På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Plankarta

En plankarta med bestämmelser är det juridiskt bindande dokument som en kommun antar för att reglera användningen av mark- och vattenområden. Plankartan omfattar det område inom vilken detaljplanens bestämmelser gäller och visar vilka byggrätter kommunen medgivit i sitt antagandebeslut.

En plankarta visar det geografiska område i kommunen som detaljplanen omfattar. En detaljplan ska bestå av en karta över det område som planen omfattar och de bestämmelser som behövs. I de fall detaljplanen innehåller bestämmelser om fastighetsindelning med mera får dessa bestämmelser redovisas på en särskild plankarta om det behövs för att planen ska bli tydlig. Att de båda plankartorna hör ihop behöver anges för att missförstånd inte ska kunna uppstå.

Läsbarhet

Den obligatoriska information som behövs på en plankarta är att den visar vilka bestämmelser som gäller och var de gäller. Det finns inget krav på att detaljplanebestämmelser ska redovisas på samma handling som plankartan. För varje enskild detaljplan kan kommunen välja att redovisa bestämmelserna på samma handling som plankartan eller i ett separat dokument. (prop. 2009/10:170 sid 433)

Detaljplanens omfattning

En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs. Detaljplanens syfte och det planerade genomförandet har betydelse för vilken omfattning som är lämplig att ha med på plankartan. Den ska heller inte vara mer detaljerad än vad som krävs för att uppnå syftet. Hur bebyggelsen och miljön inom planområdet kommer att te sig ska tydligt framgå av detaljplanens plankarta med tillhörande bestämmelser och beskrivning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej