Uppsalaprinciper

Uppsala kommun har tagit fram två viktiga principer: skapa närhet och skapa mervärden. De ska ge principiell vägledning för den fysiska utvecklingen.

Det betyder att principerna ska användas i alla skeden av arbetet med såväl fördjupade översiktsplaner och områdesprogram, detaljplanläggning, bygglov, som planering av transportnät och teknisk infrastruktur samt lokalisering av olika verksamheter som parker, service med mera. Uppsalaprinciperna ska användas tillsammans, eftersom de kompletterar varandra.

Katarina Fehler. Foto: Rosie Alm
Katarina Fehler. Foto: Rosie Alm

"Syftet med principerna är att på ett enkelt sätt beskriva hur vi kan använda stora och små förändringar för att skapa en framtida önskvärd fysisk struktur. Det finns riktlinjer i översiktsplanen som anger att principerna ska tillämpas. På så sätt kopplas de till varje del av den fysiska planeringen. Översiktsplanen ska också följas upp årligen", säger Katarina Fehler, projektledare för arbetet med översiktsplanen.

 

Diagram över Uppsalaprinciperna. Illustration: Uppsala kommun
Uppsalaprinciperna. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Uppsala kommun

Med närhet menas närhet mellan människor och de funktioner man behöver i sin vardag. Förändringar i den fysiska miljön ska bidra till fler möten mellan människor och göra det lättare att nå viktiga målpunkter. Det uppnås genom att koncentrera, blanda och koppla samman.

Att skapa mervärden är själva kärnan i en hållbar utveckling. Det innebär att en förändring löser flera problem på samma gång och skapar många olika värden samtidigt. Det uppnås genom att tänka långsiktigt, utgå från platsen och samordna investeringar.

"Uppsalaprinciperna" har inget direkt fokus på minskad klimatpåverkan. Men den fysiskt strukturerande principen om att skapa närhet kan användas som utgångspunkt för att minska det totala transportbehovet och öka förutsättningarna för kollektivt resande. Även förhållningssättet "Skapa mervärden" ger stöd för en sådan utveckling.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej