På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planbeskrivning

Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. Av planbeskrivningen ska framgå bland annat de konsekvenser som genomförandet av detaljplanen medför för sakägare, andra berörda och miljön.

En planbeskrivning är en obligatorisk handling som ska finnas tillsammans med plankartan med tillhörande bestämmelser.

Planbeskrivningen ska öka läsbarheten och förståelsen av detaljplanens bestämmelser för alla som ska genomföra planen. I planbeskrivningen ska kommunen bland annat redovisa de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser.

Planbeskrivningens innehåll

I planbeskrivningen ska kommunen redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte och hur planen är avsedd att genomföras. De överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen, exempelvis mot bakgrund av synpunkter under processen och planens konsekvenser ska också redovisas. Om planen avviker från översiktsplanen ska det framgå på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen. Planbeskrivningen ska också innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen. Planbeskrivningen ska även innehålla information om kommunens avsikter att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar. Kommunen ska redovisa eventuella exploaterings- eller markanvisningsavtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med sådana avtal. (jfr. prop. 2013/14:126 s. 159).

Planbeskrivningen ska även innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller i de fall en detaljplan innehåller en eller flera bostäder. Redovisningen behöver inte göras om det med hänsyn till bullersituationen kan anses obehövligt, exempelvis om planerade bostadsbyggnader kan antas utsättas för omgivningsbuller i mindre omfattning. Kravet gäller endast den del av ett planområde som innehåller bostadsbyggnader och om bostäderna berörs av omgivningsbuller. Redovisningen ska gälla beräknade värden vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats i anslutning till byggnaden. (jfr. prop. 2013/14:128 s. 77-78)

Planeringsförutsättningar

I planbeskrivningen redogör kommunen för motiven till planens utformning mot bakgrund till de omständigheter som råder på platsen. Förutom de naturliga förutsättningarna, som markförhållandena, kan det då också handla om befintliga bebyggelseförhållanden, med exempelvis tillgång till service och tillgänglighet. Det kan också vara trafiksituationen och tillgång till kollektivtrafik, i vad mån området är utsatt för olika typer av störningar, tillgång till vatten, avlopp och el. I planbeskrivningen beskrivs också de administrativa förhållandena som exempelvis behovet av att lösa in mark för till exempel allmän plats och vilken genomförandetid som planen behöver ha.

Planens syfte

En detaljplans syfte bör förklara anledningen till detaljplanen och vad planen avser att uppnå. Under rubriken planens syfte ger kommunen en allmän orientering om planområdets innehåll före och efter planens genomförande. Här klarläggs också varför planen behövs, det vill säga en redovisning av allmänna och enskilda intressen bakom planen.

En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs. Detaljplanen får inte heller vara mer detaljerad än vad som krävs för att uppnå syftet med planen. Planens syfte avgör därför vilka planbestämmelser som kan användas. I planens syfte bör motiven till bestämmelserna finnas med. Endast det som är nödvändigt för att uppnå syftet med detaljplanen bör regleras med planbestämmelser.


Planens syfte är väsentligt att förstå när planen ska tolkas exempelvis vid bedömning av bygglovsansökningar och speciellt då det gäller att bedöma liten avvikelse.

Detaljplanens genomförande

Planbeskrivningens redovisning av hur planen är avsedd att genomföras ska bland annat innehålla de ekonomiska, tekniska och organisatoriska åtgärder som måste till för att genomföra detaljplanen på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. Det kan till exempel handla om ansvarsfördelningen mellan kommun och exploatör samt övriga som har del i detaljplanens genomförande.

Planens konsekvenser

Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför för bland annat sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta menas att det för i princip varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med avseende på bland annat huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande fastighetsbildning, utförande och deltagande i gemensamhetsanläggningar. (prop. 2009/10:170 s. 435)

Om genomförandet av detaljplanen kan antas få en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras. Det innebär att redovisningen av planens konsekvenser, miljökonsekvensbeskrivningen, ska uppfylla vissa krav i miljöbalken. I planbeskrivningen bör det tydligt framgå på vilket sätt miljökonsekvensbeskrivningen har påverkat detaljplanens utformning.

Även i de fall en miljökonsekvensbeskrivning inte har tagits fram bör kommunens ställningstagande när det gäller planens miljöpåverkan redovisas som en del av planens konsekvenser. (prop. 2009/10:170 s. 215)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej