På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

OVK

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. OVK ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant.

Syftet med bestämmelserna om OVK är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat i byggnader och visa att ventilationssystem fungerar. OVK är också viktigt för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Målet innebär bland annat att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. Här kan du läsa mer om god bebyggd miljö.

Film om OVK

Boverket har spelat in en film om OVK - obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem. Klicka på play-knappen för att starta filmen.

När ska OVK göras

OVK ska genomföras dels innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk, så kallad första besiktning, dels regelbundet vid återkommande tillfällen, så kallad återkommande besiktning. Återkommande besiktningar ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. I Boverkets föreskrifter preciseras vilka byggnader som är berörda och vilka intervaller som gäller för funktionskontrollen. Vissa byggnader och ventilationssystem är undantagna. Läs mer i Boverkets föreskrifter för OVK under rubriken Boverkets författningssamling i "Relaterad information".

Även andra regelverk än det om funktionskontroll av ventilationssystem kan vara aktuella vid genomförandet av OVK. Det finns regler som är direkt inriktade på den verksamhet som bedrivs i byggnaden, till exempel regler i miljöbalken och regler om arbetsmiljö.

Vem ansvarar för att bestämmelserna om OVK följs

Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och i Boverkets föreskrifter.

Tekniska krav och underhållsplikt för byggnadens ägare

Byggnader ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bland annat skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt energihushållning och värmeisolering. Kraven preciseras i plan- och byggförordningen och i Boverkets föreskrifter.

Byggnadens ägare ansvarar enligt plan- och bygglagstiftningen, för att under byggnadens brukstid vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och för att det underhålls så att dess väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Byggnadens ägare ansvarar också för att fel och brister i ventilationssystem som upptäcks vid OVK eller annars under byggnadens brukstid åtgärdas omgående.

Vad ska kontrolleras vid OVK

Vid den första besiktningen ska det kontrolleras att:

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter,
  • systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet, och
  • systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid varje återkommande besiktning ska det:

  • ske samma kontroller som vid första besiktning, dock med den skillnaden att kontrollerna ska göras mot de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk, och
  • undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet utan att medföra ett försämrat inomhusklimat.

Vid återkommande besiktning är det alltså viktigt att man är observant på att kontrollen ska ske i huvudsak mot de föreskriftskrav som gällde när systemet togs i bruk och utifrån det senaste bygglovet med hänsyn till exempelvis att ventilationssystemet har ändrats.

OVK-funktionskontrollanten ansvarar för att genomföra kontrollerna i enlighet med bestämmelserna.

OVK-protokoll

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet. Funktionskontrollanten ska också notera eventuella avvikelser från krav som finns i arbetsmiljölagstiftningen och i miljöbalken om aktuell verksamhet i byggnaden inte stämmer med verksamheten som ventilationen projekterades för från början. Kontrollanten ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden.

I plan- och bygglagstiftningen och i miljöbalken finns dock inte något krav på att OVK-protokollen ska godkännas av byggnadsnämnden. Det är inte heller en byggnadsnämnds uppgift att ta ställning i eventuella civilrättsliga tvister mellan enskilda. (MÖD 2015-06-15, mål nr P 1373-15)

OVK-intyg i byggnaden

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på en väl synlig plats i byggnaden.

Tillsynen över OVK

Samhällets tillsyn över bestämmelserna om OVK sköts av kommunens byggnadsnämnd. Om bestämmelserna inte följs får byggnadsnämnden förelägga byggnadens ägare att utföra OVK. Detta görs genom ett åtgärdsföreläggande. Visar det sig vid en funktionskontroll att ventilationssystemet har brister eller att övriga krav inte uppfylls får byggnadsnämnden förelägga byggnadens ägare att rätta till dessa. Detta görs genom ett rättelseföreläggande. Byggnadsnämnden får också förbjuda den som äger eller har nyttjanderätten till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnaden om den har brister som kan äventyra säkerheten hos dem som vistas i byggnaden.

Här kan du läsa mer om åtgärdsföreläggande

Här kan du läsa mer om rättelseföreläggande

Här kan du läsa mer om förbud mot användning av byggnadsverk

Om en OVK-funktionskontrollant har åsidosatt sina skyldigheter får byggnadsnämnden besluta att en annan funktionskontrollant ska utses. Byggnadsnämnden ska anmäla sitt beslut till den som har certifierat kontrollanten.

Som framgår ovan ska funktionskontrollanten sända ett exemplar av besiktningsprotokollet från funktionskontrollen till byggnadsnämnden. Det finns däremot inte en motsvarande lagstadgad skyldighet för byggnadens ägare. Byggnadsnämnden har därmed inte rätt att genom åtgärdsföreläggande förelägga en ägare att lämna in godkända besiktningsprotokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystem. Nämnden kan dock med stöd av ett åtgärdsföreläggande kräva att OVK utförs. Byggnadens ägare kan sedan se till att protokollet skickas in till byggnadsnämnden för att bevisa att föreläggandet har följts.(MÖD 2015-07-20, mål nr P 1666-15), (MÖD 2015-12-01, mål nr P 5374-15)

Bestämmelserna om OVK syftar till att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat. Detta är av intresse för samtliga boende i en fastighet. Resultatet av en ventilationskontroll har dessutom betydelse vid en eventuell prövning av inomhusklimatet enligt miljöbalken. Boende i en byggnad anses därför ha ett sådant av rättsordningen erkänt intresse som medför att en byggnadsnämnds beslut att inte vidta ytterligare tillsynsåtgärder mot fastighetsägaren kan anses angå dem. De anses därför ha rätt att överklaga ett beslut av en byggnadsnämnd att inte ingripa efter en anmälan om bristfälligt utförd OVK. (MÖD 2015-07-02, mål nr P 3231-15)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej