Samrådshandlingar

Under samrådet ska kommunen redovisa ett förslag till detaljplan. De handlingar som kommunen redovisar under samrådet är ett förslag till plankarta med tillhörande planbeskrivning.

Samråd

Under samrådet ska kommunen redovisa planförslaget och ett planeringsunderlag. Av samrådshandlingarna ska framgå:

  • skälen för förslaget,
  • planens konsekvenser,
  • hur kommunen avser handlägga förslaget, det vill säga antingen med ett standardförfarande eller utökat förfarande, och
  • handlingar som redovisar miljöbedömningen om planen antas få betydande miljöpåverkan.

Planeringsunderlaget kan enligt förarbetena bland annat innehålla:

  • olika typer av inventeringar,
  • uppgifter om mark- och grundförhållanden,
  • fastighetsstruktur,
  • befintliga planförhållanden,
  • ställningstaganden i översiktsplanen, och
  • statistiska uppgifter.

(jfr prop. 1985/86:1 sid. 611)

Om kommunen avser ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar ska avtalens huvudsakliga innehåll redovisas under samrådet. Kommunen ska även redovisa konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal. Om det finns ett särskilt planprogram ska också det redovisas.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 33, 34 §§

Kommunen kan välja att låta bli att redovisa skälen för planförslaget, planeringsunderlaget eller båda om det är uppenbart obehövligt.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 13 §

Materialet som redovisas under samrådet kan förändras under den fortsatta planprocessen. För ökad tydlighet bör det därför framgå av de olika planhandlingarna att de är samrådshandlingar. Läs mer om planhandlingar här.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej