På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter i Planbestämmelsekatalogen daterad 2020-10-01

Granskad:

Denna uppdatering av Boverkets Planbestämmelsekatalog är anpassad efter Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan och Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan. Med anledning av detta har det gjorts förändringar av katalogen sedan föregående version.

Nyheter

 • Samtliga pågående planbestämmelser i den tidigare versionen av Planbestämmelsekatalogen från 2018-08-01 har ersatts av nya bestämmelser. Det innebär att bestämmelser som i den tidigare versionen angavs som ”pågående” i kolumnen ”Slutar gälla” nu har fått ett slutdatum. Dessa bestämmelser har ersatts av nya bestämmelser med ett nytt ”Börjar gälla”-datum och med ”pågående” som ”Slutar gälla”-datum.
 • De planbestämmelser som har slutar gälla-datumet 2020-09-30 har fått en hänvisning till vilken bestämmelse som ska användas istället.
 • I Boverkets föreskrifter om detaljplan finns inga administrativa planbestämmelser. De administrativa bestämmelser som tidigare fanns i Planbestämmelsekatalogen har därför kopplats till nya egenskapsbestämmelser.
 • Planbestämmelserna i Boverkets föreskrifter om detaljplan är indelade i kategorier och underkategorier. Detta gör att bestämmelserna är lätta att strukturera och gruppera. Bestämmelser blir därmed också lätta att söka ut och filtrera. Kategorier och underkategorier har därmed också fått mycket större betydelse än de hade tidigare i Planbestämmelsekatalogen. För användningsbestämmelser finns det bara kategorier medan egenskapsbestämmelser har både kategorier och underkategorier.
 • För varje kategori av användningsbestämmelser finns en öppen post avsedd för egna formuleringar, utom i sådant fall där lagen inte möjliggör fler bestämmelseformuleringar. För egenskapsbestämmelser finns numera en öppen post för varje underkategori utom i någon enstaka underkategori där lagen inte möjliggör fler bestämmelseformuleringar. Bestämmelsekoden för öppna poster slutar med: _Annan
 • Variabeln som ser ut så här: [text:text], ger möjligheten att antingen fylla i valfri text eller att lämna helt tomt. Övriga variabler är obligatoriska att fylla i.
 • För alla nya pågående planbestämmelser anges inte längre uppgifter i kolumnen ”Förklaring” eller kolumnen ”lagstöd”.
 • ”Förklaring” lämnas tom för att varje bestämmelse ska länkas in till aktuell vägledning på PBL kunskapsbanken.
 • Tidigare skulle lagstödet anges för varje bestämmelse och om det var en bestämmelse som kunde ha flera olika lagstöd så fanns bestämmelsen med flera gånger i Planbestämmelsekatalogen. Detta är nu ändrat så att lagstödet inte behöver fyllas i och därmed finns varje bestämmelse bara med en gång i katalogen.
 • Genomförandetid är inte längre en planbestämmelse. I Planbestämmelsekatalogen finns dock möjlighet att föra med sig den äldre bestämmelsen i oförändrad formulering vid digitalisering.
 • Planbestämmelsekatalogen innehåller inte längre planbestämmelser som gäller för hela planområdet. Alla bestämmelser måste vara kopplade till den punkt, linje eller yta/volym där den gäller.

Översättningstabell mellan rubriker som anges i Boverkets föreskrifter om detaljplan och kolumner i Planbestämmelsekatalogen:

Användningsbestämmelser i Boverkets föreskrifter om detaljplan

Kolumn i Planbestämmelsekatalogen

Formulering av bestämmelse Bestämmelseformulering
Formulering av precisering Bestämmelseformulering
Bestämmelsekod Bestämmelsekod
Egenskapsbestämmelser i Boverkets föreskrifter om detaljplan Kolumn i Planbestämmelsekatalogen
Underkategori Underkategori
Underkategorikod Bestämmelsekod (Underkategorikod utgör de fem första leden av bestämmelsekoden.)
Formulering av bestämmelser Bestämmelseformulering
Bestämmelsekod Bestämmelsekod

Underkategorikoden på egenskapsbestämmelser utgör de fem första leden av bestämmelsekoden. Detta innebär att alla planbestämmelser som ingår i samma underkategori går att söka ut tillsammans oavsett hur slutet på bestämmelsekoderna ser ut.

Formulering av bestämmelse hittas i Planbestämmelsekatalogen i kolumnen Bestämmelseformulering. Bestämmelseformuleringarna inom klamrar är dock något förenklade i föreskrifterna för att underlätta förståelsen.

Ändringar som inte syns i e-tjänsten utan bara i Excelen under öppna data

 • Två nya kolumner med rubrikerna ”Ersätter” och ”Ersätts av” har lagts till.
 • Rubriken ”Ersätts av” finns på äldre planbestämmelser och anger UUID:et på den eller de nya bestämmelser som ersätter den äldre.
 • Rubriken ”Ersätter” finns på nya planbestämmelser och anger UUID:et på den eller de äldre bestämmelser som den ersätter.
 • En annan ny kolumn med rubriken ”Geometrityp” har också lagts till. Geometrityp anger vilken geometrityp en bestämmelse utgörs av. Det finns tre olika Geometrityper:
  Punkt: Exempelvis Plushöjd.
  Linje: Exempelvis Stängsel och utfart.
  Yta eller volym: Exempelvis Bostäder.
 • En annan ny kolumn med rubriken ”Kommentar” har också lagts till. ”Kommentar” anger vilken eller vilka ändringar som gjorts på en bestämmelse.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen