Varsam komplettering av bebyggelsen

Funktionsmässig blandning är en viktig ingrediens i den hållbara staden, där det mesta ska finnas inom gång- och cykelavstånd. Strategin för en mer blandad bebyggelse och bostadsstruktur går ut på att komplettera med de hustyper och upplåtelseformer som saknas. Men det ska ske med varsam hand.

"Det finns ett värde i stadsdelar med en enhetlig sammanhållen karaktär. Örebro har bland annat unika bostadsområden byggda på 1950-talet, Rosta och Baronbackarna. Det gäller även villaområden från olika tidsepoker. Där får den socioekonomiska blandningen ske i en annan skala, genom förändringar i intilliggande områden", säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt i Örebro.

Örebro har också kommit fram till att maximal blandning inte alltid är något att eftersträva.

"Ibland uppstår krockar i bebyggelsen som resulterar i en dålig boendemiljö. Det behövs en ökad medvetenhet kring vilka hustyper och funktioner som går att blanda och på vilket sätt", säger Peder Hallkvist.

Handlingsplanen är ett politiskt uppdrag, men den är på sätt och vis också ett svar på marknadens efterfrågan.

"Byggaktörerna vill ha tydlighet. Intresset för att bygga i Örebro har vuxit väldigt snabbt de senaste 4-5 åren. Men vi kan inte möta alla önskemål. Vi måste kunna förklara varför vi inte längre kan planera för friliggande villor i centrala lägen även om det finns en stark efterfrågan. Med en handlingsplan är vi bättre förberedda och har något att stödja oss på i våra beslut", säger Peder Hallkvist.

Den nuvarande versionen av handlingsplanen är den första. Just nu pågår en revidering av översiktsplanen, samtidigt som handlingsplanen utvärderas. Det kommer att göra avtryck i nästa uppdaterade version.

"Där tror jag stadens offentliga rum och platser får större utrymme och jag tror att vi även kommer att ta upp relationen mellan stad och land. Vi kommer också att jobba vidare med kartorna, som är ganska grova och förenklade i den första versionen", säger Peder Hallkvist.

Hittills har handlingsplanen använts på flera olika sätt. Den vänder sig i första hand till externa aktörer, men fungerar också som ett konkret stöd när en ny detaljplan ska tas fram. Kommunen har också nytta av den i kontakterna med allmänheten.

"Vi har märkt att byggherrarna läser den, de brukar referera till olika stycken. Den hjälper också till att nyansera diskussionen. Vi bygger ju inte bara för att det behövs nya bostäder, vi bygger en stad för framtiden", säger Peder Hallkvist.

Intervjun med Peder Hallkvist genomfördes under hösten 2015 och har tidigare publicerats i Boverkets idéskrift Rätt tätt – en idéskrift om förtätning av städer och orter.

I "Relaterad information" finns en länk till Örebros Handlingsplan för stadens byggande och Boverkets idéskrift Rätt tätt – en idéskrift om förtätning av städer och orter.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej