Samråd om detaljplan vid ett standardförfarande

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

Samråd

Värdefull information samlas in under samrådet

När ett förslag till en detaljplan upprättas ska kommunen samråda med olika intressenter. Det gäller såväl när nya planer upprättas som när detaljplaner ändras eller upphävs. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap om det aktuella planområdet. Syftet är också att ge intressenter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan och möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Andra vinster med att inkludera berörda tidigt i processen kan vara att minska risken för överklaganden. Det är därför värdefullt att inleda samrådet innan förslaget fått färdig form.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11, 12 §§

Formen för samråd kan variera

Vid ett standardförfarande är formen för samråd inte reglerat, förutom vilka som ska delta. Därför kan samrådets form variera från fall till fall och behöva anpassas till den aktuella situationen. Samrådet kan exempelvis genomföras genom utskick, offentliga möten eller möten på den aktuella platsen. Det är inte heller reglerat hur länge samrådet ska pågå. Kommunen får anpassa omfattningen på samrådet till hur komplicerad planeringsuppgiften är i det enskilda ärendet. Det kan innebära att flera möten behöver hållas eller att samrådet kan behöva förlängas eller tas om för att syftet med samrådet ska uppfyllas.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11, 12 §§

Formen för hur synpunkter ska samlas in är inte reglerat, däremot ska synpunkter hanteras och beaktas oavsett i vilken form de kommer in. Det kan till exempel handla om tjänsteanteckningar från telefonsamtal, e-post och dokumentation från samrådsmöten.

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt att hålla samrådet vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till detaljplan till exempel berör ett säsongsbetonat område kan det vara lämpligt att kommunen håller samråd under högsäsongen. Se prop. 2013/14:126, (sid. 81) i "Relaterad information".

Miljöbedömning

Inom ramen för samrådet ska kommunen undersöka om genomförandet av detaljplanen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. Detta innebär bland annat att kommunen ska genomföra ett undersökningssamråd, och fatta ett särskilt beslut om betydande miljöpåverkan kan antas eller inte. Om betydande miljöpåverkan kan antas ska en miljöbedömning göras.

Här kan du läsa mer om miljöbedömningar. 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej