Antagande och meddelande av områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser ska antas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige får dock uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Områdesbestämmelser ska som huvudregel antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 27,39 §§

När områdesbestämmelserna har antagits ska kommunen skicka ett meddelande om detta till

  • länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten,
  • de kommuner och regionplaneorgan som är berörda, och
  • kända sakägare och kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs samt kända organisationer av hyresgäster och som senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda, eller
  • Sakägare som har rätt att överklaga på grund av att förslaget har ändrats efter granskningstiden.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11,29,39 §§

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap 11 §

Meddelandet om antagandet ska skickas senast dagen efter att det justerade protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 30,39 §§

Meddelandet ska innehålla ett protokollsutdrag med beslutet och upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra. Meddelandet som skickas till länsstyrelsen ska också innehålla kommunens granskningsutlåtande, om kommunen inte redan har skickat utlåtandet.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 24,29,39 §§

När beslutet att anta områdesbestämmelserna har vunnit laga kraft ska kommunen:

  • på planhandlingarna anteckna det datum då planen vann laga kraft. Om länsstyrelsen fattat beslut om förordnande som innebär att en viss del av planen kan tillämpas utan att ett eventuellt överklagande slutligt har avgjorts ska datumet för detta förordnande också antecknas på planhandlingarna.
  • inom två veckor skicka planen, tillhörande planhandlingar och fastighetsförteckningen till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten, om det inte är uppenbart onödigt.

Om kommunen inte kan skicka de handlingar som nämns i den andra punkten ovan inom två veckor, ska man genast underrätta mottagarna om innehållet i handlingarna.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 32,39 §§

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap 17 §

Meddelande till samfälligheter och bostadsrättshavare

Ett meddelande som ska skickas till en samfällighet får skickas till

  • en ledamot av den styrelse som finns för samfälligheten,
  • den som är utsedd att förvalta samfällighetens angelägenheter, eller
  • om det inte finns någon styrelse eller förvaltare, någon av samfällighetens delägare för att hållas tillgängligt för de andra delägarna. 

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 33,39 §§

Ett meddelande som skickas till en bostadsrättshavare som saknar känd adress får istället skickas till en ledamot av styrelsen för bostadsrättsföreningen.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 34,39 §§

Meddelanden till ett stort antal personer

Om ett meddelande om beslut att kommunen antagit områdesbestämmelser ska skickas till ett stort antal personer som inte är samfälligheter eller bostadsrättshavare kan kommunen sprida meddelandet på annat sätt. Detta under förutsättning att det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en av dem. Kommunen kan då kungöra meddelandet på kommunens anslagstavla och föra in det i en ortstidning eller, om det stora antalet som ska meddelas är boende, sprida meddelandet genom ett informationsblad till dem.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 35,39 §§

Av kungörelsen ska det framgå vilket beslut som avses, när beslutet tillkännages och vad den måste göra som vill överklaga beslutet. Om kungörelsen förs in i en ortstidning ska det ske samma dag som beslutet tillkännages på anslagstavlan.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 35,39 §§

Laga kraft

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser gäller först sedan beslutet vunnit laga kraft.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 40 §

Men vid ett överklagande kan kommunen begära att länsstyrelsen förordnar att det överklagade beslutet i sådana delar som uppenbarligen inte berörs av överklagandet får tillämpas trots att överklagandet inte har avgjorts slutligt. Ett sådant förordnande får inte överklagas.

Detaljplaner släcker områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser gäller till dess att de ändras eller upphävs.

Områdesbestämmelser upphör automatiskt att gälla när ett beslut att anta en detaljplan för området får laga kraft eller när en del av en detaljplan för området får genomföras med stöd av ett förordnande. Det behövs då ingen särskild process för att upphäva områdesbestämmelserna. Avsikten är att de bestämmelser som behövdes i områdesbestämmelser då ska ha tagits omhand i den nya detaljplan som tagit fram, som har mer fullständiga regleringsmöjligheter. Om antagandebeslutet av detaljplan överprövas eller överklagas gäller områdesbestämmelserna tills frågan om detaljplanen slutligt har avgjorts.(jfr prop. 1985/86:1 sid. 631-632)

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 41 §

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap 17 §

Områdesbestämmelser släcker inte detaljplaner

Områdesbestämmelser släcker inte ut befintliga detaljplaner. Om det finns en eller flera gällande detaljplaner inom ett område där kommunen vill anta områdesbestämmelser behöver detaljplanerna upphävas. Beslut om upphävande av befintliga detaljplaner och beslut om antagande av nya områdebestämmelser kan då ske samtidigt men som två skilda beslut.
Här kan du läsa mer om upphävande av detaljplan

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej