På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ordlista

Vissa ord i texten visas med en blå bakgrund. Det innebär att detta ord finns i ordlistan och har en ordförklaring som visas när du klickar på den. Markeringen visas endast första gången ordet förekommer i artikeln. Förklaringarna till orden är i första hand från plan- och bygglagen och i viss mån från TNC, Terminologicentrum.

A

aktualitetsprövning
Aktualitetsprövning, kommunfullmäktiges beslut om kommunens översiktsplan är aktuell i förhållande till kraven i PBL 3 kap § 5. (PBL)
allmän plats
Allmän plats är en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. (PBL)

B

bebygga
Bebygga, att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk. (PBL)
byggherre
Byggherre, den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. (PBL)
byggnad
Byggnad, varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. (PBL)
byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden, den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt Plan- och bygglagen. (PBL)
byggnadsverk
Byggnadsverk är en byggnad eller annan anläggning. (PBL)
byggprodukt
Byggprodukt, en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett byggnadsverk. (PBL)

E

ekonomibyggnad
Ekonomibyggnad, byggnad som är inrättad för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring och som inte är avsedd för bostadsändamål. Exempel på ekonomibyggnad är loge, lada, maskinhall, lagerhus, magasin. (TNC: Plan- och byggtermer)

G

genomförandetid
Genomförandetiden, den tid för genomförandet av en detaljplan som ska bestämmas enligt 4 kap. 21–25 §§. (PBL)

K

kvartersmark
Kvartersmark är mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde. (PBL)

L

länsstyrelsen
Länsstyrelsen, i varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen i länet. (Förordning 2007:825)

M

miljönämnden
Miljönämnden, den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter på miljö- och hälsoskyddsområdet. (PBL)

N

nybyggnad
Nybyggnad, uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. (PBL)

O

ombyggnad
Ombyggnad, ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. (PBL)

P

planläggning
Planläggning, arbetet med att ta fram en regionplan, en översiktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser. (PBL)

R

rivningsföreläggande
Rivningsföreläggande, om ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid, får byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom viss tid riva byggnadsverket. (PBL)

S

sammanhållen bebyggelse
Sammanhållen bebyggelse, bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. (PBL)
schaktning
Schaktning, erforderlig lossgöring samt bortlyftning eller förskjutning av jord eller berg. (TNC: Plan- och byggtermer)
skyddsrum
Skyddsrum, anläggning, byggnad eller del därav som är utformad för att skydda människor, föremål e.d. mot verkningar av stridsmedel. (TNC: Plan- och byggtermer)
sprängning
Sprängning, lossgöring av block och berg med hjälp av explosiv vara. (TNC: Plan- och byggtermer)
stomme
Stomme, system av konstruktionselement som upptar och fördelar laster samt för ned dessa till undergrunden. I stommen ingår bl.a. bärande väggar, pelare, balkar och bjälklag. (TNC: Plan- och byggtermer)

T

tillbyggnad
Tillbyggnad, ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. (PBL)
tomt
Tomt, ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål. (PBL)

U

underhåll
Underhåll, en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. (PBL)

Ä

ändring av en byggnad
Ändring av en byggnad, en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. (PBL)
Tillbaka till toppen