Sammanfattande redogörelse

Länsstyrelsen har en central roll i kommunens aktualitetsprövning genom att ta fram en sammanfattande redogörelse. Den är en redovisning av vilka statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet.

När ska en sammanfattande redogörelse lämnas?

Som underlag till kommunernas aktualitetsprövning ska länsstyrelsen minst en gång varje mandatperiod redogöra för vilka statliga och mellankommunala intressen som kan vara av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen ska också lämna en sådan redogörelse när kommunen begär det. Av redogörelsen ska det framgå hur de statliga och mellankommunala intressena förhåller sig till översiktsplanen.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 28 §

Vad ingår i en sammanfattande redogörelse?

I sin redogörelse utgår länsstyrelsen lämpligen från de statliga och mellankommunala intressen som har tillkommit sedan översiktsplanen antogs. Utifrån dessa kan kommunen sedan göra en bedömning göras om anspråken kräver en omarbetning av översiktsplanen eller om översiktsplanen även fortsättningsvis kan vara ett stöd för planläggning och tillståndsprövning. Såväl den kommunomfattande översiktsplanen som ändringar av översiktsplanen ska ingå i länsstyrelsens synpunkter av aktualiteten.

Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter på planens aktualitet. Länsstyrelsens redogörelse utgör sedan underlag för kommunens bedömning och beslut. Det är alltså inte länsstyrelsen som ska bedöma översiktsplanens aktualitet, utan länsstyrelsens redogörelse ska utgöra underlag för kommunens bedömning.

Några länsstyrelser har valt att dela upp den sammanfattande redogörelsen i två delar, en länsövergripande och kommunspecifik. I den länsövergripande redogörelsen behandlas de intressen som är gemensamma för hela länet. Den kompletteras med en kommunspecifik redogörelse som hanterar intressen som är relevanta för den aktuella kommunen. I den kommunspecifika delen ingår länsstyrelsens synpunkter på översiktsplanens aktualitet.

Sidansvarig: Webbredaktionen