Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Krav på säkerhet i händelse av brand

Granskad:

Kraven på brandskydd i Boverkets byggregler utgår från de grundläggande regler som finns i plan- och bygglagen, PBL, med tillhörande plan- och byggförordning, PBF. Dessa krav utvecklas och förtydligas i BBR avsnitt 5 i form av bindande föreskrifter och allmänna råd. Förutom regler med utgångspunkt i PBL finns det även krav på brandskydd i andra lagstiftningar, t.ex. i lagen om skydd mot olyckor.

Allmänt

Avsnitt 5 i Boverkets byggregler, BBR, innehåller regler om brandskydd och beskriver minimikraven på säkerhet i händelse av brand i samband med uppförande av nya byggnader och vid ändring av byggnader.
Kravet på säkerhet i händelse av brand finns i PBL, och gäller för alla byggnadsverk. Byggnadsverk är byggnader eller andra anläggningar. BBR ger därmed enbart förtydliganden till en delmängd av de byggnadsverk som PBL ställer krav på. För andra anläggningar kan det finnas tillämpningsföreskrifter från andra myndigheter, till exempel Transportstyrelsen, vad avser säkerhet i händelse av brand i tunnlar, men det kan i vissa fall även saknas sådana föreskrifter.

4 §
  Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är vä-
sentliga i fråga om
   1. bärförmåga, stadga och beständighet,
   2. säkerhet i händelse av brand,
   3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
   4. säkerhet vid användning,
   5. skydd mot buller,
   6. energihushållning och värmeisolering,
   7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
   8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
   9. hushållning med vatten och avfall,
   10. bredbandsanslutning, och
   11. laddning av elfordon.

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2020:239) .

4 a §
  En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap.
12 och 16 §§ eller i fall där kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av detaljplaner.
Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan verkan. Lag (2014:900) .

Kravet på säkerhet i händelse av brand som finns i PBL förtydligas i PBF, genom fem grundläggande krav som berör utrymning, räddningsmanskapets säkerhet, skydd mot brandspridning inom och mellan byggnader samt bärförmågan vid brand. Fyra av de fem grundläggande kraven som finns i PBF förtydligas ytterligare i BBR. Det femte grundläggande kravet i PBF, bärförmåga vid brand, hanteras däremot i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

8 §
  För att uppfylla det krav på säkerhet i händelse av brand som anges i 8 kap. 4 § första stycket 2 plan- och bygglagen
(2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sätt som innebär att
   1. byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid,
   2. utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas,
   3. spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas,
   4. personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på annat sätt, och
   5. hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid brand.

Byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid

Detta krav förtydligas i, EKS, avdelning C, kapitel 1.1.2.

I korthet går detta krav ut på att en byggnad inte får rasa under en viss tidsperiod när det brinner.

brand
Bärförmåga i händelse av brand. Illustration: Boverket / Tictac

Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverk begränsas

Detta krav förtydligas i BBR avsnitt 5:5 om skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader.

Att spridningen av en brand ska begränsas inom en byggnad innebär krav på brandskyddet både inom en brandcell och mellan brandceller. För att uppnå syftet med avsnittet regleras detta främst genom krav på brandcellsindelning, samt krav på ytskikt och beklädnader.

Krav på skydd mot brands uppkomst från och i närheten av eldstäder och liknande ingår också under denna punkt och förtydligas i BBR avsnitt 5:4.

brandspridning
Begränsning av brandspridning inom byggnader. Illustration: Boverket / Tictac

Spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas

Detta krav förtydligas i BBR avsnitt 5:6 om skydd mot brandspridning mellan byggnader.

Detta avsnitt ställer krav på att spridning av brand till närliggande byggnader begränsas. Två grundläggande principer finns i avsnittet

  1. byggnaderna står långt ifrån varandra, det vill säga minst 8 meters skyddsavstånd
  2. byggnaderna är ihopbyggda och då löses brandskyddet med hjälp av byggnadstekniska lösningar.

En kombination av skyddsavstånd och brandteknisk konstruktion kan även användas om byggnaderna står nära varandra. Mer om brandskydd mellan byggnader finns under rubriken Krav på brandskydd beroende på avstånd mellan byggnader.

Begränsning av brandspridning mellan byggnader
Begränsning av brandspridning mellan byggnader. Illustration: Boverket / Tictac

Personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på annat sätt

Detta krav förtydligas i BBR avsnitt 5:3 om möjlighet till utrymning vid brand.

Detta avsnitt ställer krav på möjlighet till säker utrymning av byggnader. Det ska finnas möjligheter att lämna en byggnad vid en brand alternativt räddas på annat sätt. Kraven på brand- och utrymningslarm, vägledande markeringar, nödbelysning, och utrymningsplats återfinns i avsnittet liksom krav på utrymningsvägars utformning, antal och bredder.

Möjlighet till utrymning vid brand
Möjlighet till utrymning vid brand. Illustration: Boverket / Tictac

Hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet

Detta krav förtydligas i BBR avsnitt 5:7 om möjlighet till räddningsinsatser.

Detta avsnitt ställer krav på åtkomlighet och installationer för släck- och räddningsinsatser så att räddningsmanskapets säkerhet tryggas och så att byggnaden blir tillgänglig för räddningstjänsten.

Räddningstjänstens säkerhet vid brand
Räddningstjänstens säkerhet vid brand. Illustration: Boverket / Tictac

Tomter

I BBR avsnitt 5:7, som handlar om möjlighet till räddningsinsatser, finns det allmänna råd om hur räddningstjänsten med sina fordon behöver kunna komma fram till byggnader i händelse av brand, samt när det bör finnas uppställningsplats för fordon och utrustning.

För att säkerställa att en tomt är framkomlig för utryckningsfordon kan den lokala räddningstjänsten rådfrågas. Kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO, kan även utgöra underlag för detta.

9 §
  En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att
   1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
   2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
   3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon,
   4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon,
   5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och
   6. risken för olycksfall begränsas.

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.

Åtta avsnitt i BBR men bara fem grundläggande krav i PBF

Brandskyddsavsnittet i BBR innehåller åtta delavsnitt trots att det enbart finns fem grundläggande krav för brand i PBF. Förutom de fem grundläggande kraven i PBF finns även ett separat avsnitt om allmänna förutsättningar (avsnitt 5:1), ett avsnitt om definitioner av brandtekniska begrepp (avsnitt 5:2) och ett avsnitt om ändring byggnader (avsnitt 5:8).

Skyddssystem i det byggnadstekniska brandskyddet

Brandskyddet i en byggnad består oftast av flera olika skyddssystem med syfte att avbryta ett brandförlopp eller att begränsa konsekvenserna av en brand. Exempel på skyddssystem kan vara brandcellsgränser, brandlarm, automatiska släcksystem, brandgasventilation och utrymningsvägar. Respektive skyddssystem kan i olika grad påverka hur ett eller flera av de fem grundläggande kraven för säkerhet i händelse av brand som återfinns i PBF uppfylls. Det innebär normalt att flera olika skyddssystem behövs i en byggnad för att alla fem kraven i PBF ska uppfyllas.

Annan lagstiftning

Byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd

Det totala brandskyddet för en byggnad utgörs av både byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd. BBR reglerar vad byggnaden ska uppfylla när den är uppförd och ställer inte krav på organisatoriskt brandskydd, som övning och utbildning av personal. Annan lagstiftning kan däremot ställa krav på det som ingår i det organisatoriska brandskyddet, exempelvis lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO.

Angränsande lagstiftning

Det finns verksamheter som kräver skydd utöver vad som anges i byggreglerna. Detta är aktuellt för verksamheter som exempelvis hanterar stora mängder brandfarliga ämnen eller andra ämnen som vid brand kan ge bestående miljökonsekvenser. Detta regleras i annan lagstiftning som exempelvis lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, miljöbalken (1998:808) och arbetsmiljölagen (1977:1160).

Webbutbildning

I webbutbildningen "Brandskydd i PBL" kan du fylla på dina kunskaper om brandskydd.

Brandskydd i PBL (webbutbildning)

Film

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen