På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utgångspunkter för bedömning av översvämningsrisk

Granskad: 
Information

Delar av innehållet på denna sida har karaktär av allmänna råd. Boverket har för avsikt att framöver utveckla allmänna råd för bedömning av risken för översvämning.

Markens lämplighet för ett visst ändamål måste bedömas för varje detaljplan för sig. Som grundläggande utgångspunkt för en sådan bedömning med avseende på risken för översvämning kan följande principer vara lämpliga vid såväl kommunens lämplighetsprövning som länsstyrelsens tillsyn.

Utgångspunkter för olika typer av bebyggelse

Ny sammanhållen bebyggelse och bebyggelse med samhällsviktig verksamhet

Översvämning vid sjöar, vattendrag och hav

Ny sammanhållen bebyggelse, större riskobjekt eller bebyggelse med samhällsviktig verksamhet bör lokaliseras till områden som inte hotas av översvämning. Även enstaka verksamheter eller industriområden med risk för stor miljöpåverkan vid översvämning bör lokaliseras till områden som inte hotas av översvämning. Samtliga ovanstående objekt och verksamheter bör som grundregel lokaliseras över beräknad högsta nivå för sjöar och hav eller nivån för beräknat högsta flöde i vattendrag. Effekten av ett förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd behöver beaktas.

Samhällsviktig verksamhet

Översvämning till följd av skyfall

Översvämningsrisken från skyfall går aldrig helt att undvika. Som ett minimum bör ny sammanhållen bebyggelse och bebyggelse med samhällsviktig verksamhet planläggas så att den årliga sannolikheten för att bebyggelse tar skada vid översvämning är mindre än 1/100. Både regnets intensitet och varaktighet påverkar den totala regnvolymen som kan leda till översvämning. Effekten av ett förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd behöver beaktas.

Årlig sannolikhet 1/100

Vid planläggning av verksamheter av större samhällsviktig betydelse eller verksamheter där översvämning leder till särskilt stora konsekvenser, såsom räddningstjänst, större sjukhus eller vissa Seveso-anläggningar, behöver betydligt kraftigare skyfall med avsevärt längre återkomsttider kunna hanteras.

Samhällsfunktioner och bebyggelse av mindre vikt

Översvämning vid sjöar, vattendrag och hav

Samhällsfunktioner och bebyggelse av mindre vikt kan tillåtas lokaliseras till områden med måttlig sannolikhet för översvämning. Det kan röra sig om enstaka villor, fritidshus, restauranger, mindre industrier med liten eller obetydlig miljöpåverkan, vägar med förbifartsmöjligheter, med mera.

Den årliga sannolikheten för översvämning bör då vara mindre än 1/200. Effekten av ett förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd behöver beaktas.

Årlig sannolikhet 1/200

Översvämning till följd av skyfall

Översvämningsrisken från skyfall går aldrig helt att undvika. Som ett minimum bör samhällsfunktioner och bebyggelse av mindre vikt planläggas så att den årliga sannolikheten för att bebyggelsen tar skada vid översvämning är mindre än 1/100. Detta är alltså samma utgångspunkt som för ny sammanhållen bebyggelse och samhällsviktig verksamhet. Effekten av ett förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd behöver beaktas.

Enklare byggnader, garage, uthus

Översvämning vid sjöar, vattendrag och hav

I områden som hotas av en översvämning från sjöar, vattendrag eller hav med en årlig sannolikhet som är större än 1/200, bör det inte tillkomma någon bebyggelse utöver vissa enklare byggnader av lågt värde där få personer vistas. Exempel på detta kan vara garage och båthus. Effekten av ett förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd behöver beaktas.

Sammanfattning av utgångspunkter

Nedan sammanfattas grundläggande utgångspunkter för bedömning av översvämningsrisken för olika typer av bebyggelse i en tabell och en illustration. Utgångspunkterna utgör just utgångspunkter och det krävs en platsspecifik bedömning av risken för översvämning i varje enskilt planärende.

Aspekter som behöver beaktas vid en platsspecifik bedömning beskrivs i avsnittet om Bedömning av risken för översvämning.

Hur utgångspunkterna kan tillämpas vid länsstyrelsens tillsyn beskrivs i avsnittet Tillämpning och avsteg

Konsekvensklass

Årlig sannolikhet för översvämning
Sjöar, vattendrag och hav

Årlig sannolikhet för översvämning
Skyfall

Ny sammanhållen bebyggelse och samhällsviktig verksamhet Beräknad högsta nivå/ Beräknat högsta flöde
(1/10 000)
1/100
Samhällsfunktioner och bebyggelse av mindre vikt 1/200 1/100
Enklare byggnader, garage, båthus - -

Tabellen visar sammanfattning av grundläggande utgångspunkter för planläggning. Indelning i tre konsekvensklasser med tillhörande högsta årliga sannolikhet för översvämning från sjöar, vattendrag och hav respektive skyfall. Klimatförändringar under bebyggelsens förväntade livslängd behöver beaktas.

Sannolikheten 1/10 000 som anges i tabellen motsvarar en uppskattad återkomsttid för underlag om beräknat högsta flöde. Detta är en teoretisk återkomsttid som inte enkelt går att beräkna enbart utifrån vanlig frekvensanalys av redan inträffade händelser. Sannolikheten 1/10 000 bör därför ses som ett indikativt värde på acceptabel sannolikhet för översvämning i denna konsekvensklass.

Enkel skiss av landskap i profil där marken sluttar ner mot ett vattendrag. Tre olika vattennivåer illustreras för vattendraget, där A representerar högsta vattennivån, B mellannivån och C den lägsta vattennivån. På markområdet över A-nivån finns blandad bebyggelse med flerbostadshus, många småhus samt ett sjukhus och en fabrik. Mellan A- och B-nivån ligger ett småhus och en enklare byggnad. Mellan B-och C-nivån ligger endast en enklare byggnad. Boverket / Altefur Development
A: beräknad högsta vattennivå eller nivå vid beräknat högsta flöde. B: nivå som beräknas översvämmas med en årlig sannolikhet av 1/200. C: medelvattennivå eller nivå vid medelflöde. Illustrationen visar utgångspunkter för bedömning av översvämningsrisk vid sjöar, vattendrag och hav. Ny sammanhållen bebyggelse och samhällsviktig verksamhet bör lokaliseras över beräknad högsta vattennivå eller vid beräknat högsta flöde (A). Samhällsfunktioner och bebyggelse av mindre vikt bör lokaliseras över den nivå som beräknas översvämmas med en årlig sannolikhet av 1/200 (B). Under den nivån bör det inte tillkomma någon bebyggelse utöver vissa enklare byggnader som garage eller uthus. Effekten av förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd behöver beaktas. Illustration: Altefur Development / Boverket

Vägledning kring användning av olika klimatscenarier och lämpligt tidsperspektiv hittar du i avsnittet om Klimataspekter och tidsperspektiv.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen