Tillgänglighet i översiktsplanen enligt PBL

Det finns flera paragrafer i PBL som särskilt berör det allmänna intresset och samhällets krav på tillgänglighet. När det gäller översiktsplanering så behandlas tillgänglighet i 2 kap. 3 § PBL.

En tillgänglig och användbar livsmiljö handlar i den översiktliga planeringen om att möjliggöra allas tillgång till olika funktioner i den fysiska miljön oavsett rörelse- och orienteringsförmåga. Det gäller exempelvis kultur- och fritidsaktiviteter, kollektivtrafik, offentliga byggnader och mötesplatser. Att skapa ett bostadsutbud utan segregation som tillgodoser allas bostadsbehov är också en central fråga i sammanhanget. En översiktsplan som innehåller strategier för att göra den fysiska miljön anpassad för olika former av funktionsnedsättningar ger bättre förutsättningar att leda till ett samhälle som blir mer tillgängligt för alla.

Översiktsplanen är vägledande för beslut om mark- och vattenanvändningen och kan ge stöd i den efterföljande planeringen och beslut för att fullfölja kommunens mål och ställningstagande för tillgänglighet och delaktighet.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 3 §

Mer om tillgänglighet

Övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen, PBL samt i plan- och byggförordningen, PBF. Tillgänglighetskraven i PBL och PBF förtydligas i tillämpningsföreskrifter, bland annat i Boverkets byggregler, BBR. Boverket har föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader. Dessutom har Boverket föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Här kan du läsa mer om vilka regelverk som gäller för tillgänglighet

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej