Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Marknadskontroll av kaminer 2014 - 2019

Granskad:

Boverket har genomfört marknadskontroll av braskaminer. Kontrollen har omfattat granskning av att braskaminer som säljs i Sverige uppfyller lagstiftningens krav.

Marknadskontrollen har riktats mot produktgruppen braskaminer som omfattas av standarden SS-EN 13240. Huvuddelen av marknadskontrollen har utgjorts av dokumentationskontroll. Marknadskontrollen syftade även till att säkerställa att den prestanda som är deklarerad i prestandadeklaration och CE-märkning överensstämmer med den faktiska prestandan, vilket gjordes genom provning.

Dokumentationskontroll och provningar

Inom ramen för detta projekt kontrollerade Boverket dokumentationen för 58 braskaminer från 24 svenska ekonomiska aktörer.

Boverket lät dessutom prova 18 braskaminer. Provningarna genomfördes av ett ackrediterat provningslaboratorium. Laboratoriet provade säkerhetsrelaterade och förbränningsrelaterade egenskaper. Boverkets analys av provningsresultaten innehöll en riskbedömning och visade att provningsresultaten för åtta av de 18 provade kaminerna avvek i sådan omfattning från den prestanda som tillverkaren deklarerat att någon typ av korrigerande åtgärd ansågs motiverad. Vid analysen tillämpades en extra toleransmarginal för att justera för avvikelser som kan ha berott på omständigheter kopplade till provningsmiljön. Jämförelser med krav i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd (BBR) gjordes också när det gällde koloxidutsläpp.

Slutsatser från provningsresultaten

Av de 18 provade kaminerna avvek en på egenskapen nominell effekt, två på egenskapen koloxidutsläpp, fyra i provningen av yttemperatur samt fyra i provningen för verkningsgrad. Några kaminer hade avvikelser på flera egenskaper. Resultatet som provningslaboratoriet redovisat utgick från förhållandet mellan tillverkarnas deklarerade prestanda och den prestanda som kunde påvisas vid laboratoriets provningar, efter tillägg av toleransmarginal.
Provningsresultaten var vägledande för Boverkets beslut i enskilda ärenden.

Efter provningarna

Boverket kontaktade de ekonomiska aktörer som tillhandahåller produkter på den svenska marknaden, för vilka provningarna visade att den faktiska prestandan avvek från den deklarerade. De ekonomiska aktörerna bereddes möjlighet att korrigera dokumentationen så att den deklarerade prestandan skulle överensstämma med den faktiska. Aktörerna gjorde också andra korrigeringar som var nödvändiga.

Mer information

I "Relaterad information" hittar du Boverkets slutrapport med mer information om marknadskontrollens genomförande, resultat och slutsatser.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen