Samrådskretsen

Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

Samråd

Kommunen ska inför samrådet om planförslaget bestämma och avgränsa vilka som ska inkluderas i samrådskretsen. Kommunen ska samråda med:

 • länsstyrelsen
 • lantmäterimyndigheten,
 • andra berörda kommuner,
 • kända sakägare,
 • kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,
 • vissa kända organisationer av hyresgäster, och
 • myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av planförslaget.

Med kända sakägare avses i första hand ägare till fast egendom. I gruppen bostadsrättshavare, hyresgäster och boende inkluderas såväl första- och andrahandshyresgäster och boende som berörs av förslaget. Även lokalhyresgäster inkluderas. Länsstyrelsen samordnar de statliga myndigheter som har statliga intressen att bevaka, dock inte statens intressen i egenskap av fastighetsägare. Kommunen kan dock samråda direkt med myndigheter som har ett sådant intresse. De sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget till detaljplan kan till exempel vara handikapporganisationer, friluftsorganisationer eller villaföreningar. Genom att samråda med olika intressenter kan kommunen få in information i form av lokalkunskap och synpunkter och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Se prop. 1985/86:1 (sid. 537) i "Relaterad information".

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11 §

Kommunen ska alltid samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs. Däremot är det tillräckligt att kommunen ger tillfälle till samråd för de övriga. Det innebär att kommunen inte behöver gå ut till var och en av de berörda intressenterna med information, men ska erbjuda tillfälle för samråd, till exempel genom ett samrådsmöte. Det är dock upp till intressenterna att avgöra om de vill utnyttja den möjlighet till påverkan som samrådet kan ge.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11 §

Redovisning av samrådskretsen

Samrådskretsen ska bestämmas och redovisas. Detta kan till exempel ske på en karta där kommunen utifrån fastighetsförteckningen markerar vilka fastigheter som berörs. Fastighetsförteckningen beställs från lantmäterimyndigheten och är en planhandling som redovisas under samrådet. Samrådskretsen omfattar nästan alltid fler än de som är fastighetsägare. Samrådskretsen kan också redovisas i en så kallad sändlista där, förutom de som är upptagna i fastighetsförteckningen, även myndigheter och sammanslutningar förtecknas.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 8 §

Observera att fastighetsförteckning och sändlista inte får publiceras på kommunens hemsida på grund av dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR.

Samrådskretsen får begränsas

Utgångspunkten är att samrådskretsen ska vara densamma oavsett vilket förfarande som väljs.Kommunen behöver däremot inte ge tillfälle till samråd med bostadsrättshavare, hyresgäster, boende eller organisationer av hyresgäster, om det är uppenbart att förslaget saknar betydelse för en eller flera av dessa. Det innebär att frågan ska vara ovidkommande för någon av dessa. Exempel på sådana situationer kan vara om planärendet avser förlängning av genomförandetiden eller som enbart innebär att rådande förhållanden bekräftas i detaljplanen. I vissa fall kan även dessa situationer vara av intresse för de boende och hyresgästorganisationerna, till exempel om rådande förhållanden medför olägenheter för de boende. För att undvika att en antagen detaljplan upphävs på grund av en missbedömning av planens betydelse bör kommunen, om det kan antas att planändringarna är av intresse för de boende, alltid ge boende tillfälle till samråd. Se prop. 2013/14:126 (sid. 84) i "Relaterad information".

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11 §

Länsstyrelsens roll under samrådet

Under samrådet ska länsstyrelsen bevaka och samordna statens intressen. Genom att länsstyrelsen deltar tidigt i planprocessen kan statliga intressen tas upp till diskussion tidigt i processen och överprövning undvikas. Tidig kommunikation före det formella samrådsskedet förenklar och effektiviserar normalt den formella beredningen.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 14 §

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 10 §

Under samrådet ska länsstyrelsen ta till vara och samordna statens intressen och ge råd om tillämpningen av bestämmelserna om allmänna och enskilda intressen i plan- och bygglagen, PBL.

Länsstyrelsen ska även särskilt bevaka de frågor som i ett senare skede kan leda till att länsstyrelsen överprövar planen. Detta är de så kallade ingripandegrunderna som innebär att länsstyrelsen ska:

 • verka för att riksintressen enligt miljöbalken tillgodoses,
 • verka för att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken följs,
 • se till att strandskydd inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,
 • se till att mellankommunala intressen samordnas, och
 • se till att bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Dessutom ska länsstyrelsen ge råd i övrigt om tillämpningen av PBL om det behövs från allmän synpunkt. Det innebär att länsstyrelsens rådgivning i första hand bör inriktas mot sådana brister som är väsentliga och av betydelse för att detaljplanen ska bli möjlig att genomföra. Detta innebär att länsstyrelsen dels har ett uppdrag att samordna olika och ibland motstridande statliga intressen och dels har en generell skyldighet att ge råd till kommunerna. Se prop. 2013/14:126 (sid123 ff.) i "Relaterad information".

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 14 §

Det är lämpligt att länsstyrelsen redan i samrådet tydliggör sin roll som såväl rådgivande som överprövande instans. Det är därför bra om det framgår av samrådsyttrandet vad som är råd och vad som är frågor som kan komma att innebära att länsstyrelsen överprövar planen om kommunen inte gör förändringar i planen.

Länsstyrelsen ska underrätta andra aktörer och ta emot synpunkter

Under samrådet ska länsstyrelsen hålla andra berörda statliga myndigheter underrättade om planarbetet. Länsstyrelsens uppgift att ta till vara och samordna statens intressen avser myndighetsintressen och inte statens intressen som fastighetsägare. Uppgiften omfattar inte heller intressen som en statlig myndighet kan ha i egenskap av sakägare i planärendet.

För att länsstyrelsen ska ha möjlighet att samordna de statliga intressena är de berörda statliga myndigheterna skyldiga att kommunicera med länsstyrelsen. Om en myndighet som inte ingår i samrådskretsen har synpunkter på ett planförslag, ska synpunkterna i första hand lämnas till länsstyrelsen så att de statliga intressena kan samordnas. Det är därför viktigt att samrådstiden anpassas så att länsstyrelsen har möjlighet att samla in sådana synpunkter.

Plan- och byggförordning (2011:338) 2 kap 1, 3 §§

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 12 §

Lantmäterimyndighetens roll under samrådet

Under samrådet ska lantmäterimyndigheten verka för att frågor som rör det framtida genomförandet av detaljplanen hanteras på ett sätt som är förenligt med lagstiftningen. Myndigheten ska särskilt verka för att:

 • frågor om huvudmannaskap är rätt hanterade,
 • bestämmelser om fastighetsindelning i detaljplan tillämpats korrekt,
 • planbeskrivningen redovisar hur planen är avsedd att genomföras, och tar upp konsekvenserna av plangenomförandet på ett tillräckligt tydligt sätt.

Det innebär att om kommunen har för avsikt att huvudmannaskapet ska vara enskilt behöver lantmäterimyndigheten ta ställning till om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Lantmäterimyndigheten ska även yttra sig om förslaget är förenligt med de möjligheter kommunen har att reglera fastighetsindelning, fastighetsstorlek, rättigheter med mera i detaljplan. I planbeskrivningen ska kommunen bland annat beskriva hur planen är tänkt att genomföras och de åtgärder som behövs för genomförandet, samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. Lantmäterimyndigheten ska i samrådet yttra sig om de anser att planbeskrivningen inte uppfyller detta. Lantmäteriets synpunkter bör lämnas skriftligen. Se prop. 2013/14:126 (sid. 145) i "Relaterad information".

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 15 §

Under samrådet har lantmäterimyndigheten även en rådgivande roll när det gäller exploateringsavtal. Detta för att kommunen ska få stöd om vad ett exploateringsavtal får omfatta.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 15 §

Plan- och bygglag (2010:900) 6 kap 40-42 §§

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej