Förenklat förfarande för att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning och vissa bestämmelser om rättighetsområden

Om detaljplanens genomförandetid har gått ut är det möjligt att använda ett förenklat ändringsförfarande för att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning och vissa bestämmelser om rättighetsområden. Samråd behöver då inte ske med andra kommuner eller sakägare utanför det berörda området och beslut om ändring kan tas direkt efter samråd. Det förenklade förfarandet gäller även för äldre fastighetsplaner och tomtindelningar.

När kan ett förenklat förfarande användas

Det förenklade förfarandet kan användas för att ta bort planbestämmelser som anges i 4 kap. 18 § andra stycket punkt 1 eller 2 plan- och bygglagen, PBL. Det innefattar planbestämmelser som avser:

 • hur området ska vara indelat i fastigheter, och
 • de servitut, ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter som ska bildas, ändras eller upphävas.

Även motsvarande åtgärder enligt äldre bestämmelser omfattas, vilket innebär att det förenklade förfarandet även kan användas för att ta bort motsvarande bestämmelser i:

 • tomtindelningar enligt den upphävda byggnadslagen (1947:385), och
 • fastighetsplaner enligt den upphävda plan- och bygglagen (1987:10).

Övriga planbestämmelser som kan beslutas enligt 4 kap. 18 § PBL kan inte tas bort med förenklat förfarande. Motivet till det är att den typen av bestämmelser ofta berör grannar eller att andra intressenter blir indirekt berörda. Exempelvis kan ett borttagande av planbestämmelser som avser gemensamhetsanläggningar beröra en större krets av personer. Se prop. 2014/15:122 (s. 26-27) i "Relaterad information".

Ett förenklat förfarande kan endast tillämpas när genomförandetiden gått ut och om ändringen är:

 • förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över denna,
 • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, och
 • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Det förenklade förfarandet är enbart till för att ta bort gällande bestämmelser och är inte tillämpbart vid införande av nya eller omformulering av befintliga bestämmelser. Ett borttagande innebär att bestämmelserna upphör att gälla och beslutet får ingen genomförandetid kopplat till sig.

Reglerna innebär en möjlighet, men ingen skyldighet, för kommunen att handlägga planen med ett förenklat förfarande när den här typen av bestämmelser ska tas bort. Det finns därmed inget som hindrar kommunen från att följa den process som normalt gäller för ändring av detaljplan. Om kommunen däremot vill ta bort bestämmelserna under genomförandetiden ska processen för ändring av detaljplan följas. Se prop. 2014/15:122 (s. 25) i "Relaterad information".

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 38c §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 38b §

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 18 §

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 22 §

Processen

Processtegen består av samråd, samrådsredogörelse, beslut om ändring och laga kraft. Undantaget är om förslaget ändras väsentligt efter samrådet, då krävs en granskning innan beslut om ändring kan fattas.

Samråd

Den största skillnaden jämfört med ett standardförfarande är att samrådskretsen får göras mindre än normalt. Kommunen behöver inte samråda med andra kommuner eller sakägare utanför det berörda området.

Det berörda området är det geografiska område som omfattas av ändringen, vilket inte behöver vara detsamma som hela den gällande detaljplanen. Det är vanligt att borttagande av den här typen av bestämmelser bara omfattar en del av en detaljplan eller en detaljplan med tillhörande tomtindelning eller fastighetsplan. Det är därför viktigt att det av kommunens beslut framgår vad som utgör det berörda området. I undantagsfall kan det dock vara lämpligt att inkludera även angränsande fastigheter i samrådet. Se prop. 2014/15:122 (s. 23-26) i "Relaterad information".

Kommunen ska alltid samråda med följande:

 • länsstyrelsen
 • lantmäterimyndigheten
 • kända sakägare inom det område som berörs av ändringen

Följande ska inkluderas i samrådskretsen och ges tillfälle till samråd endast om ändringen har betydelse för dem:

 • kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs samt kända hyresgästorganisationer
 • myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget

Samrådshandlingarna ska alltid skickas till länsstyrelsen och lantmäteriet medan det räcker att övriga ges tillfälle till samråd. Under samrådet är det viktigt att kommunen informerar samrådskretsen om att det är enda tillfället att lämna synpunkter på för att senare ha rätt att överklaga beslutet.

Varken samrådstid eller formen för samråd är reglerad och får därför anpassas efter det enskilda ärendet.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 38c §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11 §

Samrådsredogörelse

Efter samrådet ska kommunen sammanställa eventuella synpunkter i en samrådsredogörelse. Redogörelsen ska innehålla en sammanställning av de skriftliga synpunkter som har kommit in under samrådet samt en redovisning av kommunens ställningstagande och förslag med anledning av synpunkterna. Om det finns synpunkter som inte har tillgodosetts ska dessa ges en tydlig motivering.

Samrådsredogörelsen eller ett meddelande om var den finns tillgänglig ska så snart som möjligt skickas till de som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 38b §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 17 §

Granskning krävs enbart om förslaget ändras väsentligt efter samråd

Det förenklade förfarandet innebär att beslut om ändring normalt kan tas direkt efter samrådet. Undantaget är om kommunen ändrar förslaget väsentligt efter samråd. Då krävs en granskning innan beslutet kan tas. Reglerna är då desamma som för väsentlig ändring efter granskning vid standardförfarande.

Läs mer om väsentlig ändring efter granskning här

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 38b §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 18 §

Beslut om ändring

Beslutet att genom ändring ta bort bestämmelser kan fattas efter det att kommunen har skickat samrådsredogörelsen. Om förslaget ändrats väsentligt efter samråd kan beslutet fattas först efter granskning genomförts.Processen är densamma som vid antagande av detaljplan.

Läs mer om antagande av detaljplan här

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 27 §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 29 §

Laga kraft

Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att det har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet. Beslutet att genom ändring ta bort bestämmelser får ingen genomförandetid utan gäller från den dag då det vinner laga kraft.

Läs mer om laga kraft här

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 32 §

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap 11 §

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 22 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej