Granskningsutlåtande vid ett  standardförfarande

Efter granskningen ska kommunen sammanställa de skriftliga synpunkter som har inkommit i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet ska också innehålla kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Granskningsutlåtande

När granskningen är klar ska kommunen sammanställa de skriftliga synpunkter som har inkommit i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet ska innehålla en redovisning av kommunens ställningstagande och förslag med anledning av synpunkterna. I de fall kommunen inte tillgodosett inkomna synpunkter bör det ges en tydlig motivering.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 23 §

Synpunkter från samrådet i granskningsutlåtandet

Vid ett standardförfarande är det tillräckligt att synpunkter som har kommit in under samrådet redovisas i granskningsutlåtandet. Det innebär att om det inte gjorts en samrådsredogörelse ska granskningsutlåtandet även innehålla synpunkter som kommit in under samrådet och kommunens svar på dessa. Läs mer om samrådsredogörelse här.

Meddelande om granskningsutlåtande

När kommunen sammanställt granskningsutlåtandet ska det eller ett meddelande om var det finns tillgängligt sändas till alla som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om det är oklart vilka som fått sina synpunkter tillgodosedda kan kommunen välja att skicka utlåtandet eller ett meddelande om var det finns till samtliga som lämnat synpunkter.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 24 §

Kommunen kan välja att skicka granskningsutlåtandet till länsstyrelsen innan antagandet. Utlåtandet ger då länsstyrelsen möjlighet att ta del av kommunens bemötande av de synpunkter som framförts. Om kommunen väljer att inte skicka granskningsutlåtandet till länsstyrelsen efter granskningen ska det göras i samband med antagandet av detaljplanen. Se prop. 2009/2010:170 (sid. 238) i "Relaterad information".

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 29 §

Meddelande till flera personer

Om det är ett stort antal personer som ska meddelas finns det vissa möjligheter att informera dem på annat sätt än att skicka meddelande till var och en. Det kan istället göras genom att kungöra meddelandet på kommunens anslagstavla och föra in det i ortstidning eller sprida ett informationsblad med information om kungörelsen.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 33-35 §§

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej