På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Trafikstrategi

Granskad: 

Trafikstrategin har som syfte att skapa en helhetssyn för hur kommunen ska arbeta för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart transportsystem som står i samklang med kommunens övriga utveckling. Trafikstrategin ger uttryck för den övergripande inriktningen på kommunens arbete med transporter med utgångspunkt i befintlig transportinfrastruktur. Den ska också föra utvecklingen i önskvärd riktning och se till att olika åtgärder inte motverkar varandra.

Att tänka på i översiktsplaneringen:

  • Ta fram en trafikstrategi som är integrerad med kommunens övriga planering och som stödjer arbetet för en minskad klimatpåverkan
  • Trafikstrategin bör innehålla mål om minskad biltrafik och ökad andel kollektivtrafik, gång och cykel.
  • Arbeta om möjligt fram trafikstrategin parallellt med kommunens översiktsplan
  • Integrera trafikstrategin i kommunens verksamhetsplanering, budget och organisation
  • Kartlägg pendlingsmönster, såväl in till och ut från kommunen som hur folk rör sig i och mellan kommunens olika delar. Detta ligger till grund för transportsystemets uppbyggnad och prioriteringar.

Ett hållbart transportsystem

För att skapa ett hållbart transportsystem är det viktigt att fokusera på individens och näringslivets tillgänglighet till olika funktioner och målpunkter.

Det finns ett värde i att ta fram trafikstrategin parallellt med kommunens översiktsplan, eftersom respektive dokument utgör en strategisk funktion och påverkar varandra. Kommuner som har drivit arbetena parallellt, eller med växelvis påverkan, upplever att man fått synergieffekter. När trafikstrategin varit en del av en översiktsplaneprocess har allmänheten kunnat ges ett större utrymme att tycka till om trafikens utveckling, i och med det lagstiftade samrådet som återfinns i planprocessen.

För att trafikstrategin ska få verkligt genomslag behöver den integreras i, eller åtminstone påverka, kommunens översiktsplan samt verksamhetsplanering, budget och organisation. Ett sätt är att genom översiktsplanen inkludera trafikstrategins mål i förvaltningarnas verksamhetsplanering. Det innebär att nya mål inte behöver tas fram från år till år samt att målen redan är politiskt förankrade och beslutade i och med trafikstrategins framtagande. Det har också visat sig framgångsrikt att koppla budgeten till översiktsplanen och trafikstrategins mål. Förutom att inriktningen på så vis är utstakad uppnås en större tydlighet kring vilken finansiering som krävs för att åtgärda de problem som ligger i vägen för trafikstrategins mål och därmed också en minskad klimatpåverkan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen