Många olika sätt att förtäta

Örebro bedömer att det finns goda möjligheter att förtäta inom den befintliga bebyggelsen. Byggandet prioriteras inom en radie av tre kilometer från centrum, eller inom en radie av fem kilometer i lägen där tillgången på kollektivtrafik är mycket god.

Handlingsplanen anger elva olika sätt att förtäta i befintlig bebyggelse och de stämmer till stor del överens med de vanligaste byggförslagen som kommer in till stadsbyggnadskontoret. Tillvägagångssättet att bygga i kanten av en park är sällan aktuellt i Örebro. Det ska också mycket till innan det byggs på innergårdar, på grönytor och intill vatten.

Byggande på ytor som utnyttjas ineffektivt välkomnas dock i hela staden. Det kan till exempel handla om överdimensionerade parkeringsytor och impediment av gröna ytor. När det gäller övriga förtätningsmöjligheter, som våningspåbyggnad, vindsinredning, bebygga lucktomter, riva och bygga nytt, ny höjdskala samt väldigt höga hus, är det läget i staden som är avgörande.

"Vi är varsamma om det vi har: vattenrummet, kulturhistoriska byggnader och stadssilhuetten. Däremot finns det flera centralt belägna verksamhetsområden som lämpar sig för förtätning. Där uppmuntrar vi byggaktörer att ta ut svängarna både vad gäller funktionsblandning och arkitektur. Vi pekar också ut trafikstråk där förtätning är väldigt positivt. Där kan ny bebyggelse gärna få en högre skala", säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt i Örebro.

I handlingsplanen har stadens förtätnings- och omvandlingsområden delats in i fem olika grupper: innerstad, innerstadsnära lägen, befintligt verksamhets- och omvandlingsområde, flerbostadsdominerade stadsdelar och småhusdominerade stadsdelar.

"Det är inte helt lätt att göra en sådan avgränsning, områdena har inte alltid så utpräglade karaktärer. Indelningen är ett försök att göra en greppbar översikt, men på sikt flyter grupperna in i varandra och innerstadsnära lägen blir innerstad", säger Peder Hallkvist.

Sammanfattande tabell över vilka förätningar som är möjliga i olika stadstyper. Illustration: Boverket, efter tabell i Örebros handlingsplan.
Sammanfattande tabell över vilka förätningar som är möjliga i olika stadstyper. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket, efter tabell i Örebros handlingsplan

Örebro har stora möjligheter att styra hur staden växer. Kommunen äger mycket mark och allmännyttan är en av de största i landet. Det ger bland annat större inflytande i frågor som rör blandning av funktioner.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej