På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljöbedömning och planbeskrivningen

Plan- och bygglagen ställer krav på planbeskrivningens innehåll relaterat till kraven i miljöbalken om miljöbedömningar.

Planbeskrivningen är en handling som ska finnas tillsammans med detaljplanen. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av detaljplanens bestämmelser och vad planens genomförande kan få för konsekvenser. Genom beslutet att anta planen tar kommunen också ställning till att miljökonsekvensbeskrivningen utgör ett tillräckligt underlag för beslutet.

Planbeskrivningen anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. Av planbeskrivningen ska det bland annat framgå de konsekvenser som genomförandet av detaljplanen medför för sakägare, andra berörda och miljön.

I planbeskrivningen ska kommunen till exempel redovisa de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. Denna redovisning ska även uppfylla vissa krav på redovisning enligt miljöbalken.

Redovisningen i planbeskrivningen när planen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan

Kommunen ska för detaljplaner göra en undersökning för att utreda om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Frågan om betydande miljöpåverkan ska avgöras genom ett särskilt beslut.

Läs mer om undersökningen här

Om planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt det särskilda beslutet och en strategisk miljöbedömning därmed inte ska göras, ska skälen för den bedömningen redovisas i planbeskrivningen.

I vissa fall gäller undantag från skyldigheten att göra en undersökning. I dessa fall är det lämpligt att kommunen tydliggör i planbeskrivningen att någon undersökning inte har gjorts. (jfr prop. 2016/17:200 sid 162)

Redovisningen i planbeskrivningen när planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det särskilda beslut som ska fattas vid undersökningen medför det krav på planbeskrivningens innehåll. Planbeskrivningen ska då bland annat innehålla miljökonsekvensbeskrivningen, en redovisning av hur miljöaspekterna har integrerats i planen och hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter. Däremot behöver planbeskrivningen inte innehålla det underlag som legat till grund för slutsatser och bedömningar i miljökonsekvensbeskrivningen.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla:

 • En sammanfattning av planens innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och program,
 • En identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd,
 • Uppgifter om olika aspekter av miljöförhållanden,
  • miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs,
  • miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt,
  • befintliga miljöproblem som är relevanta för planen, särskilt miljöproblem som rör ett sådant område som avses i sjunde kapitlet miljöbalken eller ett annat område av särskild betydelse för miljön, och
  • hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn,
 • En identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som genomförandet av planen kan antas medföra,
 • Uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter,
 • En sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes,
 • En redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför, och
 • En icke-teknisk sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningens innehåll.

En miljökonsekvensbeskrivning ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som är rimlig med hänsyn till bedömningsmetoder och aktuell kunskap, planens innehåll och detaljeringsgrad.

Läs mer om innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan här.

Redovisningen i planbeskrivningen ska uppfylla kraven på beslut att anta en plan som har genomgått en miljöbedömning

Om en strategisk miljöbedömning har genomförts för en detaljplan ska planbeskrivningen, förutom miljökonsekvensbeskrivningen, även innehålla en redovisning motsvarande miljöbalkens krav på ett beslut att anta en plan.

Det innebär att följande punkter ska tas upp i planbeskrivningen:

 • Hur miljöaspekterna har integrerats i planen
 • Hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter
 • Varför planen antagits stället för de alternativ som övervägts
 • Vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför.

Den här redovisningen kallades tidigare för en särskild sammanställning.

Hur miljöaspekterna har integrerats i planen

Hur kommunen har integrerat miljöaspekterna som kommit fram under miljöbedömningen i detaljplanen ska framgå av planbeskrivningen.

Hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter

I planbeskrivningen ska kommunen redovisa hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter. Något krav ställs inte på att kommunen måste välja ett visst alternativ. Det är således inte något ovillkorligt tvång att välja det miljömässigt bättre alternativet. Beslutande myndighet eller kommun har många hänsyn att ta, där miljöhänsyn är ett. (jfr prop. 2003/04:116 sid. 68)

Inkomna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisas i samrådsredogörelsen respektive granskningsutlåtandet för detaljplaneförslaget. I planbeskrivningen bör det därför räcka med en sammanfattning av inkomna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och hur kommunen har tagit hänsyn till dessa.

Varför planen antagits istället för de alternativ som övervägts

För att ytterligare fokusera på betydelsen av att miljöhänsyn har integrerats ställs ett konkret krav på att här redovisa varför planen antagits istället för alternativ till planen.

Vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför

Kommunen ska redovisa vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför. Samma krav ställs även på miljökonsekvensbeskrivningen.

Planbeskrivningen när planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan på grund av vissa verksamheter

Om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planen tillåter vissa verksamheter ska planbeskrivningen också uppfylla kraven för innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning för en specifik miljöbedömning. I sådana fall ska den strategiska och den specifika miljökonsekvensbeskrivningen samordnas.

Bakgrunden till att dessa bestämmelser ska tillämpas även för vissa detaljplaner är att Sverige fått ett påpekande från EU-kommissionen om brister i genomförandet av det så kallade projekt-MKB-direktivet. De ändamål som räknas upp möjliggör verksamheter och åtgärder som inte prövas, med en miljökonsekvensbeskrivning som underlag, på annat sätt än med detaljplan och med efterföljande bygglov. (jfr prop. 2004/05:59 sid. 17)

Vissa uppräknade verksamheter

De utökade kraven på planbeskrivningen gäller enbart om planområdet får tas i anspråk för särskilt angivna verksamheter eller åtgärder.

De ändamål som räknas upp i plan- och bygglagen är:

 • industriändamål,
 • ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat projekt för sammanhållen bebyggelse,
 • en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
 • en hamn för fritidsbåtar,
 • ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,
 • en permanent campingplats,
 • en nöjespark,
 • en djurpark,
 • en spårväg, eller
 • en tunnelbana

Bara om de uppräknade verksamheterna är orsaken till betydande miljöpåverkan

Genomförandet av planer för de uppräknade användningsområdena ska inte automatiskt antas medföra betydande miljöpåverkan. En undersökning ska göras för att bedöma om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan och om det är någon av de uppräknade verksamheterna som är orsaken.

Läs mer om undersökning här

En del av ändamålen som är uppräknade kan vara svåra att tolka. Det gäller framför allt projekt för sammanhållen bebyggelse. Många detaljplaner innehåller områden för sammanhållen bebyggelse. Av dessa bör det enbart vara en begränsad andel där genomförandet verkligen kan antas komma att leda till betydande miljöpåverkan.

Krav på miljökonsekvensbeskrivningen i planbeskrivningen

De uppgifter som ska finnas med i planbeskrivningen om planområdet får tas i anspråk för de ovan uppräknade verksamheterna och detta innebär betydande miljöpåverkan är:

 • Verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, utformning, omfattning och andra egenskaper
 • Alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden
 • Rådande miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas
 • Hur rådande miljöförhållanden förväntas utveckla sig om verksamheten inte påbörjas
 • Identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser
 • Åtgärder som planeras för de negativa miljöeffekterna,
 • Om de åtgärder som planeras bidrar till att en miljökvalitetsnorm inte följs
 • En icke-teknisk sammanfattning
 • Redogörelse för de samråd som har skett och vad som kommit fram i samråden

Redovisningen av miljökonsekvensbeskrivningen i planbeskrivningen ska även innehålla:

 • Uppgifter om beredskapen för och föreslagna insatser vid allvarliga olyckor, om sådana uppgifter är relevanta med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning,
 • En redogörelse för de prognos- och mätmetoder, underlag och informationskällor som har använts med uppgift om eventuella brister och osäkerheter i metoderna och underlagen,
 • En referenslista med uppgifter om de källor som har använts,
 • Uppgifter om hur kravet på sakkunskap i 15 § miljöbedömningsförordningen är uppfyllt.

Miljökonsekvensbeskrivningens uppgifter enligt ovan ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som är rimlig med hänsyn till rådande kunskaper och bedömningsmetoder.

Läs mer om innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning vid en specifik miljöbedömning på Naturvårdsverkets webbplats

Krav på slutlig och samlad bedömning av miljöeffekterna

Om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet tas i anspråk för en av de ovan angivna verksamheterna, till exempel en nöjespark, ställs ytterligare krav på planbeskrivningen. Kommunen ska då i planbeskrivningen med hänsyn till innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen och det som kommit fram under handläggningen av planen, identifiera, beskriva och göra en slutlig och samlad bedömning av miljöeffekterna. (jfr prop. 2016/17:200 sid. 163 - 164)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej