På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Beslut om att anta en detaljplan

Detaljplanen får antas om marken anses lämplig för användningarna som bedömts i planförslaget. Beslutet att anta en detaljplan ska som huvudregel fattas av kommunfullmäktige, men vid standardförfarande kan fullmäktige i regel delegera sin befogenhet till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden.

Antagande

Prövning av markens lämplighet

Inför ett beslut om antagande av en detaljplan ska kommunen ta ställning till om planprocessen visat att mark- eller vattenområdet är lämpligt för den bebyggelse och de byggnadsverk som planen avser. Kommunen ska under planprocessen ha gjort de undersökningar, utredningar som behövs samt tagit ställning till de synpunkter som inkommit och utifrån detta bedöma om planen ska antas. En viktig faktor är om länsstyrelsen utifrån sina ingripandegrunder har yttrat sig under samrådet eller granskningen och signalerat att planen kan komma att överprövas. 

Beslutsunderlaget bör vara aktuellt

Plan- och bygglagen, PBL, reglerar inte hur länge kommunen kan avvakta med ett antagande efter granskningen, däremot bör bland annat grundkartan och fastighetsförteckningen vara aktuella vid beslutet att anta detaljplanen. Kommunen får bedöma från fall till fall om beslutsunderlaget kan anses vara aktuellt när planen ska beslutas.

Föreläggande om anspråk på ersättning eller inlösen

Innan ett förslag till detaljplan kan antas ska kommunen bedöma om förslaget till detaljplan kan medföra att en fastighetsägare drabbas av vissa former av skada. Fastighetsägaren kan ha rätt till ersättning eller inlösen om planen innebär att ett rivningsförbud eller skydd av särskilt värdefulla allmänna platser, byggnadsverk, tomter eller bebyggelseområden införs. Detta gäller även de med särskild rätt till fastigheten, till exempel nyttjanderättsinnehavare genom servitut.

Kommunen får då förelägga den som kan drabbas av skadan att inom minst två månader anmäla sitt anspråk på ersättning eller inlösen. Föreläggandet ska innehålla information om planförslagets innebörd och att rätten till ersättning eller inlösen kan gå förlorad om den enskilde inte inom en viss tid anmäler sitt anspråk. Kommunen får inte anta detaljplanen innan tidsfristen som kommunen har bestämt för anmälan av anspråk har löpt ut.

Beslut att anta en detaljplan kan delegeras

En detaljplan ska som huvudregel antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Enligt förarbetena bör planer som handläggs med standardförfarande kunna delegeras, medan planer som handläggs med utökat förfarande i princip alltid bör antas av kommunfullmäktige. Det är upp till kommunen att besluta vilka gränser som ska gälla för delegation. Kommunfullmäktige kan besluta om en mindre omfattande delegation, till exempel att delegationen inte omfattar planförslag där samordning behöver ske mellan flera nämnder eller att planer som förutsätter att kommunfullmäktige beslutar om genomförandeavtal också ska antas av kommunfullmäktige. (jfr prop. 2016:17:151 s. 40-43)

Principiell beskaffenhet eller av större vikt

Planer som handläggs enligt det utökade förfarandet kan enligt förarbetena anses vara sådana planer som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det är lämpligt att planer av större vikt beslutas i kommunfullmäktige för att värna den offentliga debatten. När genomförandet av en detaljplan medför stor påverkan på omgivningen är det i princip alltid lämpligt att ge utrymme för argumenten i en offentlig debatt. Det kan även handla om planer som medför betydande ekonomiska åtaganden för kommunen.

I undantagsfall kan även en plan som handläggs med utökat förfarande vara av sådan karaktär att beslutet kan delegeras. Exempelvis om planen har ett tydligt stöd i ett detaljplaneprogram som kommunfullmäktige har antagit, eller om planen i någon begränsad del inte är förenlig med översiktsplanen men planens allmänna inriktning ändå har ett tydligt stöd i översiktsplanen. (jfr prop. 2016:17:151 s. 40-43)

Kommunen ska meddela om beslutet att anta planen

När detaljplanen har antagits ska kommunen tillkännage beslutet genom att anslå det justerade protokollet på kommunens anslagstavla. Senast dagen efter anslaget ska kommunen skicka ett meddelande om antagandet till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten samt de kommuner och regionplaneorgan som är berörda. Kommunen ska även skicka ett meddelande om antagandet till bostadsrättshavare, hyresgäster, boende, hyresgästorganisationer och ideella föreningar under förutsättning att de senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Detta gäller även sakägare. Kommunen ska även meddela sakägarna om planförslaget ändrats efter granskningstiden och beslutet går sakägaren emot.

Meddelandets innehåll

Meddelandet ska innehålla ett protokollsutdrag med beslutet att anta detaljplanen och upplysningar om hur beslutet kan överklagas. Meddelandet till länsstyrelsen ska kompletteras med granskningsutlåtandet. Detta behöver dock inte göras om granskningsutlåtandet har skickats tidigare under processen.

Meddelande till ett stort antal personer

Är det ett stort antal personer som ska meddelas och som inte är samfälligheter och bostadsrättshavare finns det vissa möjligheter att informera dem på annat sätt än genom att skicka meddelande till var och en. Kommunen kan istället kungöra meddelandet genom att anslå det på kommunens anslagstavla och föra in det i en ortstidning. Kungörelsen ska innehålla information om vilket beslut som avses, när beslutet tillkännagavs och hur beslutet kan överklagas. Kungörelsen i ortstidningen ska göras samma dag som beslutet tillkännages.

Kommunen kan även sprida ett informationsblad om kungörelsen till de boende som är berörda, om det stora antalet mottagare av meddelandet är boende, men bara under förutsättningen att det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en.

Vissa ska alltid få ett eget meddelande

Om detaljplanen innebär att kommunen kan komma att lösa in mark för allmän plats eller för annat än enskilt byggande ska ett meddelande om beslutet att anta detaljplanen skickas till ägaren till marken eller innehavare med särskild rätt till området.

Om kommunen förelagt någon eller några om att anmäla anspråk på ersättning eller inlösen på grund av att förslaget till detaljplan kan medföra vissa former av skada ska ett meddelande om beslutet att anta detaljplanen skickas till den eller dessa.

Om planen får betydande miljöpåverkan i ett annat land

Om det finns en tillhörande miljökonsekvensbeskrivning till den antagna planen och planen antas medföra betydande miljöpåverkan i ett annat land ska kommunen skicka ett meddelande om antagandet av planen till ansvarig myndighet i det berörda landet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej