På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Granskning vid ett standardförfarande

Innan kommunen kan fatta beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget göras tillgängligt för granskning. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskning

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån information och synpunkter som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för granskning inför beslut om antagande. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningstiden

Granskningstiden behöver anpassas efter förutsättningarna i det enskilda ärendet, men ska pågå under minst två veckor vid ett standardförfarande. I vissa fall är det dock möjligt att förkorta tiden för granskning om samrådskretsen är överens om detta. Läs mer om begränsning av standardförfarande.

Vad ska granskas

Under granskningen ska planförslaget, tillhörande planbeskrivning och eventuell samrådsredogörelse finnas tillgänglig. Även grundkarta, en fastighetsförteckning samt eventuellt planprogram ska finnas tillgängliga. Kommunen ska även tillhandahålla det planeringsunderlag i övrigt som kommunen anser ha betydelse för bedömningen av förslaget. Det kan till exempel vara dokument och kartor som redovisar förhållanden för vatten och avlopp eller utredningar om kulturmiljö, trafik, buller med mera.

Vem granskar

Kommunen ska med en underrättelse meddela dem som enligt lagen ska ges möjlighet till granskning. Kommunen ska också se till att förslaget finns tillgängligt för samtliga som vill granska det. Planförslaget kan till exempel göras tillgängligt på kommunens webbplats och på platser dit allmänheten har tillträde, som i kommunhusets entré eller bibliotek. Det är även lämpligt att det finns uppgifter om var de som har frågor kan vända sig. Läs mer om underrättelse här.

Länsstyrelsens roll under granskningen

Granskningen är ett tillfälle där länsstyrelsen har möjlighet att yttra sig över om förslaget behöver ändras utifrån länsstyrelsens ingripandegrunder. Länsstyrelsen kan då meddela kommunen att om planförslaget inte ändras kan beslutet att anta planen komma att överprövas.

Under granskningen ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget om länsstyrelsen bedömer att:

  • riksintressen enligt miljöbalken inte tillgodoses,
  • miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs,
  • strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser,
  • mellankommunala intressen inte samordnats på ett lämpligt sätt, eller
  • att bebyggelse och byggnadsverk blir olämpliga med hänsyn till hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Om länsstyrelsen hittar uppenbara fel i planen som inte rör ingripandegrunderna, men som kan innebära svårigheter att genomföra planen, finns det inget hinder i lagen för att framföra detta till kommunen under granskningen. Det är då viktigt att det av länsstyrelsens granskningsyttrande framgår vad som kan leda till att planen överprövas och vad som är övriga synpunkter.

Invänta länsstyrelsens granskningsyttrande

I Plan- och bygglagen, PBL, framgår att länsstyrelsen ska yttra sig över ett planförslag om länsstyrelsen bedömer att förslaget påverkar något av ingripandegrunderna på ett sådant sätt att planen kan komma att överprövas.

Länsstyrelsen är skyldig att lämna ett yttrande inom granskningstiden. Samtidigt ligger det i kommunens intresse att invänta länsstyrelsens besked vad gäller eventuell överprövning. Det finns därför goda skäl för kommunen och länsstyrelsen att under planprocessen diskutera frågan om vad som kan vara en rimlig granskningstid. Om länsstyrelsen inte lämnar något yttrande under granskningstiden finns det ingen regel som hindrar kommunen att slutföra granskningen. Även om Länsstyrelsen inte lämnat något yttrande under planprocessen påverkas inte rätten att överpröva kommunens beslut att anta planen.

Lantmäterimyndighetens roll under granskningen

Under granskningen ska lantmäterimyndigheten lämna ett skriftligt yttrande till kommunen angående:

  • frågor om huvudmannaskap inte är rätt hanterade,
  • bestämmelser om fastighetsindelning i detaljplan inte tillämpats korrekt,
  • planbeskrivningen inte redovisar hur planen är avsedd att genomföras, eller tar upp konsekvenserna av plangenomförandet på ett tillräckligt tydligt sätt.

Om exempelvis huvudmannaskapet för allmänna platser ska vara enskilt yttrar sig lantmäterimyndigheten över om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Lantmäterimyndigheten ska även yttra sig om förslaget är förenligt med de möjligheter kommunen har att reglera fastighetsindelning, fastighetsstorlek, rättigheter med mera i detaljplan.

I planbeskrivningen ska kommunen bland annat beskriva hur planen är tänkt att genomföras och de åtgärder som behövs för genomförandet, samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. Lantmäterimyndigheten ska i granskningen yttra sig om de anser att planbeskrivningen inte uppfyller detta. (Se prop. 2013/14:126 (sid. 145) i "Relaterad information".)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej