Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsyn av OVK

Granskad:

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. Byggnadens ägare ansvarar för att det utförs OVK av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Om ägaren inte ser till att det utförs OVK eller om en funktionskontrollant åsidosätter sina skyldigheter får byggnadsnämnden ingripa med tillsyn.

Syftet med OVK

Syftet med bestämmelserna om OVK är att öka förutsättningarna för ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett. OVK är också viktigt för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Målet innebär bland annat att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

God bebyggd miljö

Vilka krav ställs på OVK?

OVK ska genomföras dels innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången, så kallad första besiktning, dels regelbundet vid återkommande tillfällen, så kallad återkommande besiktning. Besiktningen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Vissa byggnader och ventilationssystem är undantagna från krav på OVK.

OVK

25 §
  Om det med stöd av 16 kap. 11 § är särskilt föreskrivet att funktionen hos ett ventilationssystem ska kontrolleras för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader enligt 4 § första stycket 3-6, ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2022:1122) .

1 §
  För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet tas i bruk för första gången (första besiktning) och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning).

En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning.

Vem ansvarar för att bestämmelserna om OVK följs?

Det är byggnadens ägare som ska se till att OVK utförs. Den funktionskontrollant som utför OVK ska i ett protokoll anteckna resultat och uppgifter från kontrollen och lämna protokollet till byggnadens ägare och byggnadsnämnden. Det ställs däremot inte några krav på att OVK-protokollen ska godkännas av byggnadsnämnden. Det är inte heller byggnadsnämndens uppgift att ta ställning i eventuella civilrättsliga tvister mellan enskilda. (MÖD 2015-06-15, mål nr P 1373-15)

Mål: P 1373-15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

1 §
  För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet tas i bruk för första gången (första besiktning) och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning).

En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning.

4 §
  Vid varje besiktning ska den som utför besiktningen föra protokoll och i protokollet anteckna
   1. resultatet av kontrollen,
   2. resultatet av undersökningen enligt 3 § 2, om besiktningen är en återkommande besiktning, och
   3. sådana uppgifter om luftflöden och om ventilationssystemets drifttider och installerade eleffekt som behövs för att kunna beräkna den mängd energi som används för ventilation av byggnaden.

5 §
  Den som har utfört besiktningen ska
   1. lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden, och
   2. utfärda ett intyg om att besiktningen har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning.

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg om att besiktning har gjorts och byggnadens ägare ska anslå intyget på en väl synlig plats i byggnaden. Om byggnadens ägare har anledning att misstänka att ventilationssystemet inte uppfyller de krav som gäller ska ägaren snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs.

5 §
  Den som har utfört besiktningen ska
   1. lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden, och
   2. utfärda ett intyg om att besiktningen har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning.

6 §
  Byggnadens ägare ska anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden.

7 §
  Om byggnadens ägare har anledning att misstänka att ventilationssystemet inte uppfyller de krav som avses i 2 § 1 eller 3 § 1, ska ägaren snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda.

Tillsyn av OVK

Byggnadsnämnden har tillsyn över att bestämmelserna om OVK följs. Om bestämmelserna inte följs får byggnadsnämnden förelägga byggnadens ägare att utföra OVK. Det görs i ett åtgärdsföreläggande. Visar det sig vid en funktionskontroll att ventilationssystemet har brister eller att övriga krav inte uppfylls får byggnadsnämnden förelägga byggnadens ägare att rätta till dessa. Det görs i ett rättelseföreläggande. Byggnadsnämnden får också förbjuda den som äger eller har nyttjanderätten till en byggnad att använda hela eller delar av byggnaden om den har brister som kan äventyra säkerheten hos dem som vistas i byggnaden.

Åtgärdsföreläggande

Rättelseföreläggande

Förbud mot användning av byggnadsverk

3 §
  Tillsynen ska utövas av regeringen, länsstyrelsen och den eller de statliga myndigheter i övrigt som regeringen bestämmer och av byggnadsnämnden
(tillsynsmyndigheterna).

Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta med varandra samt med sådana statliga och kommunala organ som fullgör uppgifter av betydelse för tillsynsverksamheten.

5 §
  En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

19 §
  Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden
(åtgärdsföreläggande).

Förelägganden om att avhjälpa ett sådant hinder som avses i
8 kap. 2 § andra stycket eller 8 kap. 12 § andra stycket ska riktas mot den som har rådighet över hindret. Om inte annat visas ska det anses vara ägaren av byggnaden respektive den allmänna platsens huvudman. Lag (2022:909) .

20 §
  Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid
(rättelseföreläggande).

Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen.

Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. Lag (2011:335) .

33 §
  Byggnadsnämnden får förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket, om
   1. byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket, eller
   2. det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked enligt 10 kap. 34 eller 35 §.

Om ett byggnadsverk eller en del av ett byggnadsverk har tagits i bruk med stöd av ett interimistiskt slutbesked, får byggnadsnämnden fatta beslut om förbud enligt första stycket 2 endast om det finns synnerliga skäl för det. Lag (2014:900) .

2 §
  Om inte annat anges i detta kapitel eller annan författning, ansvarar byggnadsnämnden för tillsynen över att
   1. byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen (2010:900) och enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och
   2. bestämmelserna i 8 kap. 1-18 och 24-26 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och bygglagen och i anslutande föreskrifter följs i övrigt.

Om en funktionskontrollant har åsidosatt sina skyldigheter får byggnadsnämnden besluta att en annan funktionskontrollant ska utses. Byggnadsnämnden ska anmäla sitt beslut till den som har certifierat kontrollanten.

34 §
  Om byggnadsnämnden finner att en funktionskontrollant som avses i 8 kap. 25 § har åsidosatt sina skyldigheter, får nämnden besluta att en annan funktionskontrollant ska utses.

Nämnden ska anmäla sitt beslut till den som har certifierat kontrollanten.

34 a §
  Om byggnadsnämnden bedömer att ett certifierat byggprojekteringsföretag som avses i 9 kap. 32 b § vid projekteringen har gjort en uppenbar felbedömning av kraven i
8 kap. 1 § 1 eller 3 eller 4 §, ska nämnden underrätta den som har certifierat företaget om detta. Detsamma gäller om byggnadsnämnden bedömer att företaget är olämpligt för sin uppgift av något annat skäl. Lag (2022:1084) .

Funktionskontrollanten är skyldig att skicka ett exemplar av besiktningsprotokollet från funktionskontrollen till byggnadsnämnden. Det finns inte en motsvarande skyldighet för byggnadens ägare att skicka in OVK-protokoll till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden har därmed inte rätt att med ett åtgärdsföreläggande förelägga en ägare att lämna in ett godkänt besiktningsprotokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystem. Nämnden kan dock med ett åtgärdsföreläggande kräva att OVK utförs. Byggnadens ägare kan sedan skicka in protokollet till byggnadsnämnden för att visa att föreläggandet har följts. (MÖD 2015-07-20, mål nr P 1666-15/MÖD 2015:36 och MÖD 2015-12-01, mål nr P 5374-15)

Mål: P 1666-15/MÖD 2015:36 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Mål: P 5374-15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

Tillsynsbeslut om OVK får överklagas av ägare och funktionskontrollanter om det angår dem och går dem emot. Även boende anses ha rätt att överklaga ett beslut av byggnadsnämnden att inte ingripa efter en anmälan om utebliven eller bristfälligt utförd OVK. Det beror på att tillfredsställande inomhusklimat är ett sådant av rättsordningen erkänt intresse som medför att sådana beslut kan anses angå dem Resultatet av en ventilationskontroll har dessutom betydelse vid en eventuell prövning av inomhusklimatet enligt miljöbalken. (MÖD 2015-07-02, mål nr P 3231-15/MÖD 2015:24)

Mål: P 3231-15/MÖD 2015:24 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

8 §
  Bestämmelser om vem som får överklaga beslut som avses i 2 a, 3, 5 och 6 §§ finns i 42 § förvaltningslagen
(2017:900). Lag (2018:845) .

42 §
  Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.

Hur överklagar man ett beslut?

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen