planerar kräver rivningslov, bör du ta kontakt med kommunens byggnadsnämnd.

Vad räknas som rivning?

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Det räknas alltså inte som rivning om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens icke bärande delar både invändigt och utvändigt.

Det räknas som rivning om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad. Det räknas också som rivning när du tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda.

Det räknas som rivning att flytta en byggnad från en plats, till en annan. Oftast behöver du då både rivningslov på den ursprungliga platsen och bygglov på den nya platsen.

När behöver jag rivningslov?

Du behöver rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader

  • inom ett område med detaljplan, om inte kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse
  • utanför ett område med detaljplan, om kommunen har beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser.

När behöver jag inte rivningslov?

Du behöver inte rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader

  • utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser
  • inom ett område med detaljplan, om kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse
  • inom ett område med områdesbestämmelser, om inte kommunen i områdesbestämmelserna beslutat att rivningslov krävs
  • om du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar, om inte kommunen har beslutat i detaljplan eller områdesbestämmelser att rivningslov krävs även för sådana rivningar.

Även om du inte behöver rivningslov krävs det oftast att du gör en anmälan till byggnadsnämnden.

Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Hur ansöker jag om rivningslov?

Du ansöker om rivningslov hos byggnadsnämnden i kommunen.

Du ska få rivningslov om det inte finns något rivningsförbud, eller om det som ska rivas inte bör bevaras. Om din ansökan om rivning gäller en byggnad med bevarandevärde kan byggnadsnämnden avslå ansökan.

Även om rivningslov inte krävs för en åtgärd så har du rätt att få din ansökan prövad om du vill det. En frivillig ansökan kan du göra för att få ett skriftligt bevis på att åtgärden du planerar följer plan- och bygglagen.

Hur länge gäller rivningslovet?

Rivningslov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är avslutat inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft.

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är.

Vem gör vad

Kommunen

I ett rivningslov prövar kommunen så att den tänkta åtgärden inte strider mot plan- och bygglagen, detaljplanen eller områdesbestämmelserna.

Kommunen avgör vilka ansökningshandlingar du behöver komma in med för att de ska kunna genomföra prövningen. Byggnadsnämnden har en serviceskyldighet, vilket innebär att de till exempel ger dig upplysningar om hur du gör en ansökan och råd om vilka handlingar som du bör bifoga.

Du som söker rivningslov

Du är skyldig att komma in med de ansökningshandlingar kommunen behöver för att kunna göra en bedömning av din ansökan. Du måste få ett startbesked från kommunen innan du påbörjar dina lovpliktiga rivningsarbeten, annars riskerar du att bli skyldig att betala byggsanktionsavgift.

Det är du som är byggherre som ska se till att varje rivningsåtgärd genomförs enligt de krav som gäller för åtgärden enligt plan- och bygglagen och de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Länsstyrelsen

Det är till länsstyrelsen du kan överklaga om byggnadsnämnden har avslagit din ansökan om rivningslov eller beslutat att inte ge dig startbesked. Länsstyrelsen prövar självständigt ditt överklagande.

Boverket

Boverket kan endast lämna allmän information om regler angående rivningslov. Vi kan inte ta ställning i det specifika fallet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen