Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken. Nyheterna visas på sidan i ungefär 6 månader.

Kom ihåg den certifierade sakkunniges olika roller

Nyhet 5 juli 2023

Om byggherrens organisation saknar kunskap inom vissa specifika områden kan byggnadsnämnden i en kontrollplan ställa krav på att viss kontroll ska ske av en certifierad sakkunnig. Om byggherren i andra situationer använder sig av en certifierad sakkunnig, exempelvis vid framtagande av handlingar inför bygglov, utförs dessa uppgifter i sådana fall inte inom ramen för personens roll som certifierad sakkunnig.

Uppdaterad vägledning om planavgift

Nyhet 30 juni 2023

Kommunen kan finansiera detaljplanearbete genom att ta ut planavgift i samband med beviljande av bygglov. Hur avgiften ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Nya regler för digitala regionplaner

Nyhet 20 juni 2023

Boverket håller på att ta fram regler för digitala regionplaner och dessa kommer preliminärt att skickas ut på remiss i november. Syftet med reglerna är att precisera kraven i plan- och byggförordningen för att stötta regioner när regionplaner ska tillgängliggöras och behandlas digitalt.

Webbutbildning PBL för landskapsarkitekter

Nyhet 20 juni 2023

Webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar som till exempel landskapsarkitekt eller landskapsingenjör och som kommer i kontakt med plan- och bygglagstiftningen vid utformning av utomhusmiljöer.

Webbutbildning om riskbedömning och kontrollplan PBL

Nyhet 3 maj 2023

Boverket har tagit fram en webbutbildning om riskbedömning och kontrollplan. I webbutbildningen får du veta hur riskbedömningen i ett byggprojekt ligger till grund för val av kontroller i kontrollplanen enligt plan- och bygglagen, PBL.

Statistik om planering och byggande i kommunerna år 2022

Nyhet 2 maj 2023

Under år 2022 fortsatte antalet antagna detaljplaner att minska. Antalet inkomna anmälningar för bygglovsbefriade åtgärder minskade också jämfört med de senaste två åren. Däremot var det fler översiktsplaner som fick laga kraft. Det är några av resultaten från plan- och byggenkäterna för år 2022, som innehåller uppgifter från kommuner och länsstyrelser.

Tillbaka till toppen