Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken. Nyheterna visas på sidan i ungefär 6 månader.

 • Nyhet, Frågor och svar relaterat till coronaviruset

  Boverket kommer löpande publicera information som är relaterad till coronaviruset och Boverkets verksamhetsområden.

 • Nyhet, Större attefallshus

  Från och med 1 mars 2020 får attefallshus som är komplementbostadshus ha en byggnadsarea på högst 30,0 kvadratmeter istället för som tidigare 25,0 kvadratmeter.

 • Nyhet, Dispens från kraven vid experimentbyggande

  Boverket får i enskilda fall ge dispens från bland annat kraven på bostadsutformning och tillgänglighet i plan- och byggförordningen. För att dispens ska kunna ges ska det handla om byggande i experimentsyfte.

 • Nyhet, Godstransporter i fysisk planering

  Boverket har publicerat en vägledning som syftar till att öka kunskapen om hur planeringen av godstransporter kan få en tydligare roll i den fysiska planeringen.

 • Nyhet, Ny webbutbildning om PBL och kulturvärden

  Boverket har publicerat en ny webbutbildning om kulturvärden. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som kommunal tjänsteperson och som i ditt arbete behöver ta hänsyn till hur kulturvärden ska hanteras i de olika delarna av plan- och byggprocessen enligt plan- och bygglagen, PBL.

 • Nyhet, Klimatanpassning i översiktsplanen

  2018 infördes en ny bestämmelse i PBL kap 3 om Översiktsplan som innebär att kommuner ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Boverket har därför uppdaterat vägledningen på PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, Boverkets ÖP-modell 2.0

  Boverket lanserar nu version 2 av sin översiktsplanemodell. Den ger stöd för innehåll, begrepp och struktur i översiktsplanekartan. Syftet är att underlätta digitalisering, informationsutbyte och skapa en mer effektiv process för alla kommuntyper och plansammanhang. Modellen är fri att använda. Lämna gärna dina synpunkter och förslag till förbättringar!

 • Nyhet, Ny webbutbildning om översiktsplanering

  Boverket har publicerat en ny webbutbildning för dig som är ny på jobbet och arbetar med översiktsplanering.

 • Nyhet, Större Attefallshus

  Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25,0 till 30,0 m2. Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 mars 2020. Utökning till 30,0 m2 gäller endast attefallshus som används som komplementbostadshus.

 • Nyhet, Ny webbutbildning om PBL-administration

  Boverket har publicerat en ny webbutbildning för dig som arbetar med PBL-administration inom samhällsbyggnadsprocessen.

Sidansvarig: Webbredaktionen