Processen för områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett verktyg vid planering av mark och vatten, när det inte finns krav på eller behov av en detaljplan. Processen att ta fram områdesbestämmelser är i stort sett densamma som för detaljplaner.

I plan- och bygglagen regleras processen för att ta fram områdesbestämmelser. Kraven är i många delar samma som för detaljplan, men det finns vissa skillnader.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 39 §

De krav som ställs på förslag till och vid antagande av områdesbestämmelser gäller också för förslag till och beslut om att ändra eller upphäva områdesbestämmelser. Eftersom områdesbestämmelser inte har någon genomförandetid gäller inte 5 kap. 38 a och b §.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 38 §

Standardförfarandet kan användas i vissa fall

Arbetet med att ta fram områdesbestämmelser får förenklas på samma sätt som för detaljplan om förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsutlåtande till denna. Ytterligare förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett standardförfarande ska kunna tillämpas är att förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Det får inte heller antas att områdesbestämmelserna kan medföra en betydande miljöpåverkan. Eftersom områdesbestämmelser inte har någon genomförandetid gäller inte 5 kap. 38 a och b §.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 7 §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 38 §

Krav på underlag

Områdesbestämmelserna och skälen för dem ska redovisas i en särskild handling. Grundläggande krav är att handlingarna ska vara utformade så att det tydligt framgår hur bestämmelserna reglerar bebyggelse, byggnadsverk och miljön i övrigt vilket innebär att det förutsätts att en karta ingår i handlingarna. Detta krav gäller också då områdesbestämmelser ska ändras eller upphävas.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 43 §

Det finns dock inga krav på att områdesbestämmelser ska redovisas på en grundkarta, vilket annars är ett krav då det gäller detaljplan. Områdesbestämmelsernas plankarta kan baseras på ett enklare underlag.

Det ställs samma krav vad gäller fastighetsförteckningen för områdesbestämmelser och detaljplan.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 8 §

Av fastighetsförteckningen ska det framgå

  • vilka fastigheter som är berörda, vilken berörd mark som är samfälld för flera fastigheter och vilka allmänna vattenområden som är berörda
  • vilka som äger fastigheterna
  • om det finns innehavare av någon annan särskild rätt till de berörda fastigheterna än bostadsrätt eller hyresrätt vilka gemensamhetsanläggningar som är berörda och vilka som är ägare till de fastigheter som deltar i anläggningarna.

Om en samfällighet, särskild rätt eller gemensamhetsanläggning förvaltas av en samfällighetsförening, ska föreningen anges i förteckningen i stället för ägare eller innehavare.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 9 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej