På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fossilbränslefri och självförsörjande med trygg och förnybar energi

Elvira Laneborg. Foto: Eva Laneborg
Elvira Laneborg. Foto: Eva Laneborg

"Målet om att vara fossilbränslefri och självförsörjande med förnybar energi innebär att vi ska sluta föra in fossila bränslen och själva producera lika mycket eller mer förnybar energi som vi gör av med", säger Elvira Laneborg som är miljö- och klimatstrateg på Mörbylånga kommun.

Om kommunen har kvar fossila bränslen i någon verksamhet ska det kompenseras genom att man också producerar motsvarande mängd förnybar energi och säljer den till användare utanför kommunen. På så sätt genererar kommunen inga nettoutsläpp av koldioxid från fossila bränslen.

Arbetet med att bli en fossilbränslefri kommun måste ske på flera plan och innefatta både effektivisering av befintliga verksamheter och utbyggnad av nya anläggningar för framställning av förnyelsebar energi.

Laddstolpe för elbilar. Foto: Elvira Laneborg
Laddstolpe för elbilar med kommunens mål om en fossilbränslefri kommun 2025. Foto: Elvira Laneborg

"För fastigheter handlar det om att eliminera oljeanvändningen i samband med uppvärmning och ge fler möjlighet till fjärrvärme och andra biobaserade uppvärmningsformer. Inom transporter vill vi kunna erbjuda förnybart bränsle, en fungerande laddinfrastruktur för elfordon och biogasfordon och en utbyggd kollektivtrafik. Men viktigast trots allt är att uppmuntra till mer klimatvänliga resvanor", säger Elvira Laneborg.

Vindkraft

Ölandskommunerna har tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktplanen för att styra utbyggnaden av vindkraft på ön. Sammanlagt finns 35 verk i Mörbylånga kommun, varav sju vindkraftverk till havs, plus ett antal mindre gårdsverk. Kommunen har tagit beslut om bygglov för ytterligare åtta verk på två olika platser som båda finns utpekade i vindkraftsplanen.

"Att Ölandskommunerna har antagit en gemensam vindkraftsplan är till stor hjälp", säger Elvira Laneborg. "Vindkraftsplanen strävar efter att samla vindkraftverk i grupper för att hushålla med markresurser."

Stor hänsyn ska tas till placering och utsträckning i landskapet vid etablering av grupper av vindkraftverk. Endast gårdsverk tillåts i områden som inte pekats ut i vindkraftsplanen. Ledningsnätets kapacitet till och från Öland är begränsat. Detta är ytterligare en av anledningarna till att etableringar måste diskuteras i samverkan mellan ölandskommunerna, elbolag med flera.

Biogas

Mörbylånga är en jordbrukskommun med omfattande djurproduktion och har goda förutsättningar att producera egen biogas från gödsel inom kommunens gränser. Tidigare kartläggning visar att Öland totalt sett har en potential motsvarande 120 GW baserat på gödsel som substrat.

I kommunens klimatstrategi finns mål om ett tankställe för biogas senast 2020. Arbetet med att hitta möjliga platser för både biogasmack, biogasproduktion och bussdepå för biogasbussar har påbörjats. Tillgänglighet, bullerförutsättningar och logistik är några viktiga aspekter vid val av plats för biogasverksamhet.

"Vi har gjort en lokaliseringsutredning för tankställe och depå för bussar och anvisat en lämplig plats i Mörbylånga tätort. Kommunen har fattat beslut om att biogas ska användas i den skolskjutstrafik vars bussar angör eller nattparkeras i närheten av tankstället. Detta säkerställer en trygg grundkonsumtion av biogas, vilket är viktigt för att etablera ett tankställe", säger Elvira Laneborg.

Vidare har kommunen låtit utreda förutsättningar och möjligheter för lokal produktion av biogas i privat regi. De platser som kan fungera för biogasproduktion ska ha god logistik, närhet till substrat och sakna värde av riksintresse. Ett privat biogasbolag har bildats som utreder möjligheten att starta en anläggning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej