M Begravning

Användningen begravning inrymmer områden som behövs för begravningsändamål. Användningen betecknas på plankartan med M.

Med användningen begravning avses den verksamhet och de områden som behövs för alla former av begravning. I användningen ingår minneslund och begravningsplats. Även mindre byggnader som används i sammanhanget som till exempel begravningskapell, ceremonilokaler, bårhus, krematorier och servicebyggnader för skötsel ingår i användningen. Även försäljningslokaler för gravprydnader och blommor med mera som fungerar som ett komplement till en begravningsplats ingår i användningen.

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - 4.12 Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan

Byggnader för religiösa ändamål

Byggnader för religiösa ändamål så som kyrka, synagoga eller moské ingår inte i användningen. Dessa bör betecknas med R- Besöksanläggning eller C- Centrum beroende på lokalisering och preciseras till R1- respektive C1- Byggnad för religiösa ändamål. Där det är lämpligt kan användningarna kombineras. Mindre ceremonilokaler kan dock ingå i användningen begravning.

Begravning av djur

Områden för begravning av husdjur ingår i användningen, men eftersom djur inte får begravas på samma begravningsplats som människor behöver användningen preciseras till att enbart omfatta begravning av djur.

Beteckningar och bestämmelser

Användningen anges på plankartan med versalt M och ges vid färgläggning av detaljplanen lila färg.

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - 4.1 & 4.12 Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan

Lagstödet för planbestämmelsen bör redovisas i anslutning till planbestämmelserna på detaljplanen. Lagstödet för begravning är PBL 4 kap 5 § p. 3.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 5 §

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - 1.1.3 Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan

Precisering

Om begravningsplatsen ska ha en särskild funktion så kan användningen preciseras. Precisering görs genom att beteckningen förses med en indexsiffra, exempelvis M1 – Minneslund. En närmare utformning av begravningsplatsen regleras med egenskapsbestämmelser.

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - 1.2.1 Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan

En precisering innebär att enbart det som anges i bestämmelsen är tillåtet. Det betyder att en preciserad användningsbestämmelse ger mindre utrymme för tolkning än då användningen inte preciseras. En precisering innebär att planen blir mindre flexibel samtidigt som det blir tydligt vilket ändamål som avses med kvartersmarken.

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - 1.2.1 Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan

Exempel

I exemplen nedan symboliserar nummertecknet, #, nedsänkta indexsiffror.

Beteckning Bestämmelse
M Begravning (4 kap 5 § p. 3)
M# Minneslund (4 kap 5 § p. 3)
M# Begravningsplats för djur (4 kap 5 § p. 3)
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen