Starta planarbetet

Kommunen beslutar att påbörja planarbetet, i detta skede avgörs om det behövs ett program. Om program inte behövs påbörjas arbetet med ett förslag till detaljplan direkt. Beslutet att påbörja planarbetet diarieförs.

En planprocess kan inledas med ett planbesked om när ett planarbete kan påbörjas. Kommunen kan också själv ta initiativ till att påbörja ett planarbete. När kommunen påbörjar planarbetet upprättas ett planärende vilket diarieförs. I samband med att planarbetet inleds ska kommunen bland annat bedöma om det behövs ett program, det gäller oavsett vilket planförfarande som tillämpas. Det är kommunen som, utifrån ett antal kriterier, bedömer vilket planförfarande som ska tillämpas.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 10 §

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 7 §

Utöver bedömningarna om val av förfarande och behov av program ska kommunen också göra en behovsbedömning för att avgöra om förslaget till detaljplan kan antas påverka miljön så mycket att en miljökonsekvensbeskrivning behövs.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 34 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej