På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Enkelt avhjälpta hinder

Krav på tillgänglighet i publika miljöer har funnits i plan- och bygglagstiftningen sedan 1960-talet och kravnivån har utvecklats efterhand. Kraven ställs när man bygger nytt och när man gör större förändringar. För att öka tillgängligheten i en snabbare takt behöver man även förbättra befintliga miljöer, inte bara invänta att de byggs om eller ersätts.

Sedan år 2001 finns det därför bestämmelser med krav om att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i lokaler dit allmänheten har tillträde, så kallade publika lokaler, och på allmänna platser. Det rör sig om förhållandevis små åtgärder som är av stor betydelse för att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda publika lokaler eller allmänna platser.

Krav att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas

I plan- och bygglagen, PBL, anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

När reglerna infördes angav regeringen i förarbetena till lagstiftningen som målsättning att alla enkelt avhjälpta hinder skulle vara avhjälpta senast vid utgången av år 2010. Trots det finns det fortfarande många enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser.

Kraven preciseras i Boverkets föreskrifter

Bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder i PBL preciseras och konkretiseras i Boverkets föreskrifter, HIN. I HIN anges hur olika hinder och brister i den fysiska miljön ska eller bör åtgärdas. HIN gäller både publika lokaler och allmänna platser. Läs mer om föreskrifterna under rubriken Boverkets föreskrifter i Relaterad information.

Kraven gäller hinder som är enkelt avhjälpta. Det innebär att det i varje enskilt fall ska göras en bedömning av om det är rimligt att åtgärda ett hinder. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna att avhjälpa ett hinder. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande. Praktiska svårigheter handlar om det som fysiskt behöver göras för att avhjälpa hindret medan ekonomiska svårigheter handlar om kostnaderna för avhjälpandet och förmågan att bära kostnaderna.
(jfr prop. 2009/10:170 sid 262)

Bedömningen av ett och samma hinder kan variera över tiden. Ett hinder som vid en viss tidpunkt inte bedöms vara enkelt att avhjälpa kan senare bedömas vara det om förutsättningarna ändras. Frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa bör därför bedömas återkommande. Bedömningen kan till exempel påverkas av om byggnaden har fått en ny ägare med andra ekonomiska förutsättningar eller om en åtgärd är mindre kostsam än tidigare.

I HIN regleras vilka hinder och brister som omfattas när det gäller publika lokaler och allmänna platser. I anslutning till föreskrifterna finns allmänna råd med förklarande text och beskrivningar av hur bristerna kan åtgärdas för att uppfylla kraven som ställs i föreskrifterna.

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är:

 • mindre nivåskillnader eller trappsteg,
 • höga trösklar,
 • avsaknad av ledstänger,
 • tunga dörrar,
 • dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade,
 • dålig belysning,
 • dålig ljudmiljö,
 • bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering,
 • bristande utformning av orienterande skyltning,
 • brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner,
 • bristfällig skyltning, eller
 • brister i utformning och placering av fast inredning.

Vem ansvarar för att avhjälpa ett enkelt avhjälpt hinder

Det framgår inte direkt av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder vem som ansvarar för att åtgärda ett hinder. I praktiken ligger dock ansvaret på den eller de som rättsligt råder över att hindret kan åtgärdas. I de flesta fall är det byggnadens ägare som gör det men det kan i ibland vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal. Hur ansvarsfördelningen mellan en ägare, hyresgäst eller verksamhetsutövare ser ut behöver klargöras i varje enskilt fall. Det är dock oftast praktiskt att börja med att kontakta byggnadens ägare.
(jfr prop. 2009/10:170 sid 263)

Vad är en publik lokal och en allmän plats

Reglerna om enkelt avhjälpta hinder gäller till lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Vad som är en allmän plats framgår av PBL där det anges att allmän plats är väg, park, torg eller annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Om det inte regleras i en detaljplan så är det aldrig fråga om en allmän plats.

När det gäller lokal dit allmänheten har tillträde så definieras det inte i plan- och bygglagstiftningen. Det finns inte heller några rättsavgöranden som ger närmare vägledning. I förarbetena till PBL anges dock att frågan om allmänheten ska anses ha tillträde till en viss lokal bör lämnas åt rättstillämpningen som med hänsyn till bestämmelsernas syfte bör leda till en från tillgänglighetssynpunkt generös bedömning.
(jfr prop. 2009/10:170 sid 263)

Boverket använder i HIN begreppet publik lokal som beteckning på de lokaler som omfattas av kravet. Det är sådana lokaler som riktar sig till, och används av, allmänheten. Det är till exempel receptioner på sjukhus, vårdcentraler och myndigheter. Andra lokaler som riktar sig till allmänheten finns exempelvis i idrottsanläggningar, bibliotek, teatrar, biografer, samlingslokaler, buss-, taxi- och järnvägsstationer, terminaler, apotek, kiosker, restauranger och affärslokaler.

Boverkets vägledningsmaterial

Boverket gav 2005 ut en samlad vägledning om enkelt avhjälpta hinder i boken Enklare utan hinder, ta del av denna under rubriken Publikationer i Relaterad information. Den innehåller en omfattande introduktion till reglerna och deras tillämpningsområde. Arbetsprocessen för att identifiera, planera, genomföra och följa upp åtgärder är inte formellt reglerad. I boken ges dock goda råd och tips om hur ett ärende om enkelt avhjälpta hinder kan hanteras. Boverket har efter 2005 gett ut flera kompletterande handledningar.

Byggnadsnämndens tillsynsansvar

Kommunernas byggnadsnämnder ska utöva tillsyn över att reglerna om enkelt avhjälpta hinder följs. Ett tillsynsärende kan aktualiseras efter en anmälan utifrån eller på byggnadsnämndens eget initiativ. Oavsett vilket är byggnadsnämnden skyldig att ta upp en tillsynsfråga till prövning om det finns anledning att anta att en överträdelse har skett. Vid en tillsynsprövning är det relativt enkelt för byggnadsnämnden att ta ställning till om det är fråga om ett hinder som omfattas av krav. Det är däremot ofta svårare att bedöma om hindret är enkelt att avhjälpa med hänsyn till kostnaderna för och nyttan av att det avhjälps.

Ett rättsfall från mark- och miljödomstolen kan vara till stöd för byggnadsnämndens bedömning. I fallet hade en fastighet där det fanns en livsmedelsbutik och en restaurang fått ett föreläggande om att bland annat höja marknivån och montera dörrautomatik vid entréer. Länsstyrelsen ansåg att föreläggandet hade stöd i lag och i HIN och var rimlig i förhållande till nyttan för de besökande. Detta motiverades särskilt av de aktuella butikernas centrala läge. Fastighetsägaren hade hävdat att det var tillräckligt att installera ringklockor istället för dörröppnare vid byggnadens entréer. Länsstyrelsen ansåg dock att detta inte uppfyllde lagens krav på tillgänglighet. Mark- och miljödomstolen fastställde länsstyrelsens beslut. Domen har vunnit laga kraft. (MMD 2012-03-30, Mål nr P 4681-11)

Om byggnadsnämnden anser att ett hinder är enkelt avhjälpt ska kommunen ingripa vilket kan göras genom att besluta om ett åtgärdsföreläggande. Ett sådant föreläggande får förenas med vite eller beslut om att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad. Byggnadsnämnden kan även ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten för att få ett hinder som omfattas av åtgärdsföreläggande avhjälpt.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej