På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

När en detaljplan får laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder.

Länsstyrelsen ska fatta detta beslut inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått ett meddelande från kommunen om antagandebeslutet. Meddelandet till länsstyrelsen ska skickas senast dagen efter det att justeringen av det protokoll som innehåller beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Om detaljplanen överklagas eller överprövas

Beslutet att anta detaljplanen får laga kraft när tiden för överklagande gått ut och länsstyrelsen inte beslutat att överpröva planen. Tiden för överklagande är tre veckor från det att kommunen tillkännagett beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet på kommunens anslagstavla. Tiden för överprövning är tre veckor från det att länsstyrelsen fått ett meddelande från kommunen om antagandebeslutet. I de fall antagandebeslutet överklagas eller länsstyrelsen beslutar att överpröva kommunens antagandebeslut, får beslutet inte laga kraft förrän dessa ärenden är avgjorda och planen inte upphävs. Det vill säga att besluten får laga kraft när möjligheterna att överklaga är uttömda och ärendet är avgjort.

Domstolen som ska pröva en överklagad detaljplan kan meddela ett förordnande om att detaljplanen får genomföras i sådana delar som uppenbarligen inte berörs av överklagandet. Vid ett sådant förordnande ska datumet för förordnandet antecknas på planhandlingarna. 

Kommunens ansvar

Kommunen har vissa skyldigheter i samband med att en antagen detaljplan får laga kraft, kommunen ska:

  • anteckna datumet då planen fick laga kraft på planhandlingarna,
  • inom två veckor skicka planen och tillhörande dokument till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten, samt
  • genom en kungörelse eller ett skriftligt meddelande meddela de fastighetsägare som har rätt till ersättning.

Utöver att meddela ovanstående om att detaljplanen fått laga kraft kan kommunen även sända planen till andra som kan anses vara berörda.

Kommunen ska inom två veckor skicka detaljplanen, planbeskrivningen och fastighetsförteckningen till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten, om det inte är uppenbart obehövligt. Lantmäterimyndigheten registerar då planen i fastighetsregistret så att det blir synligt för allmänheten vilken plan som gäller och för att lantmäteriförrättningar ska ske enligt rätt plan.

Kommunen behöver dock inte skicka handlingarna till länsstyrelsen om länsstyrelsen har rutiner för att ta del av handlingarna på annat sätt och därför har beslutat att handlingarna inte behöver skickas. Länsstyrelsen ska sedan se till att andra berörda myndigheter och organ på lämpligt sätt får möjlighet att del av planen. Handlingarna som skickas till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten ska vara lämpliga för arkivering

Kommunen ska också med en kungörelse eller med ett skriftligt meddelande underrätta de fastighetsägare som kan ha rätt till ersättning och då bland annat upplysa om att talan ska väckas inom två år från den dag då beslutet fick laga kraft. Om en kungörelse görs ska den anslås på kommunens anslagstavla och föras in i en ortstidning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej