På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kontrollansvariga

Vid många bygg-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår byggherren när åtgärderna genomförs.

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Eftersom viktiga vägval, som har betydelse för den efterföljande kontrollen, ofta sker på projekteringsstadiet är det lämpligt att byggherren redan då utser en kontrollansvarig. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs. Byggnadsnämnden ska i bygglovsbeslutet, eller i startbeskedet i anmälansärenden, ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 309).

Olika kontrollansvariga kan utses för skilda delar av ett byggprojekt. Om flera kontrollansvariga utses, ska byggherren bestämma vem av dem som ska ha samordningsansvaret.

När behövs det inte någon kontrollansvarig?

Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i relativt okomplicerade ärenden, där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. De åtgärder som avses är:

 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
 • små ändringar av en- eller tvåbostadshus,
 • små ändringar av andra byggnader än en- eller tvåbostadshus,
 • åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
 • att flytta en eller flera enkla byggnader,
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad,
 • åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar,
 • åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser, och
 • åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.

Det finns även undantag från kravet på kontrollansvarig för ärenden som avser anläggningar. I följande fall behövs ingen kontrollansvarig för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 • fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, om anläggningen är liten och endast avsedd för en fastighets behov,
 • bygglovspliktiga vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter,
 • murar och plank,
 • parkeringsplatser utomhus, om anläggningen är liten,
 • begravningsplatser, om anläggningen är liten, eller
 • transformatorstationer.

Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs även för ovan nämnda åtgärder, utom för åtgärder som inte kräver lov eller anmälan.

I plan- och bygglagen definieras ändring av en byggnad som en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. I begreppet ändring ingår även tillbyggnad och ombyggnad. Byggnadsnämndens bedömning av om kontrollansvarig ska krävas får inte överklagas.

Bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

Det krävs normalt ingen kontrollansvarig för de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus som kräver anmälan. Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs. En kontrollansvarig bör enbart krävas om åtgärden är komplicerad och byggnadsnämnden bedömer att byggherren inte kan uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 479)

För nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det oftast en kontrollansvarig. Vissa åtgärder är dock undantagna från kravet på kontrollansvarig. Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs även i dessa fall. Byggnadsnämndens bedömning av om kontrollansvarig ska krävas får inte överklagas.

Den kontrollansvarigas uppgifter

Den kontrollansvariga ska hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven i PBL uppfylls och att kontroller görs i tillräcklig omfattning, men den kontrollansvariga ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Om det görs några avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har meddelat ska den kontrollansvariga underrätta byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

Den kontrollansvariga ska närvara vid:

 • tekniska samråd,
 • besiktningar och andra kontroller, samt
 • byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Den kontrollansvariga ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Den kontrollansvariga ska också avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet. Det finns inget krav i lagen på att den kontrollansvariga måste delta på slutsamrådet. Men eftersom kallelse till slutsamrådet ska skickas till den kontrollansvariga och denna har en viktig roll vid genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärden bör den kontrollansvariga ha ett intresse av att delta.

Identifiering av avfall och återanvändbara byggprodukter

Den kontrollansvariga ska också hjälpa byggherren att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till. Byggherren har även en skyldighet att beakta avfallshierarkin i samband med behandling av avfall och avsikten är att den kontrollansvariga ska hjälpa byggherren med bedömningen. (jfr prop. 2019/20:156 sid. 54)

Andra uppgifter och förpliktelser

Av förarbetet till PBL framgår att det är önskvärt att en kontrollansvarig har en stark ställning i organisationen och inte har några andra uppgifter eller förpliktelser i projektet. (jfr prop. 2009/10:170, sid. 309, 479)

Det är viktigt att skilja uppdraget som kontrollansvarig från andra uppdrag. Om en person som är kontrollansvarig själv utför exempelvis kontroller, görs detta inte inom ramen för uppdraget som kontrollansvarig. Det krävs därför att båda uppdragen preciseras i det civilrättsliga avtalet mellan byggherren och den person som är kontrollansvarig.

En kontrollansvarig ska vara certifierad

Den kontrollansvariga ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna styrka detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Boverket har gett ut föreskrifter och allmänna råd om kraven för att kunna bli certifierad kontrollansvarig. Certifieringen är en så kallad personcertifiering, vilket innebär att endast den person som är certifierad får utföra de uppgifter som en kontrollansvarig ska utföra.

Ta del av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:14) om certifiering av kontrollansvariga under rubriken "Boverkets författningssamling" i "Relaterad information".

Här kan du hitta certifierade kontrollansvariga, energiexperter och sakkunniga

Den kontrollansvarigas relation till den som utför ett arbete

Den kontrollansvariga ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Den kontrollansvariga bör inte vara nära släkt eller ha ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden. Med nära släkt avses make, maka, sambo, förälder, barn eller syskon. Den kontrollansvariga och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag, de kan dock arbeta inom samma företagsgrupp eller inom samma koncern.

Ta del av Boverkets allmänna råd (2012:8) om den kontrollansvariges självständiga ställning under rubriken "Boverkets författningssamling" i "Relaterad information".

Byggherren, projektören eller en anställd hos byggherren kan vara kontrollansvarig förutsatt att den kontrollansvariga inte:

 • själv utför de åtgärder som ska kontrolleras,
 • är nära släkt med den som utför åtgärden,
 • har ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden, eller
 • arbetar inom samma företag som den som utför åtgärden.

Ta del av Boverkets allmänna råd (2012:8) om den kontrollansvariges självständiga ställning under rubriken "Boverkets författningssamling" i "Relaterad information".

Om den kontrollansvariga lämnar sitt uppdrag

En kontrollansvarig som lämnar sitt uppdrag ska meddela detta till byggnadsnämnden. Om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag ska byggnadsnämnden, på förslag från byggherren, utse en ny kontrollansvarig. Om byggherren inte föreslår en ny kontrollansvarig, får byggnadsnämnden förbjuda att arbetena fortsätts. 

Om en kontrollansvarig missköter sig

Om en kontrollansvarig inte utför sina uppgifter, ska byggherren omedelbart underrätta byggnadsnämnden. Om byggnadsnämnden då finner att den kontrollansvariga inte fullgjort sina skyldigheter kan nämnden besluta att befria den kontrollansvariga från uppdraget.

Byggnadsnämnden ska då besluta att en ny kontrollansvarig ska utses, som byggherren föreslår. Om byggherren inte föreslår en ny kontrollansvarig, får byggnadsnämnden förbjuda att arbetena fortsätts. Nämnden ska underrätta det certifieringsorgan som meddelat behörigheten om sitt beslut. Certifieringsorganet har då möjlighet att ta ställning till om certifikatet ska återkallas.

Om certifieringen går ut under ett pågående projekt

När byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollansvarig måste denne alltid ha en giltig certifiering. Detta gäller både beslut om lov och beslut om startbesked.

Grunden är att den kontrollansvariga ska vara certifierad under hela projektet. I enskilda fall kan dock en person, där den femåriga certifieringsperioden har löpt ut, få fullfölja projektet utan att vara certifierad. Exempel på sådana situationer kan vara:

 • Den kontrollansvariga ska pensionera sig och har inte för avsikt att omcertifiera sig. Det kan vara rimligt att den kontrollansvariga fullföljer projektet.
 • Projektet drar ut på tiden och blir inte klart som planerat. Det kan vara rimligt att den kontrollansvariga fullföljer projektet.

För alla fall gäller att det är rimligt att den kontrollansvariga fortsätter utan certifiering om endast en mindre del av projektet återstår. Tekniskt samråd måste ha ägt rum, kontrollplanen vara fastställd i beslut om startbesked och byggnadsprojektet ha påbörjats.

En bedömning av byggnadsnämnden måste ske i det enskilda fallet. Hänsyn bör då tas till dels hur stor del av projektet som återstår i förhållande till hela projektet, dels möjligheten att hitta en ny kontrollansvarig som kan fullfölja den återstående delen av projektet.

Byggnadsnämnden bör, innan de beslutar om kontrollansvarig kontrollera hur länge certifikatet är giltigt och jämföra med den tid byggprojektet beräknas pågå. En kontrollansvarig som inte har för avsikt att omcertifiera sig, bör endast åta sig projekt som sannolikt hinner avslutas innan certifieringsperioden går ut.

Här kan du hitta giltighetstiden för ett certifikat

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej