På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förenklat förfarande vid förlängning av genomförandetiden

Vid en ändring av en detaljplan för att förlänga genomförandetiden kan processen förenklas så att kommunen inte behöver göra någon underrättelse eller granskning. Kommunen behöver dessutom endast samråda med lantmäterimyndigheten och kända sakägare inom det område som berörs av ändringen.

Innan genomförandetiden för en detaljplan har gått ut kan den förlängas med högst fem år i taget. En förutsättning för detta är att ingen fastighetsägare som berörs motsätter sig ändringen. För en sådan ändring kan en förenklad process användas.

Endast lantmäterimyndigheten och kända sakägare

Den förenklade processen innebär att samrådskretsen kan begränsas till endast lantmäterimyndigheten och kända sakägare inom det område som berörs av ändringen.

Med kända sakägare avses i första hand ägare till fast egendom och innehavare av annan särskild rätt i denna än bostadsrätt och hyresrätt. Det vill säga en större krets än de fastighetsägare som berörs och som i första led har rätt till veto vid ändring av detaljplan under genomförandetiden. Med det område som berörs av ändringen avses det geografiska område för vilket förlängningen av genomförandetiden sker. Det området sammanfaller inte nödvändigtvis med det område som omfattas av den gällande detaljplanen. Under samrådet är det viktigt att kommunen informerar samrådskretsen om att det är enda tillfället att lämna synpunkter på för att ha rätt att överklaga beslutet. (jfr prop. 2013/14:126 sid. 301), (jfr prop. 2014/15:122 sid. 122)

Ingen granskning behövs

När kommunen genomfört samrådet med lantmäteriet och de kända sakägarna ska synpunkterna sammanställas i en samrådsredogörelse. Kommunen bör sedan skicka samrådsredogörelsen eller meddelande om var redogörelsen finns tillgänglig till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. När kommunen har skickat samrådsredogörelsen kan ett beslut om förlängning av genomförandetiden fattas. Beslutet om att ändra en detaljplan fattas av kommunfullmäktige, men fullmäktige kan i vissa fall delegera beslutet till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. (jfr prop. 2013/14:126 sid. 110)

Meddelande till berörda myndigheter och enskilda

När kommunen har fattat beslut om att ändra detaljplanen för att förlänga genomförandetiden ska ett meddelande skickas till berörda myndigheter och enskilda. Meddelandet ska skickas senast dagen efter det att justeringen av protokollet som innehåller beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Laga kraft

Beslutet att ändra detaljplanen för att förlänga genomförandetiden får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva det.

Här kan du läsa mer om laga kraft

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej