Övergångsbestämmelser för detaljplaneprocessen från 1 januari 2015

De förändringar gällande planprocessen som trädde i kraft den 1 januari 2015 har särskilda övergångsbestämmelser som visar när den nya lagstiftningen ska tillämpas i förhållande till de tidigare gällande bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL.

Vad gäller sedan 1 januari 2015

Processen enligt PBL för att ta fram en detaljplan har förändrats sedan 1 januari 2015. Kommunen ska tillämpa de nya reglerna för detaljplaner som påbörjas efter 1 januari 2015.

Övergångsbestämmelser SFS 2014:900 p. 1

Tidpunkt för påbörjande av plan

Tidpunkten för när planarbetet påbörjas regleras inte i PBL. Planarbetet kan anses påbörjat när kommunen har börjat bereda ärendet eller när kommunen fattar ett beslut om att påbörja detaljplanen, detta kan ske på olika sätt beroende på vilka rutiner kommunen har. I PBL finns det inga regler om att kommunen måste fatta ett beslut om att påbörja planarbetet, för att det ska anses påbörjat. Om en detaljplan har föregåtts av ett detaljplaneprogram är programmet inte avgörande för när detaljplanen ska anses vara påbörjad. (jfr. prop. 2013/14:126, sid. 234)

Planer som påbörjats före 1 januari 2015

För detaljplaner som har påbörjats före 1 januari 2015 gäller fortfarande tidigare regler för planprocessen. Det innebär att kommunen ska fortsätta tillämpa de tidigare reglerna om planen påbörjats före 1 januari 2015.

Övergångsbestämmelser SFS 2014:900 p. 2

Överklagande av beslut att anta detaljplan

För detaljplaner som påbörjats före 1 januari 2015 och som har överklagats gäller de tidigare reglerna för planprocessen oavsett när beslutet om att anta detaljplanen fattats. Det innebär att de tidigare reglerna gäller tills dess att målet eller ärendet är avslutat.

Övergångsbestämmelser SFS 2014:900 p. 2

Avstå eller upplåta mark eller annat utrymme

Sedan 1 januari 2015 gäller inte längre de så kallade exploatörsbestämmelserna i 6 kap. PBL. Kommunen ska istället tillämpa expropriationslagens ersättningsbestämmelser när mark eller annat utrymme tas i anspråk och ska användas för allmän plats eller allmän byggnad.

Exploatörsbestämmelserna ska dock tillämpas om kommunen före 1 januari 2016 ansöker till länsstyrelsen att ägare till mark som ska användas för allmän plats eller för allmän byggnad ska avstå eller upplåta mark eller annat utrymme utan ersättning.

Expropriationslag (1972:719) 0 kap

Övergångsbestämmelser SFS 2014:900 p. 3

Ett beslut om att ägare till mark som ska användas för allmän plats eller för allmän byggnad ska avstå eller upplåta mark eller annat utrymme utan ersättning upphör att gälla när den aktuella detaljplanens genomförandetid har gått ut. Ett sådant beslut kan dock inte sluta gälla före utgången av 2018. Sträcker sig detaljplanens genomförandetid längre än utgången av 2018 så gäller beslutet fram till genomförandetidens utgång.

Övergångsbestämmelser SFS 2014:900 p. 4

Pågående förrättning eller ett mål om inlösen

Trots att besluten i stycket ovan ska sluta gälla enligt övergångsbestämmelse punkt 4, så ska i vissa fall beslut att avstå eller upplåta mark eller annat utrymme fortsätta gälla fram till att målet eller ärendet är slutligt avgjort. De mål och ärenden som avses är:
- en pågående förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988),
- en pågående förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149),
- ett pågående mål om inlösen enligt 6 kap. 13 §, 14 kap. 14 eller 15 §§ PBL.


Detta gäller även för inlösenmål eller förrättningsärenden där beslutet överklagats till dess att målet eller ärendet är slutligt avgjort.
övergångsbestämmelser SFS 2014:900 p. 5

Exploateringsavtal

För detaljplaner som påbörjats före den 1 januari 2015 ska kommunen tillämpa de tidigare reglerna för exploateringsavtal. Det innebär att de tidigare så kallade exploatörsbestämmelserna även fortsättningsvis kan utgöra en legal grund för exploateringsavtal gällande detaljplaner som påbörjats före den 1 januari 2015. (jfr. Prop. 2013/14:126, sid. 318)

Övergångsbestämmelser SFS 2014:900 p. 6

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej