På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samrådsredogörelse vid ett utökat förfarande

Granskad: 

Synpunkter som har kommit in under samrådet om ett förslag till detaljplan ska redovisas i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen bemöter och kommenterar kommunen dessa synpunkter.

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelsen ska innehålla en sammanställning av de synpunkter som har kommit in under samrådet samt en redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av synpunkterna. Av samrådsredogörelsen bör det särskilt framgå vilka synpunkter som inte kunnat beaktas och skälen till detta. Samrådsredogörelsen utgör ett värdefullt dokument om planen överklagas. Samrådsredogörelsen kan ge insyn i hur kommunen har resonerat i ett tidigare skede och visa på vilka som har eller inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Se prop. 1985/86:1 (sid. 179) i "Relaterad information":

Samrådsredogörelsen ska innehålla synpunkter som samlats in eller framkommit under möten, telefonsamtal, med brev eller e-post samt på annat sätt. I redogörelsen ska också framgå sådant som får betydelse för kommunens övriga planering, som till exempel konsekvenser för angränsande områden. Länsstyrelsens samrådsyttrande bör inkluderas i samrådsredogörelsen för att synpunkterna ska komma allmänheten till känna. (Se prop. 1985/86:1 (sid. 179) i "Relaterad information".

17 §
  Kommunen ska redovisa de synpunkter som har kommit fram i samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna. Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 §, ska redovisningen göras samlat för alla synpunkter som har kommit fram (samrådsredogörelse). För andra planförslag än sådana som avses i 7 § är det tillräckligt att redovisningen görs i granskningsutlåtandet enligt 23 §. Lag (2017:965) .

Kommunen upprättar samrådsredogörelsen

Det är kommunen som ansvarar för att samrådsredogörelsen upprättas. Enligt ett regeringsrättsavgörande (RÅ 1995 not. 141) kan det vara olämpligt att låta en konsult hålla i samrådet och upprätta samrådsredogörelsen. Om kommunen anlitar konsulter är det viktigt att det inte uppstår någon jävsituation eller att offentlighetsprincipen sätts ur spel. Om till exempel allmänheten vill utnyttja sin rätt att ta del av offentliga handlingar måste dessa finnas tillgängliga hos kommunen även om ärendet hanteras av en konsult. Se prop 1985/86:1 (sid. 794) i "Relaterad information".

I ärendet om rättsprövning ovan påpekade domstolen att det visserligen inte finns något hinder enligt PBL mot att anlita en konsult som planförfattare. Däremot hade kommunen i det här fallet låtit en konsult bedöma och bemöta inkomna invändningar och därmed också gjort avvägningar mellan olika berörda intressen. Domstolen ansåg att i sådana sammanhang är frågan om opartiskhet avgörande. Domstolen bedömde att detta sammantaget innebar att kommunen handlagt planärendet i strid mot PBL. Handläggningsfelet ansågs ha fått betydelse för ärendets utgång. Beslutet att anta planen upphävdes därför.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen