På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förenklat förfarande för att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning och vissa bestämmelser om rättighetsområden

Om detaljplanens genomförandetid har gått ut är det möjligt att använda ett förenklat ändringsförfarande för att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning och vissa bestämmelser om rättighetsområden. Samråd behöver då inte ske med andra kommuner eller sakägare utanför det berörda området och beslut om ändring kan tas direkt efter samråd. Det förenklade förfarandet gäller även för äldre fastighetsplaner och tomtindelningar.

Vad kan ett förenklat förfarande användas för

Det förenklade förfarandet kan användas för att ta bort planbestämmelser som anges i 4 kap. 18 § andra stycket punkt 1 eller 2 plan- och bygglagen, PBL. Det innefattar planbestämmelser som avser:

 • hur området ska vara indelat i fastigheter, och
 • de servitut, ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter som ska bildas, ändras eller upphävas.

Även motsvarande åtgärder enligt äldre bestämmelser omfattas, vilket innebär att det förenklade förfarandet även kan användas för att ta bort motsvarande bestämmelser i:

 • tomtindelningar enligt den upphävda byggnadslagen (1947:385), och
 • fastighetsplaner enligt den upphävda plan- och bygglagen (1987:10).

Övriga planbestämmelser som kan beslutas enligt 4 kap. 18 § PBL kan inte tas bort med förenklat förfarande. Motivet till det är att den typen av bestämmelser ofta berör grannar eller att andra intressenter blir indirekt berörda. Exempelvis kan ett borttagande av planbestämmelser som avser gemensamhetsanläggningar beröra en större krets av personer. Se prop. 2014/15:122 (s. 26-27) i "Relaterad information".

När får ett förenklat förfarande användas

Ett förenklat förfarande får endast tillämpas när genomförandetiden gått ut och om ändringen är:

 • förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över denna,
 • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, och
 • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Det förenklade förfarandet är enbart till för att ta bort gällande bestämmelser och är inte tillämpbart vid införande av nya eller omformulering av befintliga bestämmelser. Ett borttagande innebär att bestämmelserna upphör att gälla och beslutet får ingen genomförandetid kopplat till sig.

Reglerna innebär en möjlighet, men ingen skyldighet, för kommunen att handlägga planen med ett förenklat förfarande när den här typen av bestämmelser ska tas bort. Det finns därmed inget som hindrar kommunen från att följa den process som normalt gäller för ändring av detaljplan. Om kommunen däremot vill ta bort bestämmelserna under genomförandetiden ska processen för ändring av detaljplan följas. Se prop. 2014/15:122 (s. 25) i "Relaterad information".

Särskilda regler gäller efter 11 september 2024

Om detaljplaneärendet påbörjas efter 11 september 2024 ska kommunen dessutom bedöma om den del av översiktsplanen som har betydelse för upphävandet är aktuell.

Övergångsbestämmelser SFS 2020:76

   1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.
   2. Bestämmelserna i 3 kap. 25 § i den nya lydelsen, 5 kap. 7 § andra stycket, 7 a § andra stycket och 38 b § fjärde stycket tillämpas för första gången vid den tidpunkt då en planeringsstrategi senast ska ha antagits.
   3. Äldre bestämmelser, förutom 3 kap. 19 a och 22 §§, 7 kap. 10 § och 16 kap. 1 a §, gäller fortfarande för ärenden om översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser och regionplaner som har påbörjats före den 1 april 2020 och mål och ärenden som avser överklagande och överprövning av sådana planer och bestämmelser till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.
   4. Översiktsplaner antagna före den 1 januari 2004 ska upphöra att gälla vid utgången av 2025. Även en översiktsplan som har antagits den 1 januari 2004 eller senare men före den 1 april 2020 ska upphöra att gälla vid utgången av 2025, i den del planen innehåller en sådan ändring som avses i 3 kap. 27 § första stycket första meningen eller motsvarande äldre bestämmelser och där ändringen ursprungligen har antagits före den 1 januari 2004.

Senast 11 september 2024 ska kommunen ha antagit en planeringsstrategi, där det bland annat ska framgå om översiktsplanen är aktuell. Översiktsplanen kan vara aktuell i vissa delar, och inaktuell i andra. Om kommunen inte antagit någon planeringsstrategi senast 11 september 2024, anses hela översiktsplanen vara inaktuell.

Om den del av översiktsplanen som är relevant för upphävandet är inaktuell, eller om en planeringsstrategi inte antagits, kan det förenklade förfarandet inte tillämpas. Om kommunen påbörjar ett ärende med det förenklade förfarandet, får kommunen dock avsluta ärendet med samma förfarande om översiktsplanen blir inaktuell under processens gång.

Processen

Processtegen består av samråd, samrådsredogörelse, beslut om ändring och laga kraft. Undantaget är om förslaget ändras väsentligt efter samrådet, då krävs en granskning innan beslut om ändring kan fattas.

Samråd

Den största skillnaden jämfört med ett standardförfarande är att samrådskretsen får göras mindre än normalt. Kommunen behöver inte samråda med andra kommuner eller sakägare utanför det berörda området.

Det berörda området är det geografiska område som omfattas av ändringen, vilket inte behöver vara detsamma som hela den gällande detaljplanen. Det är vanligt att borttagande av den här typen av bestämmelser bara omfattar en del av en detaljplan eller en detaljplan med tillhörande tomtindelning eller fastighetsplan. Det är därför viktigt att det av kommunens beslut framgår vad som utgör det berörda området. I undantagsfall kan det dock vara lämpligt att inkludera även angränsande fastigheter i samrådet. Se prop. 2014/15:122 (s. 23-26) i "Relaterad information".

Kommunen ska alltid samråda med följande:

 • länsstyrelsen
 • lantmäterimyndigheten
 • kända sakägare inom det område som berörs av ändringen

Följande ska inkluderas i samrådskretsen och ges tillfälle till samråd endast om ändringen har betydelse för dem:

 • kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs samt kända hyresgästorganisationer
 • myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget

Samrådshandlingarna ska alltid skickas till länsstyrelsen och lantmäteriet medan det räcker att övriga ges tillfälle till samråd. Under samrådet är det viktigt att kommunen informerar samrådskretsen om att det är enda tillfället att lämna synpunkter på för att senare ha rätt att överklaga beslutet.

Varken samrådstid eller formen för samråd är reglerad och får därför anpassas efter det enskilda ärendet.

Samrådsredogörelse

Efter samrådet ska kommunen sammanställa eventuella synpunkter i en samrådsredogörelse. Redogörelsen ska innehålla en sammanställning av de skriftliga synpunkter som har kommit in under samrådet samt en redovisning av kommunens ställningstagande och förslag med anledning av synpunkterna. Om det finns synpunkter som inte har tillgodosetts ska dessa ges en tydlig motivering.

Samrådsredogörelsen eller ett meddelande om var den finns tillgänglig ska så snart som möjligt skickas till de som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Granskning krävs enbart om förslaget ändras väsentligt efter samråd

Det förenklade förfarandet innebär att beslut om ändring normalt kan tas direkt efter samrådet. Undantaget är om kommunen ändrar förslaget väsentligt efter samråd. Då krävs en granskning innan beslutet kan tas. Reglerna är då desamma som för väsentlig ändring efter granskning vid standardförfarande.

Läs mer om väsentlig ändring efter granskning här

Beslut om ändring

Beslutet att genom ändring ta bort bestämmelser kan fattas efter det att kommunen har skickat samrådsredogörelsen. Om förslaget ändrats väsentligt efter samråd kan beslutet fattas först efter granskning genomförts.Processen är densamma som vid antagande av detaljplan.

Läs mer om antagande av detaljplan här

Laga kraft

Beslutet får laga kraft tidigast tre veckor efter att det har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet. Beslutet att genom ändring ta bort bestämmelser får ingen genomförandetid utan gäller från den dag då det får laga kraft.

Läs mer om laga kraft här

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej