Underrättelse och granskning av områdesbestämmelser

Inför granskningen ska kommunen i en underrättelse informera om områdesbestämmelserna.

Inför granskningen av områdesbestämmelser ska kommunen anslå en underrättelse på kommunens anslagstavla. Underrättelsen ska bland annat innehålla information om vilket område områdesbestämmelserna avser och att den som inte senast under granskningen har lämnat in synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta områdesbestämmelserna.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 18-19 §§

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 39 §

Det är samma krav på innehållet i underrättelsen för områdesbestämmelser som för detaljplan med ett undantag: att man för områdesbestämmelser inte redovisar frågor om skyldighet att upplåta eller avstå mark eller annat utrymme utan ersättning.

Kommunen ska senast den dag då underrättelsen anslås skicka ett meddelande om innehållet i underrättelsen till kända sakägare och kända organisationer av hyresgäster samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget. Förslaget och samrådsredogörelsen ska också skickas till länsstyrelsen och de kommuner som berörs.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11, 20, 39 §§

Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill granska det. Kommunen ska också se till att fastighetsförteckningen, eventuella kartor och samrådsredogörelsen, liksom det planeringsunderlag i övrigt som kommunen anser har betydelse för bedömningen av förslaget, finns tillgängliga.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 21,39 §§

Länsstyrelsen ska under granskningen yttra sig över förslaget om det finns en risk att förslaget senare kan komma att överprövas för att förslaget inte uppfyller länsstyrelsens prövningsgrunder. Lantmäterimyndigheten ska yttra sig om de anser att alla frågor gällande genomförandet inte är lösta i förslaget.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 22,39 §§

Efter granskningstiden ska kommunen i ett granskningsutlåtande sammanställa de skriftliga synpunkter som har kommit in under granskningstiden tillsammans med en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 23,39 §§

Kommunen ska sedan så snart som möjligt skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var det finns tillgängligt till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Granskningsutlåtandet ska finnas tillgängligt tillsammans med övriga handlingar i ärendet.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 24,39 §§

Om kommunen ändrar förslaget väsentligt efter granskningstiden ska man kungöra och låta granska det ändrade förslaget med samma förfarande som ovan.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 25,39 §§

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej