Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Marknadskontroll av nöd- och panikutrymningsbeslag 2015-2017

Granskad:

Boverket har genomfört marknadskontroll av nöd- och panikutrymningsbeslag som omfattas av de harmoniserade standarderna SS-EN 179:2008 och SS-EN 1125:2008. Marknadskontrollen omfattade såväl dokumentationskontroll som provning.

Boverket har genomfört marknadskontroll av nöd- och panikutrymningsbeslag som omfattas av de harmoniserade standarderna SS-EN 179:2008 och SS-EN 1125:2008. Nöd- och panikutrymningsbeslag används för att säkerställa säker utrymning i händelse av brand.

Syftet med marknadskontrollen var att säkerställa att nöd- och panikutrymningsbeslag som säljs i Sverige uppfyller gällande krav. I de fall brister upptäcktes fick berörd aktör tillfälle att yttra sig samt möjlighet att korrigera bristerna. I marknadskontrollen ingick totalt 16 produkttyper som tillhandahålls på marknaden av 6 olika aktörer. Samtliga produkttyper ingick i dokumentationskontrollen. Av dessa lät Boverket dessutom prova 8 produkttyper.

Resultatet

Dokumentationskontrollen visade att det rådde viss osäkerhet kring  utformningen av prestandadeklarationer och CE-märkningar. Aktörerna i fråga har efter att Boverket upplyst om bristerna i dokumentationen åtgärdat dessa.

Provningsresultaten visade att fyra produkttyper inte uppnådde deklarerad prestanda. Dessa brister åtgärdades i två fall genom frivilliga åtgärder från berörda aktörer. En produkttyp slutade under projektets gång att tillhandahållas på den svenska marknaden. Avseende den fjärde produkttypen förelade Boverket berörd aktör att dra tillbaka och återkalla bristfälliga produkter.

Mer information

Projektets genomförande och resultat redovisas närmare i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen