Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken. Nyheterna visas på sidan i ungefär 6 månader.

 • Nyhet, Ny webbutbildning om PBL och kulturvärden

  Boverket har publicerat en ny webbutbildning om kulturvärden. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som kommunal tjänsteperson och som i ditt arbete behöver ta hänsyn till hur kulturvärden ska hanteras i de olika delarna av plan- och byggprocessen enligt plan- och bygglagen, PBL.

 • Nyhet, Klimatanpassning i översiktsplanen

  2018 infördes en ny bestämmelse i PBL kap 3 om Översiktsplan som innebär att kommuner ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Boverket har därför uppdaterat vägledningen på PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, Boverkets ÖP-modell 2.0

  Boverket lanserar nu version 2 av sin översiktsplanemodell. Den ger stöd för innehåll, begrepp och struktur i översiktsplanekartan. Syftet är att underlätta digitalisering, informationsutbyte och skapa en mer effektiv process för alla kommuntyper och plansammanhang. Modellen är fri att använda. Lämna gärna dina synpunkter och förslag till förbättringar!

 • Nyhet, Ny webbutbildning om översiktsplanering

  Boverket har publicerat en ny webbutbildning för dig som är ny på jobbet och arbetar med översiktsplanering.

 • Nyhet, Större Attefallshus

  Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25,0 till 30,0 m2. Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 mars 2020. Utökning till 30,0 m2 gäller endast attefallshus som används som komplementbostadshus.

 • Nyhet, Ny webbutbildning om PBL-administration

  Boverket har publicerat en ny webbutbildning för dig som arbetar med PBL-administration inom samhällsbyggnadsprocessen.

 • Nyhet, Webbseminarium: Prövning av bygglov

  Den 28 november klockan 14.00-15.00 sänder Boverket ett webbseminarium om prövning av bygglov.

 • Nyhet, Brottsförebyggande och trygghetskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocessen

  På Boverkets webbplats finns en vägledning om hur man kan arbeta med trygghetsaspekter i planeringsprocessen. Vägledningen innehåller exempel på arbetssätt och åtgärder i samhällsbyggnadsprocessens alla delar.

 • Nyhet, Förstudie inför översyn och utveckling av Boverkets vägledning om kontrollplan enligt PBL

  Boverket har genomfört en förstudie för att klargöra Boverkets syn på kontrollplan, den kontrollansvariges roll och i dialog med byggnadsinspektörer, kontrollansvariga, byggherrar och certifieringsorgan se hur vi bäst möter deras behov av vägledning.

 • Nyhet, Webbseminarium om digitala detaljplaner

  Onsdagen den 25 september klockan 14.00 – 15.00 sänder Boverket ett webbseminarium om varför vi behöver digitala detaljplaner.

Sidansvarig: Webbredaktionen