På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fasta cisterner m.m.

Det krävs bygglov för att inrätta, flytta eller väsentligt ändra vissa fasta cisterner och andra fasta anläggningar. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

Det krävs bygglov för att inrätta, flytta eller väsentligt ändra vissa fasta cisterner och andra fasta anläggningar. Bygglov krävs om cisternen eller anläggningen är till för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga. Detsamma gäller om den är till för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. En liten anläggning som är avsedd för en viss fastighets behov är undantagen från kravet på bygglov. Detsamma gäller för anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och är hemliga.

Oavsett om cisternen eller den fasta anläggningen kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Vad är en cistern eller en annan anläggning

Det finns ingen definition av cistern i plan- och bygglagstiftningen. Enligt TNC är en cistern en behållare som är avsedd för förvaring av vätska eller kondenserad gas och som antingen är stationär eller avsedd att transporteras på fordon. Cisterner kan vara öppna eller slutna, cylindriska, sfäriska eller lådformade.(TNC. Plan- och byggtermer 1994. Tillgänglig på Rikstermbanken)

Enligt Nationalencyklopedin, NE, är en cistern en större behållare, vanligen avsedd för förvaring av någon vätska, t.ex. olja eller vatten. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk-lång, cistern. Hämtad 2017-11-24)

Det finns ingen definition av anläggning i plan- och bygglagstiftningen. Termen anläggning i plan- och bygglagen, PBL, får anses täcka de flesta konstruktioner i samhället. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 144)

När krävs bygglov för cistern eller annan anläggning

Det krävs bygglov för att inrätta, flytta eller väsentligt ändra vissa fasta cisterner och andra fasta anläggningar. Bygglov krävs om cisternen eller anläggningen är till för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga. Detsamma gäller om den är till för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. Lovplikten omfattar både större oljelager eller mindre behållare för bensin, olja med mera. Även bensinpumpar är lovpliktiga under förutsättning att de är fast installerade antingen i marken eller i en byggnad.(jfr prop. 1985/86:1 sid. 688)

Kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga

Det finns ingen definition av kemisk produkt i plan- och bygglagstiftningen. Enligt miljöbalken, MB, är en kemisk produkt ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara. En kemisk produkt definieras i förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer som ett ämne eller en blandning som har klassificerats som farlig enligt kriterier som framgår av föreskrifter som Kemikalieinspektionen har meddelat.

Varor som kan medföra brand eller annan olyckshändelse

Det finns ingen definition av varor i plan- och bygglagstiftningen. Enligt MB är en vara ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. Vilka varor som anses vara brandfarliga eller explosiva framgår av lagen om brandfarliga och explosiva varor och dess tillhörande förordning och föreskrifter. Föreskrifter om detta ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I ett rättsfall konstaterade domstolen att det krävs bygglov för att ta bort en befintlig cistern och ersätta den med en ny av samma storlek och volym. (MÖD 2017-05-12 mål nr P 8414-16)

I en dom prövades frågan om inrättande av två cisterner kunde genomföras innan en ny detaljplan var upprättad. Ärendet gällde två underjordiska cisterner som tillsammans rymde 40 000 liter. Domstolen konstaterade att bygglov kunde beviljas. Detta borde innebära att cisterner placerade under mark kan kräva bygglov. (RÅ 1966 Not K 554)

I en dom konstaterade mark- och miljödomstolen, MMD, att en cistern var bygglovspliktig. Cisternen i fråga var cirka fem meter hög och cirka två meter i diameter. Cisternen var fylld med flytande kväve och syftet med den var förvaring av medicinska prover. (MMD Växjö 2014-05-06 mål nr P 4150-13)

Undantag från krav på bygglov för fasta cisterner med mera

Det finns undantag från lovplikten för anläggningar som är mindre och som är avsedd endast för en viss fastighets behov. Det finns även undantag för anläggningar som är avsedda totalförsvaret.

Mindre anläggning avsedd för en viss fastighets behov

Det krävs inte bygglov för en anläggning som är mindre och endast avsedd för en viss fastighets behov. Exempel på sådana anläggningar kan vara en oljetank till ett bostadshus eller en bränsletank på en jordbruksfastighet. (jfr prop. 1989/90:37 sid. 69 och jfr prop. 1985/86:1 sid. 688)

Åtgärder för totalförsvaret

Det krävs inte bygglov för att inrätta, flytta eller väsentligt ändra fasta cisterner och andra fasta anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är hemliga. Innan sådana åtgärder vidtas ska dock fastighetsägaren samråda med länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska på lämpligt sätt underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras.

Ändrad lovplikt för cisterner och andra anläggningar

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för cisterner och andra fasta anläggningar. Kommunen kan även i vissa fall även utöka lovplikten till att omfatta även de cisterner och fasta anläggningar som annars skulle varit undantagna från lovplikt. Om en sådan planbestämmelse finns får en cistern eller annan fast anläggning inte inrättas, flyttas eller väsentligt ändras utan bygglov.

Krävs rivningslov för cisterner eller andra anläggningar

För att ta bort en fast cistern eller och andra fasta anläggning krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Om marknivån ändras i samband med borttagningen kan marklov krävas.

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en fast cistern eller annan fast anläggning kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara tillstånd för hantering av explosiva och brandfarliga varor, tillstånd eller anmälan för miljöfarlig verksamhet eller anmälan för oljeavskiljare.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej