Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter i Planbestämmelsekatalogen daterad 2020-10-01

Granskad:

Den uppdatering av Boverkets Planbestämmelsekatalog som publicerades 2020-10-01 är anpassad efter Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan och Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan.

 • Samtliga pågående planbestämmelser i den tidigare versionen av Planbestämmelsekatalogen från 2018-08-01 ersattes av nya bestämmelser. Det innebär att bestämmelser som i den tidigare versionen angavs som ”pågående” i kolumnen ”Slutar gälla” då fick ett slutdatum. Dessa bestämmelser ersattes av nya bestämmelser med ett nytt ”Börjar gälla”-datum och med ”pågående” som ”Slutar gälla”-datum.
 • De planbestämmelser som hade slutar gälla-datumet 2020-09-30 fick en hänvisning till vilken bestämmelse som ska användas istället.
 • I Boverkets föreskrifter om detaljplan finns inga administrativa planbestämmelser. De administrativa bestämmelser som tidigare fanns i Planbestämmelsekatalogen har därför kopplats till nya egenskapsbestämmelser.
 • Planbestämmelserna i Boverkets föreskrifter om detaljplan är indelade i kategorier och underkategorier. Detta gör att bestämmelserna är lätta att strukturera och gruppera. Bestämmelser blir därmed också lätta att söka ut och filtrera. Kategorier och underkategorier har därmed också fått mycket större betydelse än de hade tidigare i katalogen. För användningsbestämmelser finns det bara kategorier medan egenskapsbestämmelser har både kategorier och underkategorier.
 • För varje kategori av användningsbestämmelser finns en öppen post avsedd för egna formuleringar, utom i sådant fall där lagen inte möjliggör fler bestämmelseformuleringar. För egenskapsbestämmelser finns numera en öppen post för varje underkategori utom i någon enstaka underkategori där lagen inte möjliggör fler bestämmelseformuleringar. Bestämmelsekoden för öppna poster slutar med: _Annan
 • Variabeln som ser ut så här: [text:text], ger möjligheten att antingen fylla i valfri text eller att lämna helt tomt. Övriga variabler är obligatoriska att fylla i.
 • För alla nya pågående planbestämmelser anges inte längre uppgifter i kolumnen ”Förklaring” eller kolumnen ”lagstöd”.
 • Tidigare skulle lagstödet anges för varje bestämmelse och om det var en bestämmelse som kunde ha flera olika lagstöd så fanns bestämmelsen med flera gånger i Planbestämmelsekatalogen. Detta är nu ändrat så att lagstödet inte behöver fyllas i och därmed finns varje bestämmelse bara med en gång i katalogen.
 • Genomförandetid är inte längre en planbestämmelse. I Planbestämmelsekatalogen finns dock möjlighet att föra med sig den äldre bestämmelsen i oförändrad formulering vid digitalisering.
 • Planbestämmelsekatalogen innehåller inte längre planbestämmelser som gäller för hela planområdet. Alla bestämmelser måste vara kopplade till den punkt, linje eller yta/volym där den gäller.

Översättningstabell mellan rubriker som anges i Boverkets föreskrifter om detaljplan och kolumner/rubriker i Planbestämmelsekatalogen:

Användningsbestämmelser i Boverkets föreskrifter om detaljplan

Kolumn i Planbestämmelsekatalogen

Formulering av bestämmelse Bestämmelseformulering
Formulering av precisering Bestämmelseformulering
Egenskapsbestämmelser i Boverkets föreskrifter om detaljplan Kolumn i Planbestämmelsekatalogen
Underkategorikod Bestämmelsekod (Underkategorikod utgör de fem första leden av bestämmelsekoden.)
Formulering av bestämmelser Bestämmelseformulering

Formulering av bestämmelse och Formulering av precisering hittas i Planbestämmelsekatalogen i kolumnen Bestämmelseformulering. Bestämmelseformuleringarna inom klamrar är dock något förenklade i föreskrifterna för att underlätta förståelsen.

Underkategorikoden på egenskapsbestämmelser utgör de fem första leden av bestämmelsekoden. Detta innebär att alla planbestämmelser som ingår i samma underkategori går att söka ut tillsammans oavsett hur slutet på bestämmelsekoderna ser ut.

Ändringar som inte syns i e-tjänsten

Vissa ändringar syns inte i e-tjänsten utan bara i Excelen och i API:et under öppna data.

Detta gäller följande ändringar:

 • Två nya kolumner med rubrikerna ”Ersätter” och ”Ersätts av” lades till.
  Rubriken ”Ersätts av” finns på äldre planbestämmelser och anger UUID:et på den eller de nya bestämmelser som ersätter den äldre.
 • Rubriken ”Ersätter” finns på nya planbestämmelser och anger UUID:et på den eller de äldre bestämmelser som den ersätter.
 • En annan ny kolumn med rubriken ”Geometrityp” lades också till. Geometrityp anger vilken geometrityp en bestämmelse utgörs av. Det finns tre olika Geometrityper:
  Punkt: Exempelvis Plushöjd.
  Linje: Exempelvis Stängsel och utfart.
  Yta eller volym: Exempelvis Bostäder.
 • En annan ny kolumn med rubriken ”Kommentar” lades också till. ”Kommentar” anger vilken eller vilka ändringar som gjorts på en bestämmelse.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen