På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken. Nyheterna visas på sidan i ungefär 6 månader.

Prenumerera på nyheter

Klicka på ikonen för RSS för att starta en prenumeration på RSS flödet. Genom att använda RSS (Real Simple Syndication) kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom de områden du är intresserad av.

Buller vid idrottsplatser

Nyhet,

Målkonflikterna bedöms ha ökat kring idrottsplatser i landets kommuner. Boverket har därför tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser som i första hand är avsedd att användas vid detaljplaneläggning eller bygglovsprövning av ny bostadsbebyggelse i områden som exponeras för buller från idrottsplats, alternativt ny idrottsplats vid befintlig bebyggelse. Vägledningen innehåller inte några ljudnivåer i decibel, i stället föreslår Boverket att en samlad bedömning görs i det enskilda ärendet där ljudnivå är en av flera faktorer som bör vägas in.

Installationer för tappvatten

Nyhet,

Med tappvatteninstallationer menas installationer för tappkallvatten och tappvarmvatten. Vattnet ska ha god kvalitet och hålla en viss temperatur. Ledningarna ska ha ett visst tryck.

Byggsanktionsavgift ska utgå från byggnadens användning före ändringen

Nyhet,

I december 2020 kom Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, med ett avgörande som gjorde det tydligare hur byggsanktionsavgiften ska beräknas när en byggnad har tagits i anspråk eller inretts för ett väsentligen annat ändamål. När byggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift finns det olika kategorier av byggnader att välja mellan och vilken som väljs påverkar avgiftens storlek. Domen klargjorde att vid val av kategori, är det den användning som byggnaden hade före den olovliga åtgärden som ska väljas.

PBL workshopmaterial

Nyhet,

Boverket har tillsammans med bland andra Sveriges kommuner och regioner, SKR, genomfört och vidareutvecklat dialog- och kunskapsseminarier för aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen på temat ”Att samverka i bostadsbyggande”. På webbsidorna finns handledarmaterial, filmer och upplägg för hur man kan genomföra ett sådant möte.

Vägledning om planbeskrivning

Nyhet,

Boverket har publicerat vägledning om planbeskrivning. I planbeskrivningen ska kommunen bland annat redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte och hur planen är avsedd att genomföras. Innehållet i en planbeskrivning regleras i plan- och bygglagen, PBL, och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning. Boverket arbetar successivt med att publicera ytterligare vägledning till författningen som trädde ikraft den 1 januari 2021. Författningen är bindande att följa för planbeskrivningar som hör till detaljplaner som har påbörjats efter 31 december 2021.

Webbutbildning "Byggnadsnämndens PBL- tillsyn"

Nyhet,

Boverket har tagit fram en utbildning om byggnadsnämndens PBL-tillsyn. Utbildningen riktar sig till dig som har erfarenhet av lov- och byggprocessen men som har begränsad erfarenhet av PBL-tillsyn. Utbildningen kan även vara till nytta för mer erfarna medarbetare som behöver fräscha upp sina kunskaper.

Vägledning om mellankommunal samordning

Nyhet,

Boverket har publicerat vägledning om hur planläggning bör ske med hänsyn till mellankommunala och regionala förhållanden. Boverket har även publicerat tillsynsvägledning när det gäller länsstyrelsernas tillsyn över att sådana frågor som avser användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.

Vattenförsörjning i översikts- och detaljplanering

Nyhet,

Tillgång till vatten är en avgörande förutsättning för bebyggelse och näringsverksamhet. Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig bland annat med hänsyn till vattenförsörjning..

Tillbaka till toppen