På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändring av planförslaget efter granskningen

Om kommunen ändrar sitt förslag väsentligt efter granskningen ska en ny granskning genomföras. Om planförslaget efter ändringen är av en sådan karaktär att det medför att ett utökat förfarande ska tillämpas ska det ändrade förslaget kungöras.

Efter granskningen kan kommunen av någon anledning behöva ändra planförslaget. Huvudregeln är att kommunen då endast kan göra mindre justeringar av planförslaget. Om ändringen av planförslaget är väsentlig ska en ny granskning genomföras. För att öka tydligheten vid en ny granskning är det viktigt att kommunen redovisar vad ändringen avser och dess konsekvenser.

Väsentlig ändring

Det finns inga tydliga beskrivningar i förarbetena om vad en väsentlig ändring av en detaljplan efter granskning innebär. Om ändringen innebär att någon av länsstyrelsens överprövningsgrunder berörs så kan det innebära att ändringen är väsentlig. Det kan också till exempel vara om ändringen:

  • påverkar miljön inom planområdet eller en del av detta och som är av betydande intresse för allmänheten, eller
  • har påtaglig betydelse för sakägare och andra inom det område som berörs av ändringen. (RÅ 1994 not. 724)

I ett rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, bedömde domstolen att en detaljplan där användningen av en inte obetydlig del av planområdet efter utställningen ändrats från allmän plats till kvartersmark är att ses som en väsentlig ändring. (MÖD 2014:8)

Processen för en ny granskning

Underrättelse och kungörelse

Kommunen ska informera om en ny granskning genom en underrättelse på kommunens anslagstavla. Om ändringen innebär att planförslaget uppfyller kriterierna för ett utökat förfarande, det vill säga att det inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande över denna, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen kungöra planförslaget. Kungörelsen ska göras i en ortstidning och kompletterar underrättelsen. Kungörelsen behöver inte göras om planförslaget kungjorts tidigare i processen. Läs mer om kungörelse här.

Meddelande om underrättelse

Kommunen ska senast den dag som underrättelsen anslås på kommunens anslagstavla skicka ett meddelande om innehållet i underrättelsen till bland annat kända sakägare. Kommunen ska även skicka förslaget till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs. Har kommunen gjort en samrådsredogörelse efter samrådet ska denna inkluderas i utskicket. Läs mer om underrättelse här.

Granskningstid vid en ny granskning

När kommunen ska genomföra en ny granskning på grund av att förslaget ändrats väsentligt efter den senaste granskningen regleras inte hur lång granskningstiden ska vara, men den måste naturligtvis vara tillräckligt lång för att uppnå syftet med granskningen. Granskningens syfte är att visa det planförslag som kommunen har för avsikt att anta och ge berörda intressenter möjlighet att lämna ytterligare synpunkter.

Innebär ändringen efter granskningen att ett planförslag som tagits fram enligt ett standardförfarande uppfyller kriterierna för ett utökat förfarande ska det ändrade förslaget granskas under minst tre veckor.

Granskningsutlåtande

Under granskningen ska länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten yttra sig över planförslaget. När granskningen är klar ska kommunen sammanställa de skriftliga synpunkter som har inkommit i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet ska innehålla en redovisning av kommunens ställningstagande och förslag med anledning av synpunkterna. I de fall kommunen inte tillgodosett inkomna synpunkter bör det ges en tydlig motivering. Kommunen ska sedan skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om det till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Om kommunen inte genomför en ny granskning

Om kommunen antar ett planförslag som har ändrats väsentligt efter granskningen utan att någon ny granskning har skett, kan det innebära att även de som inte lämnat synpunkter på planförslaget har rätt att överklaga.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej