Samråd om områdesbestämmelser

Samråd om områdesbestämmelser ska hållas med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs.

Samråd ska hållas med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs. Kända sakägare, kända boenden med flera, kända organisationer av hyresgäster samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget ska ges tillfälle till samråd. Om det är uppenbart att förslaget saknar betydelse för bostadsrättshavare, hyresgäster, boende eller organisationer av hyresgäster behöver kommunen inte samråda med dem. Syftet med samrådet är att kommunen ska få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt samtidigt som man ger möjlighet till insyn och påverkan.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11-12, 39 §§

Om kommunen tillämpar det utökade förfarandet vid framtagandet av områdesbestämmelserna ska planförslaget kungöras. Kungörelsen ska göras på kommunens anslagstavla och i en ortstidning. Kommunen ska även hålla planförslaget tillgängligt för alla som vill ta del av det.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11, 12, 39 §§

Under samrådet om områdesbestämmelserna ska kommunen redovisa förslaget, de skäl eller syften man har med förslaget och det beslutsunderlag som har betydelse. Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta arbetet, kan områdesbestämmelsernas utgångspunkter och mål anges i ett särskilt program. Har man tagit fram ett program ska det också redovisas vid samrådet.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 10,13,39 §§

Samrådet ska hanteras som vid detaljplaneläggning med undantag från de regler som gäller när genomförandet av en detaljplan kan medföra betydande miljöpåverkan.

Under samrådet ska länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten lämna synpunkter på förslaget. Länsstyrelsen har vid samrådet om områdesbestämmelser samma ansvar som vid samråd om detaljplan. Det innebär att länsstyrelsen särskilt ska:

  • ta till vara och samordna statens intressen
  • ge råd om tillämpningen av 2 kap.,
  • verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,
  • verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
  • verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Under samrådet ska lantmäterimyndigheten bland annat att se till planen redovisar hur planen är avsedd att genomföras samt dess konsekvenser.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 14,39 §§

Kommunen ska samlat redovisa de synpunkter som kommit fram under samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse. Om processen hanteras med standardförfarandet är det tillräckligt att redovisningen görs i granskningsutlåtandet.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 17,39 §§

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej