Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, CE märkning av fönster och dörrar

  Fönster och ytterdörrar omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 14351-1. De ska alltså ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas inom EU.

 • Nyhet, Bygglovsbefriade åtgärder

  Boverket har publicerat uppdaterad vägledning i PBL kunskapsbanken om lovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus. Vägledningen handlar bland annat om friggebod, attefallshus, skärmtak, tillbyggnad, murar och plank. Det finns även en helt ny vägledning om vad sammanhållen bebyggelse är för något.

 • Nyhet, Minskad klimatpåverkan - detaljplan

  Boverket har publicerad vägledning i PBL kunskapsbanken som syftar till att visa på vilka möjligheter kommunerna har att inom ramen för detaljplaneringen bidra till en minskad klimatpåverkan.

 • Nyhet, Komplett vägledning om planbestämmelser

  Nu finns äntligen en komplett vägledning om planbestämmelser och en uppdaterad version av Planbestämmelsekatalogen på PBL kunskapsbanken!

 • Nyhet, Nytt undantag från krav på bygglov för solcellspaneler och solfångare

  Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Den 1 augusti 2018 infördes ett nytt undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler i plan- och bygglagen, PBL.

 • Nyhet, Lagändringar i PBL och PBF 1 augusti

  Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF. Syftet med ändringarna är att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatförändringen

 • Nyhet, Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

  Boverket har publicerat ny vägledning i PBL kunskapsbanken om lovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus. Vägledningen handlar om vilka krav som gäller, regler om överklagande och hur tillsyn av bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus ska gå till.

 • Nyhet, Miljöbedömningar

  Översikts- och detaljplaner som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska genomgå en miljöbedömning. Syftet är att miljöaspekter ska integreras i planering och beslutsfattande för att främja en hållbar utveckling. Boverket har publicerat vägledning på PBL kunskapsbanken som handlar om miljöbedömningar för både översikts- och detaljplan.

 • Nyhet, Förebilder för handläggningstider

  Boverket har haft i uppdrag att sammanställa, redovisa och tillgängliggöra goda exempel på kommuner som klarar plan- och bygglagens krav på handläggningstider. För att få ett underlag till sammanställningen har länsstyrelserna rapporterat in ett material till Boverket som bland annat baserar sig på enkäter och intervjuer från länens olika kommuner.

 • Nyhet, Lagändring kommunal avtalssamverkan

  Genom nya bestämmelser i kommunallagen samt följdändringar i en rad andra lagar, bland annat plan- och bygglagen, PBL, finns numera en generell rätt till avtalssamverkan för kommuner. Lagändringarna innebär att kommuner kan komma överens om att utföra uppgifter åt varandra. Det är också möjligt för kommuner att delegera beslutanderätt till en anställd i en annan kommun. Lagändringarna gäller från den 1 juli 2018.

Sidansvarig: Webbredaktionen