På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmänna intressen - en utgångspunkt för hållbarhet

Granskad: 

De allmänna intressena fångar samtliga tre hållbarhetsdimensioner och är därför en bra grund att utgå ifrån för att arbeta med hållbarhet i planeringen. I PBL 2 kap. 3 § anges de allmänna intressena som översiktsplanen ska ta hänsyn till och främja. I följande avsnitt ges exempel på hur de allmänna intressena i respektive del av denna bestämmelse kan hanteras i översiktsplaneringen. Exemplen bygger till stora delar på förarbetena till lagstiftningen, men även på Boverkets egna resonemang.

3 §
  Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
   2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
   3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,
   4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
   5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1-5. Lag (2013:867) .

Ett sätt att få stöd i konkretiseringen av de allmänna intressena är att koppla dem till nationella och regionala målformuleringar. Till varje punkt i bestämmelsen ges därför på följande sidor exempel på nationella mål, planer och program som relaterar till respektive allmänt intresse.

Du kan läsa mer om mål med koppling till samhällsplaneringen här
Du kan läsa mer om de allmänna intressena i PBL 2 kap här

Olika typer av planeringsunderlag och fördjupade studier är en hjälp i hanteringen av allmänna intressen, både som underlag till översiktsplanen och som verktyg för att utveckla översiktsplanens intentioner och underlätta ett fortsatt genomförande av ställningstaganden som görs i planen. Till varje punkt finns därför även exempel på planeringsunderlag. Det är upp till varje kommun att ta ställning till vilka underlag man behöver utifrån de utmaningar man har att hantera. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det dock bra att eftersträva sektorsövergripande planeringsunderlag.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen