Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken. Nyheterna visas på sidan i ungefär 6 månader.

 • Nyhet, Webbseminarium arkitektur och gestaltad livsmiljö

  Arkitektur och gestaltad livsmiljö – med riksarkitekten Helena Bjarnegård

 • Nyhet, Kommenterat rättsfall

  Boverket har kommenterat Mark- och miljööverdomstolen dom 2019-01-22 (Mål nr P 5134-18).

 • Nyhet, Ändrade konstruktionsregler gäller från 1 juli

  Europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), tillsammans med Boverkets konstruktionsregler (EKS) är regler för byggnadsverk vid verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet. Nu har Boverket ändrat konstruktionsreglerna (EKS 11) för att förenkla tillämpningen och minska kostnaderna. Ändringarna gäller bland annat kontroller, snö- och vindlast, brandsäkerhet, olyckslast och cisterner.

 • Nyhet, Ekosystemtjänster

  Boverket har utökat sin vägledning om hur ekosystemtjänster kan bevaras, utvecklas och skapas genom tillämpning av plan- och bygglagen (PBL).

 • Nyhet, Utökad vägledning om brandskydd

  Boverket har publicerat utökad vägledning om brandskydd i PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, Tillsynsvägledning naturolyckor

  Boverket har publicerat en vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om länsstyrelsernas tillsyn avseende risken för översvämning, ras, skred och erosion.

 • Nyhet, Boverkets arbete med digitala detaljplaner

  Boverket har fått bemyndigande av regeringen att skriva föreskrifter för detaljplaner. Syftet med bemyndigandet är att Boverket ska formulera föreskrifter så att kommande detaljplaner och tillhörande planbeskrivningar har en enhetlig struktur och ett enhetligt innehåll och att de redovisas enhetligt. Boverket har tagit fram en preliminär tidplan för arbetet samt publicerat vanligt förekommande frågor med svar om digitalisering av detaljplaner.

 • Nyhet, Pooler, dammar och brunnar

  Boverket har publicerat vägledning om pooler, dammar och brunnar i PBL kunskapsbanken. Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn som utforskar sin närmiljö kan av misstag ramla i en bassäng om det saknas skyddsanordningar. Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på att fasta bassänger, dammar och brunnar på tomter ska ha skydd mot drunkning.

 • Nyhet, Lagändring reduktion av avgift och förändrad beräkning av tidsfrister för handläggningen

  Den 1 januari 2019 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Ändringarna avser nya regler om att byggnadsnämndens avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska reduceras om tidsfristerna för handläggningen överskrids samt förändringar i hur tidsfristerna för handläggningen ska beräknas. Det införs även nya regler om skriftlig information som byggnadsnämndens ska skicka till sökanden eller anmälaren. De nya reglerna gäller för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan som inkommit till byggnadsnämnden från och med 1 januari 2019.

 • Nyhet, Lagändring i Plan- och bygglagen - detaljplanekravet

  Den 1 januari 2019 ändrades plan- och bygglagen, PBL. Ändringarna innebär att det blir enklare att bedöma när detaljplan krävs och när detaljplan inte krävs. Det tydliggörs att kravet på detaljplan för en ny sammanhållen bebyggelse bara gäller bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk och om det finns ett behov av planläggning. Det förtydligas även att den inverkan på omgivningen som ett byggnadsverk i sig har ska beaktas vid bedömningen av om detaljplan krävs för ett nytt bygglovspliktigt byggnadsverk.

Sidansvarig: Webbredaktionen